Kestävä energiajärjestelmä

Energiajärjestelmä aiheuttaa valtaosan, eli noin kaksi kolmasosaa Turun päästöistä.

Energiajärjestelmän uudistaminen

 • Turun alueen energiajärjestelmää uudistetaan perustumaan uusiutuvaan energiaan, keskitetyn ja hajautetun tuotannon yhdistämiseen, älykkääseen kaksisuuntaisuuteen sekä varastointiin, kulutuksen ohjaukseen ja energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen. Murros on suuri ja sisältää paljon uusia mahdollisuuksia.
 • Seudullinen uusiutuva energiaratkaisu leikkaa jopa 42 prosenttia nykyisistä kasvihuonepäästöistä ja tuottaa alueelle satoja pysyviä työpaikkoja.

Naantalin monipolttoainelaitos

 • Mahdollistaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon nykyistä pienemmin kasvihuonekaasupäästöin
 • Varmistaa Turun seudun kaukolämmön saannin vuosikymmeniksi eteenpäin
 • Laitoksen tekniset ratkaisut mahdollistavat monenlaisten polttoaineiden käytön, esimerkiksi puuperäisen biopolttoaineen, oljen, hiilen, turpeen ja mahdollisesti hyvälaatuisen kierrätyspolttoaineen
 • Merkittävä työllisyyttä ja aluetta vahvistava vaikutus

Luolavuoren pellettilaitos

 • Uusi pellettilaitos korvaa öljykäyttöisten lämpökeskusten tuotantoa ja vähentää näin öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä
 • Puupellettien raaka-aineina käytetään mekaanisen puunjalostusteollisuuden puhtaita puusivutuotteita, pääasiassa havupuiden kuivaa kutteria, sahanpurua tai hiontapölyä
 • Kuutiosta pellettiä saa yli 30 prosenttia enemmän energiaa kuin kuutiosta klapeja tai hakkeita

Kaksisuuntainen älykäs kaukolämpöverkko Skanssin alueella

 • Matalalämpöinen kaukolämpöverkko, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupankäynnin, alueella toimivilla kiinteistöillä on siis mahdollisuus myydä tuottamaansa ylijäämälämpöä alueen kaukolämpöverkkoon
 • Asiakkaiden pientuotannon tukeminen ja hyödyntäminen (esim. maalämpöratkaisut, aurinkokeräimet, jäähdytyksen lauhdelämpö, lämmönvarastointi ym.)
 • Eri energiajärjestelmien rinnakkainen optimointi vähentäisi merkittävästi kokonaiskulutusta ja mahdollistaisi uusiutuvien energianlähteiden laajemman hyödyntämisen sekä asiakkaiden tai kolmansien osapuolien toimimisen kaukolämpöverkon lämmön tuottajina

Kakolan lämpöpumppulaitos

 • Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos valmistui 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.
 • Lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa kierrättämällä puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta.
 • Lämpöpumppulaitoksen teho on 42 MW kaukolämpöä ja 29 MW kaukojäähdytystä.

Topinojan biokaasulaitos

 • Biokaasua tuotetaan Kakolan jätevedenpuhdistamon jätevesilietteestä.
 • Laajennus valmistuu vuonna 2019. Laajennuksen jälkeen tuottaa tuottaa 50 GWh/a nesteytettyä ja 10 GWh/a paineistettua biokaasua eri liikennesegmenttien tarpeisiin,
 • Tuotanto vastaa noin 6 000 henkilöauton vuosittaista energiankulutuksen määrää.

Orikedon biolämpökeskus

 • Kuudesosan Turussa käytettävästä kaukolämmöstä.
 • Polttoaineena pääosin kuusivaltaisten metsäalueiden hakkuutähteitä sekä sahateollisuudessa ja metsänhoidossa syntyviä sivutuotteita. Polttoaine on lähtöisin lähialueen metsistä.
 • Kattilan teho on täydellä polttoaineen syötöllä 40 MW. Kaukolämpöenergiaa saadaan noin 300 GWh vuodessa.