Jätemaksut

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden keräys ja kuljetus, hyödyntäminen ja muu käsittely, jäteneuvonta ja jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös jätehuoltoviranomaisen toiminta.

Jätemaksut ja niiden yksityiskohtaiset perusteet sisältyvät kunnan jätetaksaan. Kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Jätetaksa on voimassa kaikissa lautakunnan jäsenkunnissa. Taksaa sovelletaan vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvään jätteeseen ja muuhun kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen (jätelain 32-33 §:t). Taksan mukaisista jätemaksuista saaduilla tuloilla katetaan jätehuollon palvelutasokuvauksessa määritellyt jätehuoltopalvelut.

Jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan hoitaa jätehuollon palvelutehtävistä vastaava kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Jätemaksut suoritetaan jätehuoltoyhtiölle. Jätetaksaan perustuvat hinnat ovat Lounais-Suomen Jätehuollon verkkosivuilla.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy raportoi kunnallisten jätemaksujen kertymästä ja käytöstä verkkosivuillaan. Vuosittaiset tiedot löytyvät LSJH:n vuosikatsauksen talousosiosta.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun tehdään jätehuoltolautakunnalle

Saapuneeseen jätelaskuun haetaan muutosta tekemällä maksusta muistutus jätehuoltolautakunnalle. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta. Lasku tulee maksaa muutoksenhausta huolimatta. Jos muistutuksen perusteella maksu myöhemmin perutaan, saa maksetut rahat takaisin.

Mitä maksuja peritään?

Perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa.

Perusmaksulla katettavia palveluja ovat mm. vaarallisten jätteiden kerääminen ja käsittely, jätekeskusten ja lajitteluasemien ylläpito ja asiakaspalvelu, LSJH:n kierrätyspisteet, jäteneuvonta ja jätehuoltorekisterin ylläpitäminen. Maksulla katetaan myös jätehuoltoviranomaisen kustannukset.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kiinteistönhaltija maksaa taksan mukaisen maksun kunkin jäteastian tyhjennyksestä. Tyhjennysmaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perusteella urakka-alueittain. Tyhjennykset tehdään vähintään jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysvälin mukaisesti.

Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella jätteenkuljettaja laskuttaa jäteastian tyhjennysmaksun kiinteistönhaltijalta oman hinnastonsa mukaan. Laskulla tulee olla eriteltynä käsittelyn ja kuljetuksen osuus. Jäteastioiden tyhjennykset tehdään vähintään jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysvälin mukaisesti. Taksassa määrätään vastaanottomaksut urakoitsijoiden jätekeskuksiin tuomille jätekuormille.

Aluekeräysmaksu

Jos kiinteistö sijaitsee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella saaristossa eikä kiinteistöillä ole omaa jäteastiaa tai kimppa-astiaa, polttokelpoiselle jätteelle on järjestetty alueellisia vastaanottopaikkoja. Aluekeräyksen piiriin kuuluvan kiinteistön haltijalta tai omistajalta laskutetaan vuosittain aluekeräysmaksu vakituisen tai vapaa-ajan asuinrakennuksen asuntojen lukumäärän, käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan.

Jäteasemamaksut

Jäteasemille toimitetuille jätteille on taksan mukaiset jätelajikohtaiset jätteenkäsittelymaksut. Asukkaiden tuomille pienille jäte-erille ja urakoitsijoiden kuljettamille suurkuormille on omat maksuluokat.