Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Lisätietoja

Lupa-arkkitehdit

Lupa-arkkitehtien vastaanottoaika ilman ajanvarausta pe klo 9.00-12.00. Muina aikoina vastaanottoaika varattava asiakaspalvelusta p. (02) 262 4700.

Lomakkeet

Mallipääpiirustukset

Sähköiset lupahakemukset

Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 4700
(02) 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi

Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Rakennus- ja toimenpideluvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Turussa ei ole käytössä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista ilmoitusmenettelyä. Tämä tarkoittaa, että kaikkiin luvanvaraisiin toimenpiteisiin on haettava joko rakennus- tai toimenpidelupa.

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Rakennuslupa tarvitaan kun

 • rakennetaan rakennus
 • tehdään korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennusta laajennetaan
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään
 • tehdään muu korjaus- tai muutostyö, jossa työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti
 • rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksiin tai muutoksiin joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On kuitenkin hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja myös ulkopuolisten turvallisuuteen. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Toimenpideluvan alaisia toimenpiteitä

Toimenpidelupa tarvitaan kun

 • rakennelmalle tai laitokselle, jos niiden rakentaminen ei edellytä kaikilta osin rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta (esimerkiksi masto, säiliö, piippu).
 • Rakennelmalle tai laitokselle, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
 • Rakennuksen julkisivua muuttaviin toimenpiteisiin joille ei vaadita rakennuslupaa

Maisematyölupa

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten kaivamiseen, louhimiseen, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla joilla kaavoitus on vireillä.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita vähäiseen toimenpiteeseen. Maantäytön, kaivamisen ja louhimisen osalta toimenpiteen vähäisyyden arvioi omalla vastuullaan ensisijassa toimenpiteeseen ryhtyvä.

Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Puunkaatoon on oma hakemuksensa, josta löytyy lisätietoa kohdasta ”Puunkaatolupa”. Rakennusvalvonnan hortonomi käy maksutta arvioimassa luvan tarvetta.

Maalämpökaivon toimenpidelupa

Rakennuksen maalämpökaivon rakentamiselle on haettava lupa.  Luvan hakemisesta löytyy ohjeita kohdassa ”LVI-luvat

Rakennusluvan ja toimenpideluvan hakeminen

Ennen rakennusluvan/toimenpideluvan hakemista asiasta on hyvä käydä keskustelemassa rakennusvalvonnan lupa-arkkitehtien kanssa. Lupa-arkkitehtien ajanvaraus tapahtuu rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuspaikan omistajan tai haltijan on allekirjoitettava kirjallinen hakemus, johon on liitettävä mukaan

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
 • 2 sarjaa rakennuslupapiirustuksia (joihin kuuluvat asemapiirros, julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset rakennetyyppeineen)
 • rakennuslupakartta, asemakaavaote tai karttaote
 • selvitys naapurien kuulemisesta
 • rakennushanke 1 (RH1) ja rakennushanke 2 (RH2) – lomakkeet
 • selvitys rakennuspaikan perustamistavasta
 • haja-asutusalueella jätevesikäsittelyselvitys
 • energiatodistus
 • muu hanketta havainnollistava aineisto.

Näiden lisäksi lupahakemuksen yhteydessä voidaan edellyttää muita tarvittavia selvityksiä.

Toimenpideluvan hakeminen

Rakennuspaikan omistajan tai haltijan on allekirjoitettava kirjallinen hakemus, johon on liitettävä mukaan

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
 • 2 sarjaa rakennuslupapiirustuksia (toimenpiteestä riippuu, mitä piirustuksia lupasarjaan kuuluu)
 • rakennuslupakartta, asemakaavaote tai karttaote
 • selvitys naapurien kuulemisesta.

Rakennusluvan ja toimenpideluvan jättäminen

Hakemus liitteineen jätetään rakennusvalvontaan henkilökohtaisesti alueen lupavalmistelijalle. Lupahakemusta jätettäessä tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeen pääsuunnittelija tai rakennussuunnittelija sekä mielellään myös hakija.

Lupahakemuksen jättämistä varten hakijan on varattava aika lupakäsittelijälle rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Rakennusvalvonnan lupien keskimääräinen käsittelyaika vuodessa on 33 vuorokautta. Lupavalmistelijoiden työjonot ovat tällä hetkellä kahdesta kolmeen kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttavat muun muassa rakentamisen suuri määrä sekä henkilöstövajaus.

Kuka rakennusluvan ja toimenpideluvan myöntämisestä päättää?

Rakennusluvista päättää kyseisen rakennushankkeen koon, sijainnin ja muiden mahdollisten asiaan vaikuttavien seikkojen pohjalta joko alueen lupa-arkkitehti, rakennusvalvontajohtaja tai rakennuslautakunta.

LVI-asioita koskevien toimenpidelupien (esim. maalämpökaivot) myöntämisestä päättävät LVI- tarkastusinsinöörit.

Rakennusluvasta ja toimenpideluvasta perittävät maksut

Rakennusluvan maksu määräytyy rakennushankkeen tyypin ja rakennettavien neliöiden mukaan ja perustuvat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään rakennusvalvontataksaan.

Muuta huomioitavaa rakennusluvasta ja toimenpideluvasta

Rakennusluvan mukaiset toimenpiteet saa aloittaa vasta päätöksen saatua lainvoiman. Viranhaltijan tekemä päätös saa lainvoiman 14 päivän ja rakennuslautakunnan päätös 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa, että hakijalle voidaan vakuutta (esimerkiksi omavelkainen takaus tai pankkitakaus) vastaan myöntää oikeus aloittaa toimenpiteen suorittaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Tällä tarkoitetaan, että mikäli lupapäätös valituksen johdosta kumotaan ja luvan mukaiset työt on jo tehty, takauksen antaja viime kädessä vastaa siitä, että alue saatetaan ennalleen.

Lisätietoja hyväksyttävästä vakuudesta

Ennalta-aloitus edellyttää hakijalta hyväksyttävää vakuutta, jota voi verrata yksityisen lainan takaukseen: vakuuden antaja viime kädessä vastaa hakijan velvoitteesta eli alueen ennallistamisesta. Yleisin vakuustyyppi on takaussitoumus (erillinen lomake), jossa edellytetään kahta ulkopuolista takaajaa. Hakija ei voi taata itse itseään. Alkuperäinen takaussitoumus on toimitettava lupahakemuksen liitteeksi. Vakuudeksi hyväksytään myös tilille talletettu euromääräinen summa, josta pankki antaa ns. kuittaamattomuustodistuksen. Rakennusvalvonnan lakimiehet arvioivat euromäärän tapauskohtaisesti.