Turun kaupungin metsäsuunnitelma 2019 – 2029

Jatkuvan kasvatuksen metsä

  • Ei avohakkuita
  • Hakkuut yläharvennusperiaatteella
  • Aliskasvosta ja pienpuustoa säästetään ja niiden syntymistä edistetään
  • Säilyttää monimuotoisuutensa ja aidon olemuksen hakkuista huolimatta
  • Ulkoilu-, marjastus-, sienestys- ja virkistysmahdollisuudet säilyvät
  • Toimii hiilinieluna ja hillitsee ilmastonmuutosta

Metsäkuvio = Kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäinen metsän osa. Metsänhoito suunnitellaan kullekin kuviolle erikseen. Turun kaupungin omistamissa metsissä kuvion koko on keskimäärin noin 1 hehtaari.

Turun kaupungin metsäsuunnitelma 2019 – 2029 ohjaa Turun kaupungin omistamien metsien hoitoa ja hakkuita tulevina vuosina. Nyt valmistunut ohjelma korvaa viimeisimmän, vuosiksi 2001-2010 laaditun metsäsuunnitelman.  Metsäsuunnitelma pitää sisällään 4 295 hehtaaria. Turun metsien kokonaispinta-ala on 4846 hehtaaria sisältäen Ruissalon. Ruissalolla on oma hoito-ja käyttösuunnitelma, joten sitä ei ole sisällytetty metsäsuunnitelmaan.

Metsäsuunnitelman yleiset tavoitteet ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, metsien virkistysmahdollisuuksien parantaminen ja metsänhoidon taloudelliset tuotot.

Metsiä tullaan hoitamaan jatkuvan kasvatuksen mallien mukaan ja siten lisätään metsien luontaisten sukkessio- eli kehityssarjojen esiintymistä. Tämä tarkoittaa eri-ikärakenteisten luonnonmetsien vaiheittaista lisääntymistä. Metsien luontaisiin rakennepiirteisiin ja vaihtelevuuteen perustuvan jatkuvan kasvatuksen avulla pystytään edistämään metsien monikäyttöä, turvaamaan metsälajistoa sekä huomioimaan peremmin metsätalouden eri kestävyyden näkökulmat. Metsiä hakataan korkeintaan 40 prosenttia puuston vuotuisesta kasvusta.

Kuvapari: Esimerkki jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuualasta ja perinteisen metsätalouden päätehakkuualasta.

Metsäsuunnitelmassa jätetään hakkuiden ulkopuolelle kaikki puustoltaan yli 130-vuotiaat metsät ja lisätään lahopuuston määrää. Hakkuutöitä ei tehdä lintujen pesimäkaudella muuten kuin erityisen perustellusta syystä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota arvokkaiden luontokohteiden ja suojeltujen lajien säilymiseen sekä liito-oravan elinympäristöjen ja kulkuyhteyksien turvaamiseen. Puuston kokonaismäärä ja -arvo sekä puuston hiilivarannot tulevat lisääntymään.