Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.1.2019 mittavan toimenpideohjelman syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi. Ohjelma sisältää sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämisen, lähiöiden kehittämisen ja asunnottomuuden vähentämisen tavoitteet. Kunnianhimoinen ohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä läpi kaupungin.

Turku tekee hyvää

Turun toimia syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi voi seurata verkkosivuilla turku.fi/turkutekeehyvaa ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #turkutekeehyvää.

Kaupungin sivuilla julkaistaan myös aiheeseen liittyvä juttusarja, jonka ensimmäiset osat on julkaistu. Tutustu juttusarjaan.

Toimenpide-ohjelman painopisteenä ovat 15–29-vuotiaiden syrjäytymisen ja ehkäisemiseen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen tähtäävät toimenpiteet. Toimenpide-ehdotuksia on valmisteltu yhdessä nuorten, järjestöjen, nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja aluetoimijoiden kanssa sekä tutkimus- ja tilastotiedon pohjalta.

Syrjäytymiseen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseen vaikuttaminen ovat pitkäjänteisiä prosesseja. Toimenpiteiden etenemisestä ja tuloksista raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Vaikuttavuutta syrjäytymiskehitykseen ja alueelliseen eriytymiseen arvioidaan ja raportoidaan kaupunginhallituksen hyväksymin mittarein osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta. 

Syrjäytymisen ehkäisemisen toimenpiteet

Turussa on jo pitkään tehty hyvää työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, ja kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden kuten Me-säätiön kanssa.

Kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteissä painottuu ongelmien ennaltaehkäisy varhaislapsuudesta lähtien sekä nykyiseen palvelujärjestelmään ja työ- ja toimintatapoihin tarvittavat muutokset.

Turun kaupungin ja Me-säätiön viime syksynä julkistamien laskelmien mukaan Turussa on 2 739 syrjään jäänyttä 15–29-vuotiasta nuorta. Yhden nuorten syrjäytymisen kustannukset ovat laskentatavasta riippuen jopa yli miljoona euroa.

Sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistäminen

Alueellinen eriytyminen on Turussa selkeästi havaittava ilmiö, joka näkyy mm. eroina asukkaiden hyvinvoinnissa ja turvallisuuden tunteessa sekä kaupungin vetovoimassa. Sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi ja kaupungin asuinalueiden välisen tasa-arvon kohentaminen edellyttää monitasoisia toimenpiteitä; ennaltaehkäiseviä, negatiivisia vaikutuksia rajoittavia sekä hallintaa ja positiivisia vaikutuksia tukevia välittömiä ja pitkäkestoisia toimia.

Toimenpideohjelmassa toimenpiteitä kohdennetaan uuden tiedon mm. alueprofiilien pohjalta kaupunkitasoisesti tai valittaville asuinalueille painottaen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä palveluiden ja houkuttelevan ympäristön merkitystä lähiöiden ja asuinalueiden kehittämisessä.   

Työ on jo käynnissä

Ohjelman toimenpiteet ovat osin jo käynnistyneet. Turku tekee vahvasti työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mikä näkyy esimerkiksi kymmenen psykiatrisen sairaanhoitajan jalkautumisena yläkouluihin ja toiselle asteelle, koulun ja kodin yhteistyön tiivistämisenä etenkin vieraskielisten osalta sekä Syvälahteen ja Yli-Maariaan perustettavina perhekeskuksina.

Alueiden eriarvoisuutta torjutaan esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun toimintamallilla varhaiskasvatuksessa, lähiöiden täydennysrakentamisella, Varissuon ja Pansion uudistuksilla ja perustamalla asukkaiden kohtaamispaikat kaikille suuralueille.

Syrjäytymisen ehkäiseminen on iso asia Turussa ja Suomen mittakaavassa ohjelma on yksi laajimmista. Ohjelma on yksi kaupunkistrategian tärkeimmistä painopistealueista ilmastonmuutostavoitteidemme rinnalla.

Toimenpideohjelma kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa 28.1.2019