Yleiskaava 2029

Yleiskaavan luonnos 

Yleiskaavan luonnos hyväksyttiin Turun kaupunginhallituksessa 5.11.2018.

Yleiskaavaluonnos, selostus (pdf)

MISSÄ MENNÄÄN?

  • Kaupunginhallituksen päätös luonnoksesta 5.11.2018
    • Luonnos nähtävillä 12.11. - 31.12.2018
  • Kaavaehdotus lausunnoilla viranomaisilla 30.6. - 31.8.2020
  • Lausuntojen perusteella yleiskaavaehdotukseen tehdään tarpeelliset muutokset, minkä jälkeen se viedään päätöksentekoon ja nähtäville syksyllä 2020.

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupunkiympäristön ja liikenneratkaisujen kehittämistä sekä eri toimintojen yhteensovittamista. Tavoitteena on toimiva ja taloudellinen sekä turvallinen ja viihtyisä, eheä yhdyskuntarakenne.

Nykyinen yleiskaava (Yleiskaava 2020) on tullut voimaan vuonna 2004. Uuden yleiskaavan valmistelua ohjaavat Turun kaupunkistrategia Turku 2029, Turun kaupunkiseudun maakuntakaavat sekä kuntien yhteisesti laatima Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035. Yleiskaava 2029:n päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Luonnoksesta ehdotukseksi

Yleiskaavan luonnos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa marraskuussa 2018. Luonnoksen lähtökohdaksi valittiin eri vaihtoehtoja vertaamalla Kasvukäytävät-kehityskuva. Sen mukaisesti kaupungin kasvu suunnataan pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille.  Luonnoksesta saadun palautteen sekä selvitysten perusteella tarkistettu yleiskaava on uudelleen lausunnoilla kesällä 2020. Tämän jälkeen, ennen yleiskaavan hyväksymistä, kaavaehdotus tulee kaikkien nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Yleiskaava koostuu kahdeksasta kartasta. Kartalle 1 (Yhdyskuntarakenne) on koottu maankäytön aluevaraukset eli alueiden pääkäyttötarkoitusmerkinnät sekä kehittämisen pääpainoalueita kuvaavat strategiset merkinnät. Muilla kartoilla tarkennetaan maankäytön eri teemoja asumiseen, työpaikkoihin, elinkeinoihin, palveluihin, turvallisuuteen, liikenteeseen, vesien hallintaan sekä kulttuuri- ja viherympäristöön liittyen.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Jokaisella on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, ottaa kantaa ja arvioida kaavoituksen vaikutuksia. Kaavan etenemistä voi seurata tämän nettisivun kautta, ja asiasta kiinnostuneet voivat liittyä Yleiskaava 2029 -postilistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa tiedottaja Risto Lahtiselle. Listaa käytetään ainoastaan Turun yleiskaavoitusta koskevien tiedotteiden lähettämiseen.

Lisätietoja kaavasta antaa yleiskaavaa valmisteleva yleiskaavainsinööri Andrei Panschin.