Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035

Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035 
Diaarinumero: 3534-2007 
Kaavatunnus: 14/2007
Valmistelijat: Jani Eteläkoski, Turku ja Juha Mäki, Lieto 
Piirtäjä: Karin Kekkonen

Missä mennään

  • Liedossa kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi osayleiskaava- ja ulkoilureittisuunnitelmaehdotukset 26.1.2022 § 5. Turussa kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osayleiskaava- ja ulkoilureittisuunnitelmaehdotukset 1.2.2022 § 38.
  • Kunnanhallitukset hyväksyivät ehdotukset 7.2.2022 (Turku § 60, Lieto § 43). Ehdotukset olivat nähtävillä 28.2.-29.3.2022 välisen ajan. Samaan aikaan nähtävilläolon kanssa ehdotuksista pyydettiin lausuntoja.
  • Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin kirjoitetaan perustellut vastineet kevään 2022 aikana. Saadun palautteen perusteella näyttää todennäköiseltä, että kaavaa ja ulkoilureittisuunnitelmaa täytyy joiltain osin muuttaa. Tämän myötä kaava ja ulkoilureittisuunnitelma tullaan asettamaan uudelleen nähtäville.

 

Turun ja Liedon yhteisellä, oikeusvaikutteisena laadittavalla osayleiskaavalla tarkastellaan Maarian altaan itäpuolen maankäyttöä. Tavoitteena on mm. kehittää Jäkärlän ja Ilmaristen taajamia ja osoittaa niiden yhteyteen uusia asuinalueita taajamien välialueen jäädessä virkistysalueeksi. Osayleiskaavatyön kanssa rinnan valmistellaan ulkoilureittisuunnitelmaa, jonka avulla voidaan tarkemmin suunnitella virkistysalueiden ja Maarian altaan kehittämistä.

Osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin keväällä 2017. Hyväksytyn luonnoksen sekä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta valmisteltiin osayleiskaavaehdotus.

Osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin molempien kuntien kaavoittavissa lautakunnissa ja kunnanhallituksissa tammi-helmikuussa 2022, minkä jälkeen kaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville. Samaan aikaan nähtävilläolon kanssa kaavaehdotuksesta pyydetään lausuntoja.

Alueella rakennuskielto ja toimenpiderajoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen määrääminen alueelle on katsottu tarpeelliseksi, koska muutoin alueella voi tapahtua sellaisia rakennustoimenpiteitä, jotka saattavat huomattavasti vaikeuttaa kaavoituksen toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus olivat voimassa 25.9.2021 asti.