Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätietoja

Lakimies

Haja-asutusalueeksi kutsutaan aluetta, johon ei ole laadittu asemakaavaa. Haja-asutusalueelle rakentamista ohjataan pääsääntöisesti poikkeamispäätöksellä tai suunnittelutarveratkaisulla. Hankkeesta riippuen saatetaan edellyttää molemmat päätökset.

Milloin tarvitsen poikkeamispäätöksen?

Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen meren tai vesistön rannalle edellyttää poikkeamispäätöstä. Rantarakentamisen lisäksi yleisimpiä poikkeamispäätöstä edellyttäviä asioita haja-asutusalueella ovat mm.:

 • rakennuspaikan pinta-ala on alle 2.000 m2 (maankäyttö- ja rakennuslaki 116 §)
 • rakennuspaikalle rakennetaan enemmän kuin yksi asuinrakennus

Poikkeamispäätöstä ei kuitenkaan tarvita:

 • maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista varten
 • maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten
 • merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista varten
 • olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista varten eikä
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista varten

Lisäksi poikkeusta voi hakea muista maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §).

Milloin tarvitsen suunnittelutarveratkaisun?

Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan haja-asutusaluetta, jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi on syytä ryhtyä rakentamaan esimerkiksi teitä, vesijohtoja tai viemäriä (maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §).

Ratkaisu siitä, edellyttääkö rakentaminen suunnittelutarveratkaisua, tehdään tapauskohtaisesti. Arvioinnissa vaikuttavat mm. hankkeen laatu ja rakennuspaikka.

Miten poikkeamispäätöstä/suunnittelutarveratkaisua haetaan?

Ensisijainen ja suositeltava tapa hakemusasioissa on sähköinen asiointi.

Linkki: Turun kaupungin sähköinen asiointipalvelu (ePermit)

 Linkki käyttöohjeeseen: ePermit-käyttöohje

Myös haku paperisella hakemuslomakkeella on mahdollista. Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan samalla kirjallisella hakemuksella. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen. Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta tai muu peruste hakea lupaa (esim. kiinteistön esisopimus)
 • 2 kpl asemapiirroksia (lisäksi yksi asemapiirros A4 kokoisena)
 • selvitys jätevesien käsittelystä (asemapiirrokseen tulee luonnostella jätevesijärjestelmän sijainti ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka sekä lisätä tieto, mistä rakennuspaikalle saadaan talousvesi)
 • rakennuspaikan naapurien lausunnot
 • tapauskohtaisesti voidaan edellyttää myös muita selvityksiä tai liitteitä

Hakijan tulee esittää poikkeamishakemuksessaan myös ne erityiset maankäyttöön liittyvät syyt, joiden perusteella hakijan näkemyksen mukaan poikkeaminen tulisi myöntää. 

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Sen voi jättää myös suoraan käsittelijälle, joita ovat toimialan rakennus- ja ympäristölakimiehet. Hakemuksen käsittelyaika on tällä hetkellä n. 4-6 kuukautta.

Kuka poikkeamispäätöksistä/suunnittelutarveratkaisuista päättää?

Kaikki poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset käsitellään ympäristötoimialalla ja hakemukset ratkaisee pääsääntöisesti toimialajohtaja. Kielteiset päätösehdotukset viedään kaupunkiympäristölautakunnan ratkaistavaksi. 

Tietyn rakennuspaikan kaavamääräykset voit tarkistaa kaavahaun avulla. 

Päätöksistä perittävät maksut

Maksut perustuvat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään rakennusvalvontataksaan. Mikäli suunnittelutarveratkaisun myöntäminen on edellyttänyt poikkeamispäätöstä, peritään maksusta vain 50 %.

Maksuista lisätietoa kohdasta "Taksat".

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi