Hankkeita ja projekteja

Hiilineutraali Turku -tavoitetta tukevat ajankohtaiset hankkeet ja projektit ovat listattuna alle.

Canemure – Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla 2019–2024

Turun CANEMURE-osahanke työstää ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua kolmessa tehtäväkokonaisuudessa: 1) energiatehokkuus Skanssin monitoimitalossa ja uusiutuvan energian tuotanto ja/tai säilöt Skanssin alueella. 2) ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun työkalut: sini-viherkertoimen käyttöönoton tuki sekä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioimisen kokeilut ja kehittäminen. 3) käytännön kokeilut luontopohjaisista ratkaisuista hulevesien hallinnassa ja kestävän liikkumisen edistämisestä teollisuuskehällä.

Lisätiedot.

Coevolvers 2022–2026

Hankkeessa kehitetään monipuolisia luontopohjaisia ratkaisuja seitsemässä Living Lab-kohteessa eri puolilla Eurooppaa. Turussa kohdealueena on Pansio-Perno, jossa tavoitteena on luontoperustaisten arvojen kompensaation yhteiskehittely asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Samalla kehitetään asuinaluetta paikallisten ihmisten ja luonnon lähtökohdista.

Lisätiedot.

Creative Circular Cities 2023-2026

Creative Circular Cities (CCC)-hankkeessa kuusi Itämeren alueen kaupunkia kehittävät ja testaavat kiertotalouteen siirtymistä edistäviä ratkaisuja luovien alojen ja kulttuurin avulla.

Kolmivuotinen CCC-hanke toteutetaan Interreg BSR –ohjelman rahoituksella. Tavoitteena on vauhdittaa Itämeren alueen kaupunkien siirtymää kiertotalouteen rakentamalla yhteistyötä päätöksenteon, liiketoiminnan ja luovien alojen välille.

Lue lisää.

Päästöttömien työmaiden Green Deal – sopimuksen toimenpiteet

Julkisen sektorin hankkimilla työmailla syntyy ilmasto- ja lähipäästöjä mm. työkoneista, lämmityksestä, betonin kuivatuksesta sekä työmaakuljetuksista. Päästöttömien työmaiden green deal -sopimukseen liittyneet kunnat ja organisaatiot laativat työmaille yhteiset hankintakriteerit, jotka otetaan vaiheittain käyttöön 2021-2030 aikana. Ratkaisuina ovat mm. fossiilittomat käyttövoimat ja työmaasähkö, energiatehokkuuden lisääminen teknisillä ratkaisuilla ja henkilöstön koulutuksella sekä konekannan uusiminen.

Lisätiedot.

RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology 2023–2027

RESIST-hankkeessa edistetään alueellista sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin erityisesti kehittämällä luontopohjaisia ratkaisuja ja edistämällä niiden käyttöönottoa vesienhallinnassa niin taajama- kuin maaseutualueillakin.

Lisätiedot.

Response – Integroiduilla ratkaisuilla kohti energiapositiivisia asuinalueita ja kestäviä kaupunkeja 2020–2025

RESPONSE-hankkeen tarkoitus on luoda kestäviä ja turvallisia kaupunkeja sekä samalla parantaa elämänlaatua ja vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Hankkeessa selvitetään, kuinka yhdistää kaupunkien energiantuotannon ja -kulutuksen turvallisuus, tasapuolisuus ja kohtuuhintaisuus sekä toisaalta ympäristön kestävyys rakennus-, kortteli- ja kaupunginosatasoilla.

Hankkeen toteutus perustuu muun muassa yhteen liitettyihin energiajärjestelmiin sekä energiakestävyyttä edistäviin palveluihin.

Hankkeen toteutusaika 2020-2025

Lisätiedot.

