in english verkkopalvelun ydinkonsepti

1.Tavoitteet ja tarkoitus

Tuleva turku.fi on

  • Koko kaupungin, ei vain kaupunkiorganisaation, verkkopalvelu
  • Edelläkävijä julkishallinnon digitaalisessa asiakaspalvelussa niin Suomessa kuin globaalistikin
     
  • Esteetön ja mobiili = saavutettava
  • Vuorovaikutteinen, avoin ja arkea helpottava = palveleva
  • Elämyksellinen ja sosiaalinen = kiinnostava
  • Notkea, proaktiivinen ja nopeasti reagoiva, mahdollistava ja avoimeen keskusteluun kannustava, ihmisläheinen, moderni mutta historiansa tiedostava.

Lainaus tähän

Turku.fi tulee yhdistämään saumattomasti erilaiset digitaalisen asioinnin monikanavaiset palvelut. Tärkeimpiä ovat verkkokauppa, palvelukartta, reittiopas ja digitaalisen asioinnin asiakasohjaus. Mun Turku –kuntalaistili kokoaa kuntalaisen asioinnin ja kanssakäymisen kaupungin kanssa yhteen ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman yhteydenpidon.  Asiakas haluaa, voi ja osaa toimia oma-ehtoisesti oikein ja ajallaan.

!"#$%&'()*+-./012344:;<=>?@[]^_`{|}~€‘’“”–—¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°²´³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌËÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâããäåæçèéêëêëì

íîïïðñòóôõö÷øùúûüýþÿŒœŴŶŵŷ‚‛„…™►•→⇒⇔♦≈