Meluselvitys ja meluntorjunta

Ympäristönsuojelulain edellyttämä meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma laaditaan Turkuun viiden vuoden välein. Vuonna 2017 tehty meluselvitys on laadittu uudella laskentamallilla ja siinä on esitetty EU:n direktiivin mukaiset melun tunnusluvut: vuorokausimelu (Lden) ja yömelu (Ln). EU-tunnuslukuja ei voi suoraan verrata aikaisempiin selvityksiin ja kansallisiin melun ohjearvoihin.

Turussa on lisäksi laadittu yhteispohjoismaisella melun laskentamallilla kansallisiin melun ohjearvoihin ja aikaisempiin selvitykseen verrattavissa olevat melukartat: 

MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2022

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa melutasot on laskettu yhteispohjoismaisilla laskentamalleilla ja Suomessa normaalisti käytettävillä tunnusluvuilla LAeq,7-22 ja LAeq,22‐7 (päivä‐ ja yöajan keskiäänitaso). Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa varten laskettiin koko kaupungin alueelta melualueet kansallisille tunnusluvuille.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 5.6.2018 § 258.

Edellinen meluselvitys on tehty vuonna 2012 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuonna 2013.