Juha Kääriä: Tutkimustieto auttaa Itämeren suojelussa

Turun ammattikorkeakoulu satsaa monipuolisesti Saaristomeren suojeluun

Turun ammattikorkeakoulu Oy on pääosin Turun kaupungin omistama korkeakoulu jossa Itämeren suojelu ja erityisesti Saaristomeren tilan parantaminen on ollut jo pitkään yksi tärkeimmistä tavoitteista.

Tutkimus- ja kehityshankkeilla (TKI) uutta tietoa Itämeren suojeluun

Turun ammattikorkeakoulun vesitekniikan tutkimusryhmä on jo yli kymmen vuoden ajan seurannut Turun edustan merialueen tilaa ja siihen valuvia vesiä jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Ideana jatkuvatoimisessa veden laadun mittauksessa on se, että luonnonvesiin asennetaan luotettavat mittarit, jotka mittaavat useita tutkittavia asioita (esim. veden lämpötila, sinileväpitoisuus, suolapitoisuus, happipitoisuus) suoraan luonnosta ja lähettävät mittaustiedot langattomasti ammattikorkeakoulun tietokoneille. Vain tällä tekniikalla saadaan luotettavaa tietoa Itämeren vedenlaadun joskus hyvinkin nopeista muutoksista. Itämerelle Atlantilta tullut suolapulssi on jo levinnyt Saaristomeren sisäosiin saakka ja myös sen vaikutusten seuranta on yksi mielenkiintoisimmista asioista vuonna 2017.

Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä -projektissa poijumittausasema tuottaa tietoa koko vesipatsaasta eli noin 45 metrin syvyyteen saakka. Tutkimuspiste sijaitsee noin 30 km lounaaseen Turusta Seilin saaren pohjoispuolella.

Ammattikorkeakoululla on vankka kokemus vesiensuojeluun, merelliseen ympäristöön ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Toteutamme erityisesti vesiympäristön ja -eliöstön suojeluun ja seurantaan, vedenlaadun seurantaan ja vesistöjen kunnostukseen liittyviä hankkeita. Tutkimustoiminta on soveltavaa ja käytännönläheistä. Tutkimme mm. kustannustehokkaita keinoja hulevesien ja maatalouden valumavesien ravinnevirtojen hallintaan ja vesistöjen kunnostukseen, sekä testaamme ja kehitämme pienen mittakaavan laitoksiin sopivia jätevesien käsittelymenetelmiä. Hankkeemme ovat usein kansainvälisiä ja tälläkin hetkellä hanketoimintaa on useimpien EU-maiden lisäksi mm. kiinalaisten, islantilaisten ja swazimaalaisten toimijoiden kanssa. Hankkeiden tavoitteet ovat hyvin konkreettisia: tutkimme esimerkiksi erittäin haitallisten aineiden pitoisuuksia jätevesissä eri Itämeren maissa ja erilaisia käytännön hulevesiratkaisuja kaupungeissa.

Syöttämällä kemikaalia Aurajokeen valuvaan veteen voidaan ravinnepitoisuutta vähentää jo ennen kuormituksen joutumista jokiveteen.

Ammattikorkeakoulu auttaa myös suoraan yrityksiä, jotka kehittävät vesiensuojeluun liittyvää liiketoimintaansa. Laivojen vesijärjestelmät ja niiden kehittäminen sekä erään yrityksen käyttämättä oleva jäte ja siitä kehitettävä vesiensuojelutekniikka ovat esimerkkejä meneillään olevasta palveluliiketoiminnasta. Toimivien ja kustannustehokkaiden vesiensuojelutekniikoiden puolueeton testaus ja tutkiminen antavat yrityksille hyvät eväät tuotteiden edelleen kehittämiseen ja markkinointiin.

Vesiensuojeluinsinööri

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa insinööriopiskelijan on mahdollista kouluttautua vesitekniikan ja vesiensuojelun ammattilaiseksi. Erityisesti vesiensuojeluun liittyvä ympäristön tilan seuranta ja vesien laatuun vaikuttavat tekniset ratkaisut ovat opetuksen painopisteenä. Koulutukseen liittyvät monialaiset tutkimus- ja kehitysprojektit antavat käytännönläheisen osaamisen opiskelijoille. Erityisesti yrityksissä suoritettava projektityötoiminta ja opinnäytetyö antavat hyvän potkun työelämään opintojen päätyttyä.

Veden lämpötilakerrostuneisuus vuosina 2013 ja 2014.
Veden suolapitoisuus vuonna 2014 (promillea). Tilastokuvat: Turun ammattikorkeakoulun vesitekniikan tutkimusryhmä

 

 

juhakaaria2.jpg
Juha Kääriä

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja Turun ammattikorkeakoulun vesiensuojelutyöstä: