Hankkeita ja projekteja

Hiilineutraali Turku -tavoitetta tukevia hankkeita ja projekteja. Kaikki kaupungin kehittämishankkeet ja projektit löydät täältä.

Canemure - Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla 2019-2024

Turun CANEMURE-osahanke työstää ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua kolmessa tehtäväkokonaisuudessa: 1) energiatehokkuus Skanssin monitoimitalossa ja uusiutuvan energian tuotanto ja/tai säilöt Skanssin alueella. 2) ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun työkalut: sini-viherkertoimen käyttöönoton tuki sekä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioimisen kokeilut ja kehittäminen. 3) käytännön kokeilut luontopohjaisista ratkaisuista hulevesien hallinnassa ja kestävän liikkumisen edistämisestä teollisuuskehällä.

Lisätiedot.

Response - Integroiduilla ratkaisuilla kohti energiapositiivisia asuinalueita ja kestäviä kaupunkeja 2020-2025

RESPONSE-hankkeen tarkoitus on luoda kestäviä ja turvallisia kaupunkeja sekä samalla parantaa elämänlaatua ja vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Hankkeessa selvitetään, kuinka yhdistää kaupunkien energiantuotannon ja -kulutuksen turvallisuus, tasapuolisuus ja kohtuuhintaisuus sekä toisaalta ympäristön kestävyys rakennus-, kortteli- ja kaupunginosatasoilla.

Hankkeen toteutus perustuu muun muassa yhteen liitettyihin energiajärjestelmiin sekä energiakestävyyttä edistäviin palveluihin.

Hankkeen toteutusaika 2020-2025

Lue lisää: www.turku.fi/response

IKLU - Ilmastokaupungin hiilineutraalit klusterit 2021-2022

Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja vakiinnutetaan Ilmastojoukkueen toimintaa. Projektin tavoitteena on saavuttaa päästövähennyksiä kohdistamalla toimenpiteet Turun alueen klustereidenveturiyrityksiin ja alihankintaketjuun sekä kehittämällä ilmastojoukkuetta yritysten ilmastotyötä aidosti tukevaksi verkostoksi.

Lisätiedot.

Kuntanielu-hanke 2022-2024

Turku on mukana Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelman rahoittamassa Kuntanielu-hankkeessa, jossa tutkitaan maankäyttösektorin hiilinielujen roolia kuntien hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamisessa. Hankeaika on 1.4.2022 – 30.9.2024.

Turulla on vetovastuu vuorovaikutustyöpaketista.

Lue lisää: www.turku.fi/kuntanielu

VÄKI - Vähähiilinen kiertotalouskaupunki 2022-2024

Turku-konserni toteuttaa vuoteen 2029 mennessä historiansa suurimman investointiohjelman (noin kaksi miljardia euroa), minkä vaikuttavuus hiilineutraaliuden toteutumiseen ja kiertotalouden edistymiseen on ratkaisevan tärkeä. Hankkeessa kehitetään ilmastobudjetointia kaupunkikonsernin investointiohjelman valmistelun, ohjauksen ja seurannan välineenä yhdistäen ilmastotavoitteiden ja kiertotalouden toteuttaminen. Samalla parannetaan vuosijohtamisen ohjausta ja pidennetään merkittävästi taloussuunnittelun ohjausvaikutusta investointiohjelman kautta. Ilmastobudjetointia ja -ohjelmaa vahvistetaan ilmastoinvestointien osalta huomioimalla aikaisempaa paremmin kiertotalouden osuus vähähiilisyyteen sekä luontoratkaisujen ilmastovaikutus. Investointien luokittelun viitekehyksenä toimii EU-taksonomia.

Hankkeelle on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Hanke sijoittuu ajalle 1.8.2022 – 30.6.2024.

Kestävän liikkumisen hankkeita

Turun kaupunki kehittää kestävän liikkumisen ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin ilmastotavoitteita, lisäävät kaupungin viihtyisyyttä ja kilpailukykyä sekä luovat uusia liiketoimintamalleja.

Tutustu kestävän liikkumisen hankkeisiin: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/kestavan-liikkumisen-kehittaminen/kestavan-liikkumisen-kehittaminen