Kaupunkistrategian seuranta ja arviointi

Kaupunkistrategian etenemistä seurataan indikaattoreilla, jotka ovat kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavia mittareita. Seurattavat indikaattorit on listattu Strategiset ohjelmat –dokumentin liitteessä 1. Indikaattorit toimivat apuna niin strategisten tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa kuin toiminnan ja talouden suunnittelussakin.

Indikaattorien tulkinnassa olennaista on muutoksen suunta, jota arvioidaan tarkastelemalla aikasarjoja sekä tekemällä vertailua muihin suuriin kaupunkeihin. Vertailulla voidaan myös eliminoida suhdannevaihtelujen vaikutus muutostrendeihin. Tavoitteena on, että Turun suhteellinen sijoitus paranee kaupunkivertailussa suhdannenäkymistä riippumatta.

Muutoksen suuntaa kuvataan väreillä

Indikaattorien seurantaan ja arviointiin on laadittu visuaalinen esitystapa, jossa muutoksen suuntaa kuvataan lämpökartan muodossa. Vihreä väri kertoo siitä, että tarkasteltavan indikaattorin valossa tilanne on Turun kannalta hyvä tai kehittynyt parempaan suuntaan. Vastaavasti punainen väri ilmentää tarvetta käynnistää kehittämistoimenpiteitä. Vaikka värikoodaus on suuntaa-antava, se tarjoaa hyvän kokonaiskuvan toimintaympäristön tilasta ja siitä millainen vaikutus strategian toteuttamisella on ollut kaupungin hyvinvointiin ja kilpailukykyyn.

Yllä malli indikaattorien esitystavasta. Linkki seurantaraporttiin sivun lopussa.

Indikaattorien taustalla oleva tietoaineisto kerätään kansallisista tietolähteistä kuten Tilastokeskus ja Sotkanet sekä tekemällä erilaisia kyselytutkimuksia. Suurin osa tietoaineistosta päivittyy kerran vuodessa, joskin joukossa on myös kuukausittain päivittyviä aineistoja.

Raportointityövälineen on laatinut kaupungin konsernihallinnon Strategia ja kehittäminen –vastuualue, joka myös vastaa siitä, että indikaattorit ovat aina ajan tasalla sisältäen viimeisimmät tietoaineistot.

Raporttia ja tietoaineistoja päivitetään säännöllisesti toiminnallisuuden ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Asiasanat: