Kulttuurijokilautan liikepaikanluovutuskilpailu

Kilpailusta esitetyt kysymykset

Kysymysten vastaukset julkaistu 2.10.2018

Kilpailuohjelman esittelytilaisuus

Ma 3.9. klo 14.00, auditorio, Puutarhakatu 1, 20100 Turku

Kilpailun aikataulu

  • Kilpailuaika 27.8.-3.12.2018.
  • Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan 27.8.2018 klo 9.00.
  • Kilpailua koskevat kysymykset 17.9.2018 klo 12.00 mennessä.
  • Kilpailuehdotukset jätetään 3.12.2018 klo 15.00 mennessä.
  • Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan tammikuun 2019 loppuun mennessä.
 

Turun kaupunki järjestää liikepaikanluovutuskilpailun Aurajokeen sijoitettavan ponttonirakenteisen kulttuurijokilautan toimijan ja rakennuttajan valitsemiseksi. Kulttuurijokilautta tullaan sijoittamaan Wäinö Aaltosen museon edustalle. Kilpailun lähtökohtana ovat kaupunginhallituksen hyväksymät Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteet (5.2.2018 § 47), joiden mukaan kilpailualueena oleva Wäinö Aaltosen museon edusta on katsottu soveltuvan liikepaikaksi Aurajoessa sijaitsevalle ponttonirakenteiselle rakennelmalle. Yleisperiaatteiden mukaisesti alueelle voi sijoittua esimerkiksi ravintola-, kahvila-, sauna-, tai uima-allastoimintaa.

Kilpailun tarkoitus ja tavoite

Liikepaikanluovutuskilpailun tavoite on valita toimija ja rakennuttaja Wäinö Aaltosen museon edustan liikepaikalle. Alue luovutetaan voittaneelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimukselle liikepaikaksi ponttonirakenteisen rakennelman sijoituspaikaksi.

Kilpailun tehtävänä on suunnitella kilpailualueelle jokeen sijoitettava ponttonirakenteinen rakennelma sekä ideoida sen liiketoiminta. Tarjoajan on esitettävä kuvaus visualisointeineen siitä, miltä ponttonirakennelma näyttää jokeen sijoitettuna.

Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelmia. Pääpaino on rakennelman maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisessa liikeideassa. Alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kilpailun voittajaksi valitun tahon kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto.

Voittajan valinta ja hankkeen eteneminen

Kilpailun voittajan valitsee arviointiryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Turun kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja Christina Hovi ja sihteerinä maankäyttöinsinööri Essi Korpela. Kilpailun tulos julkistetaan tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Tulosten julkistamisen jälkeen alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kilpailun voittajaksi valitun tahon kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto. Kaupunki tekee kilpailun voittajan kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alueesta yhden vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta.

Kilpailukutsu ja kilpailuohjelma liitteineen löytyy kohdasta Kilpailuohjelma.

Kilpailusta esitetyt kysymykset ja vastaukset

1) Kilpailualueen syväys. Mikäli myöhemmässä vaiheessa osoittautuu, että jokialueen syväys on riittämätön tai vesistö pohja ja rantapenkka muuten kaipaa muokkausta, niin tullaanko tämä toteuttamaan kaupungin toimesta?

Toteuttaja vastaa hankkeen vaatimasta syväyksestä mikäli se on syvempi kuin nykyinen ylläpidetty vesiliikennöinnin vaatima syväys. Lähtökohtaisesti suunnitelman tulee sopeutua nykyiseen rantapenkkaan ja rantamuuriin. Suunnittelualueen ylitykset arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen kilpailuohjelmassa mainituin kriteerein.

2) Itäinen rantakatu. Mikäli liikeidea vaatisi kilpailualueen kohdalta joitain muokkauksia kevyelle liikenteelle itäisellä rantakadulla, niin onko se toteutettavissa?

Kilpailuehdotus tulee toteuttaa nykyisen olemassa olevan kevyenliikenteen väylä huomioiden. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.8.2018 § 288 Keskustan kehittäminen –kärkihankkeen toteuttamissuunnitelman, jonka mukaisesti muun muassa varaudutaan molempien rantakatujen autottomuuteen, joten tulevaisuudessa kevyenliikenteen väylät saattavat siirtyä.

3) Kulttuurin merkitys liikeidean arvioinnissa. Kilpailun ja jokialueen nimessä on käytetty sanaa kulttuuri, mutta itse kilpailukutsun selvennyksistä ei esitetä mitään tarkennusta tai selvennystä asiasta. Eli vaaditaanko kilpailuehdotukselta kulttuurista sisältöä vai miten kulttuurin pitää ilmentyä ehdotuksessa?

Kilpailualue sijaitsee Aurajoen ja sen rantojen yleisperiaatteissa Kulttuurijoki –alueeksi nimetyllä alueella sekä Turun keskustavisio 2050:ssä Kulttuuriranta –nimetyllä alueella. Kilpailun nimi juontaa juurensa näistä. Kulttuuriteeman kytkeminen kilpailuehdotukseen on kilpailuehdotuksen laatijan harkittavissa. Keskustavisioon voi tutustua sivulla: https://www.turku.fi/keskustavisio

4) Mikä on ajoneuvoille(esim. lumenauraus) vaadittava kulkukorkeus kevyenliikenteen väylällä rantakadulla (rantapenkan päällä)?

Lain mukaan jalkakäytävän päällä tulee olla vapaata tilaa korkeussuunnassa 3,0 metriä, jotta kunnossapitokalusto mahtuu kulkemaan oksiston, rakenteiden yms. alta.

5) Kysymys: Liite 2. ”Suunnittelualueen rajaus ja mitoitus” esitetään suunnittelualue, jossa ponttonille rajatun sijoittumisalueen maksimikooksi esitetään 120 m x 17 m. Kun kerran vapaan vesiväylän ehdottomaksi minimileveydeksi esitetään ko. liitteessä 30 m ja Myllysillan kannakkeiden mukaisen rajauksen leveydeksi 34,5 m niin onko mahdollista tehdä suunnittelualueelle maksimikoossa 120 m x 21,5 m kokoinen ponttonisuunnitelma?

Kilpailuehdotuksen tulee lähtökohtaisesti sijoittua liiteasiakirjassa esitetylle suunnittelualueelle. Vesiväylän toimivuutta ei haluta vaarantaa. Mahdollisten ylitysten tulee olla perusteltuja ja tuottaa kokonaisratkaisulle lisäarvoa. Suunnittelualueen ylitykset arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen kilpailuohjelmassa mainituin kriteerein.