Jätevedet

Jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittoja ympäristöön tai vesistöön.

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Lain tavoitteena on turvata hyvälaatuinen talousvesi sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Lisäksi Ruissalon ja Kakskerran alueilla on mahdollista liittyä vesiosuuskuntien viemäriverkkoon.

Ohjeet vesihuoltoverkostoon liittymisestä sekä kartta toiminta-alueesta

Jätevedet haja-asutusalueilla

Pohjavesialueella ja rantavyöhykkeellä (alle 100 m vesistöstä tai merestä) sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmien tulee täyttää laissa, asetuksessa ja määräyksissä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Jos kiinteistö sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä esimerkiksi rakennetaan vesikäymälä tai tehdään sellaista vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa korjaus- tai muutostyötä, joka vaatii rakennus- tai toimenpideluvan, tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Remonttiin ei tarvitse ryhtyä, jos kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä. Vuodesta 2004 alkaen kiinteistöiltä on vaadittu nykyisen lainsäädännön mukaista jätevesien puhdistamista. Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen, jätevesien käsittely on yleensä kunnossa, ottaen huomioon, että jätevesijärjestelmää on huollettu ja käytetty oikein. Uudistuksen voi myös unohtaa, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta voi osoitehaulla tarkistaa rakennusten sijainnin suhteessa ranta- ja pohjavesialueisiin.

Lisäksi voi hyödyntää Vesihuoltotulkkia

Valonia tarjoaa haja-asutusalueen asukkaille ja mökkiläisille puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamista tai muuttamista varten on haettava toimenpidelupa Turun kaupungin rakennusvalvonnalta

Lisäaikaa jätevesiremontille voi saada hakemalla luvan poiketa jätevesijärjestelmän uusimisvelvoitteesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeaminen voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja sen edellytyksenä on, että jätevesien aiheuttama kuormitus on vähäistä, tai käsittelyjärjestelmän uusimisen katsotaan kustannusten ja teknisten vaatimusten vuoksi olevan kiinteistön haltijalle kohtuutonta.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön mahdollinen sijainti suunnitellulla viemäriverkoston toiminta-alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät, sekä kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu vastaava sosiaalinen suorituseste. Myönnetty lisäaika raukeaa, jos kiinteistöllä tehdään vesi- ja viemärilaitteisiin liittyvää rakennus- tai toimenpidelupaa vaativaa remonttia tai kiinteistön käyttö muuttuu niin, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistukseen tai hallintaoikeuteen tulee muutoksia.

Poikkeamishakemuksen käsittelystä laskutetaan Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Jätevesien perustason puhdistusvaatimuksesta vapautuu, jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja näin ollen täyttäneet 68 aikaisemman ympäristönsuojelulain (86/2000) muutoksen (196/2011) tullessa voimaan. Ikävapautus ei edellytä viranomaiselle tehtävää hakemusta. Ikävapautus koskee vain vakituisessa asuinkäytössä olevia kiinteistöjä, ei vapaa-ajanasuntoja.

Poikkeamishakemuslomakkeet:

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta