Hulevedet

HULEVESIMAKSU

VESIJOHTOVUODOT JA EPÄILYT VEDEN SAASTUMISESTA

  • Ma–to klo 7.00–15.30, pe klo 7.00–14.00
    p. 0500 872 177 (Aurajoen etelä/itäpuoli)
    p. 0500 527 231 (Aurajoen pohjois/länsipuoli)

    Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella:
    p. 044 907 2011 (valvomo)

MUUT HULEVESIASIAT

Hulevesien, eli rakennetuilta alueilta pois johdettavien sade- ja sulamisvesien, hallintaan on tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kaupungeissa suuri osa maa-alasta on päällystetty vettä läpäisemättömillä materiaaleilla, kuten asfaltilla ja betonilla, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan.

Tämän vuoksi tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla hulevedet joudutaan johtamaan hulevesiviemäreihin. Rankkasateet aiheuttavat jo nyt viemärien tulvimista ja ilmastonmuutoksen myötä ongelman ennustetaan kasvavan.

Turun seudulla on laadittu hulevesien hallinnan parantamiseksi alueellinen suunnitelma, joka toimii pohjana alueella tehtäville maankäyttösuunnitelmille. Tavoitteena on, että hulevesien hallinta otetaan vastedes huomioon kaikessa rakentamisen suunnittelussa, yleiskaavoista rakennuslupiin.

Myös kiinteistön omistajalla on vastuu yleisten alueiden hulevesistä

Yleisten alueiden hulevesistä vastuut jakautuvat kaupungin sekä kiinteistön omistajan tai sen haltijan kesken, niin kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty.

Kiinteistön omistajaa tai sen haltijaa koskee puhtaanapitovelvoite, joka tarkoittaa muun muassa lehtien, maa-aineksen sekä roskien poistamisen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä sekä tukkeutumisvaaraa aiheuttavan materiaalin poistamisen ojarumpujen aukoilta.

Kiinteistön omistajaa tai sen haltijaa koskee myös talvikunnossapitovelvoite, joka tarkoittaa muun muassa jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitämisen lumettomana ja jäättömänä. Tonttiliittymän kunnossa- ja ylläpito sekä ojarumpujen avoinna pitäminen kuuluvat kiinteistön omistajalle tai haltijalle.

Vastuiden jakautumisesta tarkemmin kaupungin sivuilta puhtaanapitovelvoitteen osalta sekä talvikunnossapitovelvoitteen osalta.

Taloon vaikka viherkatto, sadevesi käyttöön kasvimaalla

Etenkin uusien kaupunkialueiden suunnittelussa tulisi pyrkiä hulevesien avoimeen hallintaan eli siihen, että hulevedet johdetaan viemärien sijasta kosteikoihin, avouomiin, painanteisiin ja altaisiin. Näissä hulevesiä voidaan viivyttää niin, etteivät viemärit pääse tulvimaan. Kosteikot myös puhdistavat vesiä.

Turkuun on rakennettu jonkin verran kosteikkoja, jotka tulvan hallinnan lisäksi vähentävät kiintoaineita ja ravinteita vedestä. Tavallisten pientaloasukkaidenkin on mahdollista vaikuttaa siihen, että pihoista viemäreihin tulevien vesien määrä vähenee.

Yksi erittäin yksinkertainen toimenpide on estää hulevesien syntymistä pitämällä mahdollisimman suuri osa pihasta päällystämättömänä. Kaikenlainen kasvillisuus on myös hyvästä, koska se sitoo ja haihduttaa vettä. Lisäksi rakentamisessa kannattaisi suosia viherkattoja.

Hulevesiä voi käyttää hyödyksi omalla tontilla. Tuttu keino on kerätä katolta tulevaa vettä sadevesiastioihin ja käyttää vettä vaikkapa kasvimaan kasteluun. Hulevesien avulla voi omaan pihaan luoda myös vesielementtejä, kuten kosteikkoja.