Meluilmoituksen tekeminen

Meluntorjunnan tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on mahdollisimman vähän haittaa. Erilaiset toiminnot, kuten rakentamistyöt ja suuret ulkoilmakonsertit saattavat aiheuttaa melua, joka häiritsee lähialueen asukkaita tai haittaa työntekoa. Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (524/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Annettavasta päätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Meluilmoituslomake

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Lomakkeen tietoja tulee täydentää tarvittavin liittein, esimerkiksi kartalla, tarkemmalla kohdepiirustuksella, työaikataululla ja ulkoilmatapahtumien osalta mm. ohjelmalla.

Ilmoituksen laadinta ja sen sisältö

Velvollinen ilmoituksen tekemiseen on toiminnan harjoittaja tai tapahtuman järjestäjä. Rakennustyömaita koskevan ilmoituksen tekee urakoitsija. Ellei urakoitsija voi täyttää ilmoitusvelvollisuutta riittävän ajoissa, on rakennuttaja velvollinen tekemään ilmoituksen.

Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa, viimeistään 30 vuorokautta ennen melua aiheuttavan toimenpiteen tai toiminnan aloittamista. Ilmoituksen laiminlyömisen seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 225 §:ssä.

Ilmoitus tulee toimittaa Turun kaupungin ympäristönsuojeluun ymparistonsuojelu@turku.fi tai postitse, Ympäristönsuojelu, PL 355, 20101 Turku, tai Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalveluun, Puolalankatu 5, 1. krs, 20100 Turku. Lisätietoja ilmoituksen käsittelystä antaa Helena Pakkala tai ymparistonsuojelu@turku.fi

Ilmoitusvelvollisuus

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan meluilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista töistä ja tapahtumista:

1) Tilapäisestä murskaamosta (alle 50 vrk)

2) Räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00–18.00 tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa

Vaikka ilmoitusta ei edellytettäisikään, on toiminnanharjoittajan kuitenkin tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastaavasta yhteyshenkilöstä

3) Muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä rakentamis- ja purkutyöstä, mikäli erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita tehdään:

  • kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 18.00 ja maanantain klo 07.00 välisenä aikana
  • yli viiden päivän ajan klo 18.00–22.00
  • kahtena tai useampana yönä klo 22.00–07.00. Yöaikana tehtävästä työstä on aina etukäteen ilmoitettava työn vaikutuspiirissä sijaitseville asuinkiinteistöille

4) Suuresta ulkona järjestettävästä yleisötapahtumasta, jonka aiheuttaman melun voidaan olettaa kantautuvan laajalle alueelle

5) Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta käytöstä ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00–07.00

6) Moottoriurheilukilpailusta, jonka aiheuttaman melun arvioidaan kantautuvan asuinalueelle

7) Lentonäytöksestä sekä tilapäisestä yleisölennätyksestä, josta arvioidaan aiheutuvan huomattavaa meluhaittaa asuinalueelle.

Toiminnan harjoittaja voidaan velvoittaa tekemään ilmoitus muistakin tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos lähin asutus sijoittuu hyvin lähelle työmaata tai tapahtumaa.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista säädetään ympäristönsuojelulain 225 §:ssä ja rikoslain 48 luvussa.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on:

  • yksityishenkilön talouteen liittyvä toiminta
  • äänenvahvistimien käyttö klo 24.00 asti, kun kyseessä on yksipäiväinen ja kertaluonteinen tapahtuma yleisökäyttöön ja tarkoitukseen soveltuvassa paikassa
  • ympäristölupaa edellyttävä toiminta
  • puolustusvoimien toiminta

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) Ilmoittajan yksilöinti ja yhteystiedot (toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän nimi ja osoite sekä yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero
2) Toiminnan sijainti (melun aiheutumispaikan osoite ja sijaintikartta)
3) Työn tai tapahtuman laatu
4) Toiminnan kesto (aloittamis- ja päättymispäivämäärät sekä päivittäiset aloittamis- ja päättymisajat)
5) Tiedot melupäästöistä (häiritsevää melua aiheuttavat koneet, laitteet tai toiminnot, niiden lukumäärä sekä niiden aiheuttama melutaso)
6) Tiedot melun leviämisestä ympäristöön (häiriintyvät kohteet, niiden etäisyys melulähteestä, toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon)
7) Toimenpiteet melun torjumiseksi ja sen seuraamiseksi sekä se miten ja minne asiasta tiedotetaan
8) Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

Ympäristönsuojelu tarkastaa annettujen tietojen riittävyyden ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Tarvittaessa kohteeseen tutustutaan paikan päällä.

Meluilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä vahvistetaan ilmoituksen tiedot ja meluntorjuntatoimet ilmoittajaa sitoviksi. Mikäli ilmoituksessa esitetyt meluntorjuntatoimet eivät osoittaudu riittäviksi, päätöksessä annetaan täydentäviä määräyksiä melun torjumiseksi ja tarkkailemiseksi. Lisäksi päätöksessä voidaan antaa mm. jätehuoltoa ja pölyntorjuntaa koskevia määräyksiä.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.