De vanligaste frågorna om Fölis stamlinjereform

De tvärgående förbindelserna som förbättras och de tätare turintervallerna leder till att det i fortsättningen blir lättare att byta buss och att man till och med kan göra detta utan att granska tidtabellen.

Linjenätsreformen som kallas Åboregionens kollektivtrafik Fölis stamlinje introduceras år 2021. Reformen siktar på att göra resorna smidigare, tvärgående förbindelserna bättre och turintervallerna kortare. Samtidigt förtydligar man linjenätet och linjernas interna hierarki. Vi samlade ihop de vanligaste frågorna om stamlinjen.

Vad är stamlinjen?

Fölis nya linjenät som introduceras 1.7.2021. Tidpunkten för detta är dock bunden till hur byggandet vid Salutorgets omgivning framskrider. Linjenätskartan hittas på adressen http://www.foli.fi/sv/stamlinjerna.

Varför görs reformen?

Genom reformen strävar man efter att förbättra resornas smidighet: öka antalet tvärgående förbindelser, förbättra tillgängligheten i hela Föliområdet och förkorta turintervallerna. De tvärgående förbindelserna till exempel är för närvarande mycket beroende av linje 99 –den trafikerar två gånger i timmen och inte alls under helgdagar, då den nya ringstomlinjen däremot trafikerar som bäst med 7–8 minuters mellanrum och även under helgdagar med 10 minuters mellanrum.

Vad är stamlinjen?

Stamlinjen är en linje som trafikerar med täta turintervaller, i huvudsak med 5–10 minuters mellanrum. I linjens rutter eftersträvar man rätlinjighet och att huvudlederna används. Sammanlagt finns det 10 stamlinjer varav en är ringlinje, de andra trafikerar till stadscentrumet.

Förutom stamlinjerna ingår anslutningslinjer till linjenätet (täta turintervaller och förbindelse till stamlinjen), kompletterande linjer (linjer med glesare turintervaller som motsvarar de nuvarande linjerna), servicelinjer och skollinjer.

Varför ändras min rutt från den nuvarande?

I stamlinjernas rutter eftersträvas rätlinjiga resor för att göra resandet snabbare. Därför kan avståndet till hållplatsen på vissa platser bli längre då rutten har gjorts rakare än nu.

Stamlinjerna trafikerar via stadscentrumet mellan två områden (t.ex. Uittamo–Oxbacka). Genom att kombinera ändorna strävar man efter balans, så att den valda turintervallen passar för bägge område. Därtill har flera önskemål, tillväxtprognoserna vid de olika områden samt lösningarnas kostnadseffektivitet tagits i beaktande.

Varför införs omstigningar i min direkta förbindelse?

Direkt förbindelse kan inte erbjudas mellan alla områden eftersom det skulle bli orimligt dyrt.

För närvarande kräver byte av buss noggrann granskning av tidtabeller, särskilt utanför Åbo centrum. De tvärgående förbindelserna som förbättras och de tätare turintervallerna leder till att det i fortsättningen blir lättare att byta buss och att man till och med kan göra detta utan att granska tidtabellen.

Kommer busshållplatser att avlägsnas?

Jo, eftersom man i stamlinjerna strävar efter cirka 400 meter mellan hållplatserna. De flesta är beredda att gå till hållplatsen ett längre avstånd än nu om bussen trafikerar tillräckligt ofta. Att minska på stopparna gör resandet snabbare – fastän samma mängd resenärer skull stiga på bussen, undkommer bussen från den tid som bromsandet, accelereringen och dörröppnandet tar.

(På stamlinje-sidans elektroniska karta syns hållplatserna som används år 2021 då man klickar den önskade linjen aktiv.)

Hur går det med åldringar och dem som har svårt att gå?

Det stämmer att resor med omstigningar och delvis längre gångavstånd till busshållplatserna inte lämpar sig för alla. Reformen inför därför också rutter i servicelinjestil (linjerna V1–V6 på kartan). På omstigningshållplatserna strävar man efter korta gångavstånd, tillgänglighet och bättre information för resenärer än nu.

Ändras linjernas numror?

Åtminstone delvis, men nu presenteras endast arbetsnamnen för linjerna. De slutliga linjenumrorna beslutas senare.

Vems beslut är stamlinjen?

Åbo stad beslutade om ett stombussystem redan år 2009. År 2016 utstakades att reformen grundar sig på stamlinjerna som kör till stadscentrumet samt ringstomlinjen som trafikerar utanför stadscentrumet, och att det kompletterande linjenätet baserar sig på fler bytesförbindelser.

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion beslutade om stamlinjens rutter 23.1.2019 och Åbo stadsstyrelse beslutade om finansieringen 4.3.2019. Tidpunkten för stamlinjens introducering fastställdes samtidigt till sommaren år 2021.

Frågade man resenärernas åsikt?

Resenärernas tankar om faktorerna som begränsar bussanvändningen utreddes före ruttplaneringsarbetet påbörjades år 2016. 1700 svarade på enkäten.

De första utkasten på stamlinjens rutter publicerades på våren 2018. På utkasten begärdes utlåtanden från flera olika aktörer såsom Föli-kommunernas olika nämnder och grannskapsföreningar samt publiken. Sammanlagt fick man 38 utlåtanden och cirka 1000 kommentarer från publiken. Utlåtandena presenterades också vid evenemang för allmänheten. Med hjälp av responsen gjordes ändringar i linjenätet före den behandlades.

Var kan man bekanta sig med det nya linjenätet?

På Fölis webbplats http://www.foli.fi/sv/stamlinjerna. Evenemang för allmänheten om reformen arrangeras närmare genomförandetidpunkten.