Yleiskaavan 2029 selvitykset ja vuorovaikutus

Ehdotusvaihe

Yleiskaavan ehdotus

Kaavaehdotusta tarkistettiin saatujen lausuntojen perusteella. Kaavaehdotusta käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 27.10.2020 eteenpäin ja se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi 1.12.2020 (430 §).

Ehdotus oli lausunnoilla 30.6.–31.8.2020.

Selvitykset

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Luonnosvaihe

Yleiskaavan luonnos

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.11.2018 § 420 yleiskaavaluonnoksen laadittavan yleiskaavaehdotuksen pohjaksi.

Yleiskaavaluonnos, selostus (pdf)

Selvityksiä

Osallistaminen ja vuorovaikutus

Kehityskuvavaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2015 § 494 Kasvukäytävät -kehityskuvan yleiskaavatyön jatkovalmistelun pohjaksi.

Osallistaminen ja vuorovaikutus

Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.9.2013 § 399 lähtökohtaraportin ja yleiskaavatyölle asetetut tavoitteet.

Osallistaminen ja vuorovaikutus

Perusselvitykset

Maankäyttö 31.7.2010

Suunnittelutilanne 31.7.2010

Infrastruktuuri 31.7.2010

Liikenne 31.7.2010

Luonnonympäristö 31.7.2010

Kulttuuriympäristö 31.7.2010

Ympäristöhäiriöt 31.7.2010

Muita selvityksiä