Liikenteen turvallisuus

Turun kaupungin liikenneturvallisuustyötä tehdään osana kaupungin toimintaa. Kaupunki suunnittelee, rakennuttaa ja ylläpitää liikennejärjestelmää ja liikenneympäristöä. Liikenneturvallisuus huomioidaan kaikilla toiminnan tasoilla.

Turun kaupungin liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja liikenteen turvallisuudesta huolehtimista koordinoi poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa on edustettuna kaikki toimialat ja liikenneturvallisuuden kannalta oleelliset toimijat. Liikenneturvallisuustyöryhmää johtaa kaupungin riskienhallintapäällikkö Heikki Vähäkuopus.

Liikenteen turvallisuutta parannetaan katujen ja liikenneväylien ylläpidossa ja liikennesuunnittelussa osana perustyötä. Parannuksia tehdään mm. asukkaiden antamien palautteiden pohjalta. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota myös esim. koulujen saattoliikenteessä ja erilaisten palvelua tarjoavien toimitilojen läheisyydessä. Liikenneturvallisuuden valvonnan vastuu on poliisilla, mutta kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköinnin turvallisuutta. Lukuvuosien alussa huomioita kiinnitetään erityisesti suojateiden läheisyyden pysköinnin oikeellisuuteen. Kaupungin vastuulla on myös siivota pois yleisiltä alueilta liikennettä haittaavat hylätyt ajoneuvot.

 

  

LIIKENNETURVATIETOA JA -MATERIAALEJA

Mihin otat yhteyttä

 

Koko kaupungin liikenneturvallisuustyötä koordinoi poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä