Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Useimpiin asuinympäristössämme tehtäviin toimenpiteisiin tarvitaan lupa. Samoin lupa tarvitaan mm. tapahtumien järjestämiseen ja jätekuljetusten harvennukseen. Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Joihinkin vähäistä ja lyhytaikaista haittaa aiheuttaviin toimenpiteisiin riittää pelkkä ilmoitus. Valitse alla olevasta listasta tarvitsemasi luvat ja palauta hakemukset liitteineen ympäristönvalvonnan asiakaspalveluun.

 

Jätteet

Kalastusluvat & onki- ja pilkkikilpailut

Öljysäiliöt

Leirintäalueilmoitus

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan kotitarveottoa lukuunottamatta lupa, jotta ympäristölle ei aiheutuisi hallitsemattomia haittavaikutuksia.

Maanrakennustyöt

Maastoajo

Maisematyölupa

Meluilmoitus

Sellaisesta tilapäisestä työstä, toimenpiteestä tai tapahtumasta, josta saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville, on tehtävä meluilmoitus.

Metsästyslupa

Metsästysluvat kaupungin omistamilla mailla (vapaamuotoinen hakemus).

Onnettomuus/Poikkeuksellinen tilanne

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tms. aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on asiasta ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle.

Pilaantunut maaperä

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (pdf)

Puiden kaato

Ruoppaus ja rannan niitto

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Tapahtumat

Vesihuolto

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta

Ympäristölupa

Asiasanat: