Maisematyölupa ja puunkaatolupa

Yhteystiedot

Puunkaatoon liittyvät maisematyöluvat:

Puhelinaika hortonomille ma ja to klo 10.00–12.00.

Muut maisematyöluvat:

Lisätietoja

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten kaivamiseen, louhimiseen, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla, joilla kaavoitus on vireillä. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Maantäytön, kaivamisen ja louhimisen osalta toimenpiteen vähäisyyden arvioi omalla vastuullaan ensisijassa toimenpiteeseen ryhtyvä.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (24.7.1981/555) tarkoitettu maa-aineslupa.

Milloin tarvitsen maisematyölupaa?

Asemakaava-alueella:

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
 • puiden kaatamiseen
 • muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin.

Yleiskaava-alueella:

 • jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita

 • vaikutuksiltaan vähäiseen toimenpiteeseen
 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esimerkiksi louhittaessa maata asemakaavan mukaista kunnallistekniikkaa varten)
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
 • jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Puunkaadon ennakkokyselyt

Puunkaatoa koskevissa lupa-asioissa on  käytössä sähköinen ennakkokyselymenettely. Puunkaatoa koskevan maisematyöluvan hakeminen aloitetaan täyttämällä ennakkokysely. Sen avulla voi myös selvittää, edellyttääkö suunniteltu puunkaato maisematyölupaa, vai onko kyseessä vaikutuksiltaan vähäinen toimenpide. Puunkaatoa koskevat kyselyt toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun (ePermit) osoitteessa turku.fi/elupa. Palveluun rekisteröidytään ja ennakkokyselyn luominen vaatii vahvan tunnistautumisen. Puunkaadon ennakkokysely ja maisematyölupa löytyy 'Rakentamisen luvat'-osiosta. 

Asioinnin nopeuttamiseksi ennakkokyselyyn tulee lisätä palvelussa mahdollisimman tarkat lähtötiedot. Ennakkokyselyyn tarvitaan aina:

 • yhteys- ja osoitetiedot ('Rakennuspaikat')
 • kartta kaadettavien puiden sijainnista tontilla ('Asemapiirustus puunkaato')
 • valokuvat kaadettavista puista

Lisäksi on hyvä kertoa 'Selostus'-kentässä kaadettavien puiden laji, lukumäärä, koko sekä perustelut puiden kaatamiselle.

Kun edellä mainitut tiedot on täytetty, ennakkokysely aktivoituu lähettämällä viesti ’Ennakkokyselyt ja viestit’-kohdassa sivun oikeasta reunasta löytyvästä harmaasta valikosta. Tällöin kyselyn tila muuttuu perustetusta ennakkokyselyksi. 

Ennakkokysely käydään läpi ja puunkaadon luvanvaraisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa. Toimenpide voidaan arvioida maisemallisesti vähäiseksi toimenpiteeksi, jolloin varsinaista maisematyölupaa ei tarvita. Muussa tapauksessa puiden kaatoon tulee hakea maisematyölupa. 

Puunkaadon luvanvaraisuuden arvioimisen käsittelyaika-arvio on tällä hetkellä 3–4 viikkoa. 

Puunkaadon osalta esimerkkejä vähäisistä ja maisematyöluvan vaativista puunkaadoista löytyy rakennusvalvonnan Pihapuuoppaasta. Puunkaatoon liittyen kannattaa katsoa myös, mitä rakennusjärjestyksen määräyksissä todetaan puustosta.

Pihapuuoppaan saavutettava versio (pdf)


Puunkaadon maisematyöluvan hakeminen

Lupaa voi hakea maa-alueen omistaja tai haltija.

Puunkaatoa koskevia maisematyölupia haetaan ensisijaisesti Turun kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa (ePermit).

Sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeet: ePermit-käyttöohje

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan

Tarvittaessa voidaan pyytää lisäksi

 • selvitys maa-alueen hallinnasta (vuokrasopimus, lainhuutotodistus tai muu vastaava selvitys)
 • kaupparekisteriote
 • perunkirja
 • arboristin lausunto puiden kunnosta.

Hakemukseen on myös hyvä liittää valokuvia.

Puunkaadon maisematyölupahakemuksen arvioitu käsittelyaika on tällä hetkellä 4–6 viikkoa. Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta.

Lisätietoja puunkaadosta

 • Vs. hortonomi Saila Nieminen: puhelinaika ma ja to klo 10.00–12.00. Lisäksi varattavissa 20 minuutin puhelinaikoja pe klo 10.00–12.00 rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta. 

Muiden maisematyölupien hakeminen

Maisematyölupahakemuksen tekee maa-alueen omistaja tai haltija. 

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan

 • selvitys maa-alueen hallinnasta (vuokrasopimus, lainhuutotodistus tai muu vastaava selvitys)
 • tonttikartta tarvittaessa
 • asemapiirrokset
 • tarvittaessa leikkauspiirustukset
 • selvitys rakennuspaikan naapurien kuulemisesta: naapurien kuuleminen ja lausunnot -lomake (pdf)

Lupahakemus jätetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa Turun kaupungin sähköiseen lupapalveluun: opaskartta.turku.fi/ePermit/.

Lupahakemusten arvioitu käsittelyaika on tällä hetkellä keskimäärin 4–6 kuukautta.

Kuka maisematyöluvasta päättää?

 • Päätöksen puunkaatoa koskevista maisematyölupahakemuksista tekee hortonomi, rakennusvalvontapäällikkö tai rakennus- ja lupalautakunta.
 • Muut maisematyölupahakemukset ratkaisee rakennusvalvontapäällikkö tai rakennus- ja lupalautakunta.

Luvasta perittävä maksu

Maksut perustuvat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään rakennusvalvontataksaan. Maksut peritään luvanhakijalta laskulla päätöksen tekemisen jälkeen.

Maksuista lisätietoa kohdasta "Taksat".

Muuta huomioitavaa

 • Maisematyöt saa aloittaa vasta päätöksen saatua lainvoiman.
 • Viranhaltijan päätös saa lainvoiman 14 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta.
 • Lautakunnan päätös saa lainvoiman 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta.

 

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi