Jätehuoltolautakunta

Kokousaikataulu ja asiakirjat

Lautakunnan asiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Lautakunnan kokoukset kevätkaudella 2023

9.2.
9.3.
5.4. (ke)
4.5.
1.6.

Jätehuoltolautakunnan kuulutukset ja ilmoitukset

Jätehuoltopoliittinen ohjelma

Jätehuoltopoliittinen ohjelma on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sekä näiden osakaskuntien yhteinen näkemys siitä, millaisin periaattein jätehuoltoa kehitetään. Ohjelmassa esitetään, miten jätehuolto on järjestetty Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakaskunnissa sekä asetetaan tavoitteet ohjelmakaudelle. Jätehuoltolautakunta on vastuussa ohjelman valmistelusta ja seurannasta.

Tehtävät ja toiminta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää toimialueellaan jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuolto alueella järjestetään. Jätehuoltolautakunnalle kuuluvia keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

  • hyväksyä jätehuoltomääräykset
  • päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta
  • hyväksyä jätetaksa
  • määrätä jätemaksut ja käsitellä jätemaksua koskevat muistutukset
  • päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä
  • päättää järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyvistä aluerajauksista
  • toimia jätteenkuljetusrekisterin ja kompostointirekisterin rekisterinpitäjänä
  • seurata jätteenkuljetuksen järjestämistä
  • seurata kiinteistöjen liittymistä kunnan järjestämään jätehuoltoon
  • päättää poikkeamisesta kunnallisesta jätehuollosta

Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätehuoltolautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään lautakunnan kokouksissa. Jätehuoltolautakunta toimii usean kunnan yhteislautakuntana, jonka vastuukuntana on Turun kaupunki. Lautakunta on osa vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta riippumatonta. 

Jätehuoltolautakunnan kokoonpano

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena seuraavien kuntien alueella: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja 1.1.2022 alkaen Uusikaupunki. Lautakunnan toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. Lisäksi alueella on vapaa-ajan asuntoja noin 40 000.

Kunnat ovat tehneet sopimuksen yhteisestä jätehuoltolautakunnasta. Sopimuksessa määritellään mm. kuntakohtainen paikkajako ja vastuukunta.

Lautakunnan jäsenet

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on 16 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi kaikkien jäsenkuntien nimeämillä virkamiesedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. 

Lautakunnan esittelijänä toimii Turun kaupungin valvontajohtaja Leena Salmelainen.

Jäsenet ja varajäsenet

 

Yhteydenotot ja asiakaspalvelu

Työntekijöiden yhteystiedot ja asioinnin lomakkeet löytyvät 

Jätehuoltoviranomaisen rekisteri

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on osa Turun kaupungin organisaatiota. Jätehuoltoviranomaisen rekisterin rekisteriseloste löytyy Turun kaupungin rekisteriselostejärjestelmästä