Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset koskevat kaikkia toiminta-alueen vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä muita toimijoita, jotka kuuluvat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa on antanut Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, joka toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena alueella. Nykyiset määräykset ovat tulleet voimaan 1.6.2017.

Uudessakaupungissa, joka liittyi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkaaksi 1.1.2022, on omat kaupungin alueella voimassa olevat jätehuoltomääräykset. Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.3.2020.

Määräyksiä annetaan mm. liittymisestä jätehuoltoon, yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä, jätteiden lajittelusta, kompostoinnista, jäteastioista ja niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta, jätteenkuljetuksesta sekä saostus- ja umpisäiliöiden lietteiden tyhjennyksestä ja lietteen omatoimisesta käsittelystä.

Jätehuoltomääräyksistä on tehty opas, jossa kerrotaan keskeisimmistä kotitalouksien jätehuoltoon vaikuttavista määräyksistä. Lyhennelmän Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksistä löydät pdf-tiedostona sivun infolaatikosta.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa ja erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeusta on haettava aina kirjallisesti.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa:

  • vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä
  • aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle
  • aiheuttaa roskaantumista

Huomaathan, että jätelain mukaan kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen tulee kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään. Vapautusta jätehuollosta ei voi saada.

Ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.