Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys

Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään. Voimassa oleva hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2005, kun Ruissalon omistuksesta sovittiin valtion kanssa ja Turun kaupunki sitoutui huolehtimaan sopimuksen mukaisesti alueen hoidosta ja käytöstä. Saari siirtyi, Kallanpäätä ja Kasvitieteellisen puutarhan alueita lukuun ottamatta, Turun kaupungille 13.5.2006 allekirjoitetulla sopimuksella.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleistason suunnitelma, jolla tarkastellaan Ruissalon alueen käyttöhistoriaan liittyviä selvityksiä ja tulevaisuuden tarpeita. Suunnitelmassa määritellään yleiset linjaukset alueen käytölle. Päätavoite on turvata luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen sovittamalle ne yhteen alueen muiden käyttömuotojen kanssa. Suunnitelma toimii myös Natura-2000 alueen hoitoa ja käyttöä ohjaavana työkaluna luonnonsuojelulainsäädännön näkökulmasta.

Yleensä hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan kansallispuistoille ja Natura-alueille. Ruissalon suunnittelualue kattaa Natura 2000 alueiden lisäksi, virkistysalueita, vuokrakohteita ja yritystoiminnalle varattuja alueita. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat saaren laajat merialueet. 

Natura-alueet kattavat suurimman osan saaren pinta-alasta. Suunnitelman keskipisteessä ovatkin Natura-alueisiin liittyvät teemat mm. tammimetsien hoidon suunnittelu sekä Natura-alueen suojeluperusteena olevat luonto- ja lintudirektiivin lajit ja luontotyypit. Luontoarvojen lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon myös Ruissalon muita arvoja mm. kulttuuriltaan tärkeät huvila-alueet ja virkistyskäyttö.

Alueen monimuotoisuuden ja erityislaatuisuuden turvaaminen edellyttää kattavan suunnitelman laatimista.

Päivitystyössä kuullaan asukkaita ja toimijoita

Päivitystyön aikana kaupunki kerää näkemyksiä alueen asukkailta, yrittäjiltä, yhdistyksiltä, viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Mielipiteitä voi kertoa mm. yleisötilaisuuksissa ja toimijoille suunnatuissa kyselyissä. Jotta yhteiselo Turun kaupungin monimuotoisimmalla virkistyskohteella jatkuu yhtä mallikkaasti kuin aiemmin, on tärkeää että kaikki saavat esittää kantansa Ruissalon tulevaisuudesta.

Tällä sivulla kerrotaan hoito- ja käyttösuunnitelmatyön päivityksen etenemisestä. Sivun suora osoite on www.turku.fi/ruissalonhoito  

Yhteystiedot

Kaupunginosa/Alue: