Pysäköinnin linjaukset

Yhteystiedot

Nykyisiä liikenne- tai pysäköintijärjestelyjä ja pysäköinninvalvontaa koskevat palautteet: www.turku.fi/palaute

Lisätietoa linjausten valmistelusta
Liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen

Pysäköinti on olennainen osa kaupungin liikennejärjestelmää ja keskeinen tekijä kaavoituksessa ja rakentamisessa – sekä tilantarpeen että kustannusten vuoksi. Yhteiskunnan ja tekniikan murros vaikuttavat tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen ja pysäköintiin.

Turun kaupungin pysäköinnin linjaukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.12.2019. Linjauksissa otetaan kantaa mm. kadunvarsipysäköinnin määrään ja sääntelyyn, asukaspysäköintiin sekä asemakaavojen pysäköintipaikkavaatimuksiinkin. Linjausten toteuttamistoimenpiteistä päätetään kaupunkiympäristölautakunnassa tarkemman suunnittelun ja valmistelun perusteella.

Osa-alueet

Pysäköinnin linjaukset jakautuvat seitsemään osa-alueeseen

 1.   Katutilan käyttö: Katutilan käyttötarkoitukselle määritetään tärkeysjärjestys sekä liikkumisen ja pysäköinnin kesken että eri pysäköintitarpeiden kesken.

2.   Pysäköinnin maksullisuus: Määritellään maksullisuuden tavoite ja aluetyypit, joilla maksullisuus on tarpeen. Todetaan periaatteet, joilla maksuista ja muista pysäköintirajoituksista voidaan myöntää huojennuksia.

3.   Lupapysäköinti: Määritellään asukaspysäköinnin tarkoitus ja aluetyypit, joilla lupapysäköintiä käytetään.

4.   Pysäköintinormi: Määritellään periaatteet vyöhykkeistä, joille on oma pysäköintinorminsa autoille ja pyörille. Todetaan periaatteet, joilla normeista voidaan myöntää huojennuksia.

5.   Keskitetty pysäköinti: Todetaan keskitettyjen pysäköintiratkaisujen tärkeys ja kaupungin rooli niiden toteuttamisessa.

6.   Liityntäpysäköinti: Priorisoidaan liityntäpysäköinti kulkumuodoittain ja todetaan tärkeimmät jatkotoimenpiteet.

7.   Pysäköinnin kustannusvastaavuus: Asetetaan tavoite sille, mikä taho vastaa pysäköinnin kustannuksista ja todetaan tärkeimmät jatkotoimenpiteet.

Aineistot

Turun kaupunki on osallistunut viiden muun kaupungin, kuntaliiton ja valtion viranomaisten kanssa Pysäköinti 2.0 -hankkeeseen, jossa on selvitetty pysäköinnin nykytilaa, pysäköinnin tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja hyviä käytäntöjä Suomessa ja Euroopassa. Hankkeen raportti toimii linjausten ja selvitysten tausta-aineistona. Pysäköinti 2.0 –hankkeeseen voi tutustua osoitteessa www.pysakointi20.com

Linjausten valmisteluun liittyvää aineistoa (yleisö- ja sidosryhmätilaisuudet 2017):