Skanssin Biodiversiteettipuisto 2024 - 2028

Biodiversiteettipuistossa vaalitaan luontoa eri tavoin eri paikoissa ja myös luonnon kulttuuriset merkitykset tunnistetaan. Puistosta kehitetään kaupunkilaisille houkutteleva oleskelualue, jossa luonnosta voi oppia ja kaupunkilaisia osallistetaan luonnonhoidon toimenpiteisiin. Hanke tukee Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpanoa ja kaupunkistrategian tavoitetta olla vuonna 2030 yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista.

Lue lisää.

IKLU – Ilmastokaupungin hiilineutraalit klusterit 2021–2022

Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastojoukkueen toimintaa. Projektin tavoitteena on saavuttaa päästövähennyksiä kohdistamalla toimenpiteet Turun alueen klustereidenveturiyrityksiin ja alihankintaketjuun sekä kehittämällä ilmastojoukkuetta yritysten ilmastotyötä aidosti tukevaksi verkostoksi.

Lisätiedot.

Kuntanielu-hanke 2022–2024

Turku on mukana Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelman rahoittamassa Kuntanielu-hankkeessa, jossa tutkitaan maankäyttösektorin hiilinielujen roolia kuntien hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamisessa. Hankeaika on 1.4.2022 – 30.9.2024.

Turulla on vetovastuu vuorovaikutustyöpaketista.

Lisätiedot.

WiseFood 2023–2025

WiseFood-hankkeen tavoitteena on vahvistaa resurssiviisaasti tuotettujen ja valmistettujen ruokatuotteiden markkinoita Turun seudulla. Hankkeessa kehitetään ruokaketjujen kiertotalouden mukaisia liiketoimintaekosysteemejä.

Lisätiedot

VÄKI – Vähähiilinen kiertotalouskaupunki 2022–2024

Turku-konserni toteuttaa vuoteen 2029 mennessä historiansa suurimman investointiohjelman (noin kaksi miljardia euroa), minkä vaikuttavuus hiilineutraaliuden toteutumiseen ja kiertotalouden edistymiseen on ratkaisevan tärkeä. Hankkeessa kehitetään ilmastobudjetointia kaupunkikonsernin investointiohjelman valmistelun, ohjauksen ja seurannan välineenä yhdistäen ilmastotavoitteiden ja kiertotalouden toteuttaminen. Samalla parannetaan vuosijohtamisen ohjausta ja pidennetään merkittävästi taloussuunnittelun ohjausvaikutusta investointiohjelman kautta. Ilmastobudjetointia ja -ohjelmaa vahvistetaan ilmastoinvestointien osalta huomioimalla aikaisempaa paremmin kiertotalouden osuus vähähiilisyyteen sekä luontoratkaisujen ilmastovaikutus. Investointien luokittelun viitekehyksenä toimii EU-taksonomia.

Hankkeelle on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Hanke sijoittuu ajalle 1.8.2022 – 30.6.2024.

Kestävän liikkumisen hankkeita

Turun kaupunki kehittää kestävän liikkumisen ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin ilmastotavoitteita, lisäävät kaupungin viihtyisyyttä ja kilpailukykyä sekä luovat uusia liiketoimintamalleja.

Tutustu kestävän liikkumisen hankkeisiin täältä.

1,5-Degree City 2023–2025

EU:n rahoittamassa 1,5 asteen kaupunki -hankeessa Turku kehittää asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ilmastotyöhön, tukee yritysten vähähiilistä liiketoimintaa sekä luo alustan alueen päästövähennysten seuraamiseen. Työhön sovelletaan käyttäytymistieteiden osaamista ja ”tuuppausta” yhdessä Turun yliopiston psykologian laitoksen kanssa.

Lisätiedot.

ITUJA – Ilmastotyön johtamiskulttuuri 2023–2024

ITUJA-hankkeessa kehitetään kaupunkiorganisaation johtamiskulttuuria ilmastotyötä paremmin tukevaksi. Hankkeessa tunnistetaan ilmastotyön esteitä ja mahdollisuuksia, yhteisluodaan ratkaisuja ja jalkautetaan oppimisprosessia käytäntöön. 

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2023–15.9.2024.
 

Kaikki kaupungin kehittämishankkeet ja projektit löydät täältä.