Ilmanlaadun seuranta

Turun kaupunkiseudulla ilmanlaadun seuranta on järjestetty yhteistyössä naapurikaupunkien sekä teollisuuden ja energiantuotantolaitosten kanssa. Turun ympäristönsuojelutoimisto huolehtii käytännössä ilmanlaadun tarkkailun suorittamisesta. Ilmanlaadun mittausverkosto koostuu kahdeksasta kiinteästä ja yhdestä siirrettävästä mittauspisteestä.

Turun keskustan mittausasemalla, kauppatorilla, seurataan pääasiassa liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun. Ilmanlaadun mittauksen tuloksia verrataan terveydellisin perustein annettuihin ohje- ja raja-arvoihin.

Ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä hankitaan mittausten ohella tietoa päästökartoituksin ja leviämisselvityksin. Ilman epäpuhtauksien pitkäaikaisia vaikutuksia seurataan biologisin menetelmin, kuten jäkäläkartoituksin, puiden kuntoarvioinnein sekä maaperätutkimuksin.

Ilmanlaatutietoa käytetään hyväksi mm. ympäristölupapäätöksissä ja niitä koskevissa lausunnoissa sekä kaavalausunnoissa.

Kerätystä tiedosta hyötyvät myös Turun kaupungin asukkaat. Esimerkiksi astmaatikkojen on hyödyllistä tietää, minkälainen ilmanlaatu Turussa minäkin päivänä vallitsee.

Yhteystiedot

Asiasanat: