ICT-lukio

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lokakuussa 2017 Kerttulin ICT-lukiolle erityisen koulutustehtävän luvan - luonnontiedepainotteinen opetus (ICT).

Päätökset tehtiin koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten perusteella. Hakemuksia jätettiin 131 kappaletta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teki hakemuksista arviot, joissa se tarkasteli koulutuksen järjestäjän edellytyksiä toteuttaa erityistä koulutustehtävää. Arvioiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä teki esitykset myönnettävistä erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Matematiikkaan ja luonnontieteisiin painottuva opetuslupa annettiin 15 lukiolle, joista Kerttulin lukio on valtakunnan ainoa ICT-alan erityislukio.

KARVI totesi arviointiraportissaan (27.10.2017) Kerttulin ICT-lukiosta seuraavaa:

"Lukiolla on hyvät edellytykset jatkaa TVT-alan erityistehtävää. Ensisijaisia hakijoita on lähes kaksinkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Merkittävää yhteistyötä tehdään digitaalisen ylioppilaskokeen kehittämisessä ja muissa TVT-hankkeissa lukuisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi aikaisemman toiminnan tuloksellisuudesta on näyttöä esimerkiksi jatko-opintoihin hakeutuvien määrässä ja menestymisessä valtakunnallisissa kilpailuissa. Lukion hakema valtakunnallinen kehittämistehtävä on ajankohtainen, hyvin perusteltu ja monipuolisesti TVT-alaan liittyvä."

Valtakunnallinen kehittämistehtävähaussa lukiot jaettiin neljään luokkaan. Luokittelun kriteereissä on kiinnitetty huomiota valtakunnallisesti merkittävään osaamiseen muun muassa seuraavilla osa-alueilla: matemaattis-luonnontieteellisten aineiden korkeatasoinen opetus ja opetussuunnitelman kehittäminen, henkilöstön erityinen osaaminen, aktiivinen itsensä ja opetuksen kehittäminen, korkeakouluyhteistyö sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen. Lisäksi on otettu huomioon koulutuksen järjestäjän sitoutuminen ja hakijamäärät.

I luokka: Parhaat edellytykset matematiikan, luonnontieteiden ja TVT:n opetuksen valtakunnalliseen kehittämistehtävään

  • Kerttulin lukio (TVT)
  • Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio (matematiikka)
  • Olarin lukio (luonnontieteet)

ICT-lukion opetussuunnitelma

Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä. ICT-lukio opiskelijat noudattavat omaa opetussuunnitelmaansa. Erityislukiosta valmistuvat suorittavat vähintään 12 erityiskurssia ja saavat tällöin vähentää muiden aineiden pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan (8) kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista. Vähennystä ei voi tehdä kirjoitettavissa oppiaineissa.

ICT-lukion opetussuunnitelmassa on noin 25 informaatioteknologian ja digitaalisen viestinnän erityiskurssia sekä noin 15 muuta, näitä aloja tukevaa kurssia.

Kerttulin lukiossa tarjotaan, ainoana lukiona Suomessa, kansainvälistä tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaa: Cisco Networking Academy. Cisco-akatemian kurssit hyväksiluetaan suoraan useassa korkeakoulussa osaksi korkea-asteen jatko-opintoja. Lisätietoja Cisco-akatemiasta.

ICT-alan kurssit ovat myös muiden kuin erityislukiolaisten valittavissa. Mikäli ryhmiin on tulossa enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, ICT-lukiolaiset ovat etusijalla.

Osa ICT-lukion opiskelijoista suorittaa ICT-alan jatko-opinnoiksi kelpaavia opintoja Turun alueen korkeakouluissa: Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksella sekä Turun ammattikorkeakoulussa. Korkeakouluissa suoritetut kurssit hyväksytään mukaan erityislukiolaisten kurssikertymään hänen valmistuessaan ICT-lukiosta.

Kerttulin lukio tekee yhteistyötä yritysmaailman kanssa. ICT-lukion yhteistyöyritykset mahdollistavat erityislukion opiskelijoille tutustumisen ICT-alan ajankohtaisiin kysymyksiin, käytänteisiin sekä työtehtäviin. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa asiantuntijaluennot, yritysvierailut, erilaiset projektit, tuotetestaukset sekä vapaamuotoisemmat tapahtumat.

ICT-lukiosta valmistuva opiskelija saa erillisen ICT-lukion päättötodistuksen.

Lukuvuonna 2018 - 2019 yhteistyössä korkeakoulujen kanssa järjestettävä opetus

Turun yliopisto, Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Kerttulin lukion ICT-opettajat ja Turun yliopiston edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kerttulin lukion opiskelijoita suorittamaan informaatioteknologian opintoja yliopistolle. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä. Erityisesti painotetaan pitkän matematiikan sekä informaatioteknologian kurssien ICT5, ICT6 ja ICT7 arvosanoja.

Opinnot hyväksytään soveltaviksi kursseiksi Kerttulin lukiossa ja opintosuorituksiksi Turun yliopistossa sekä useissa muissa Suomen korkeakouluissa.

Kursseina tarjottiin lukuvuonna 2018-2019 muun muassa

Tietojenkäsittelytieteen perusteet I,
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi
Olio-ohjelmoinnin perusteet

Yliopisto-opintojen mukaiset valinnat Kerttulin lukiossa

1. lukuvuosi

ICT1 + ICT2 + ICT3 + ICT4 + ICT5 + ICT7

2. lukuvuosi

ICT6 (jakso 1)
mahdolliset opinnot yliopistolla

3. lukuvuosi

mahdolliset opinnot yliopistolla

Turun ammattikorkeakoulu

Kerttulin lukion ICT-opettajat ja korkeakoulun edustajat valitsevat vuosittain sopivaksi katsomansa määrän halukkaita Kerttulin lukion opiskelijoita suorittamaan ICT-alan opintoja Turun ammattikorkeakoulussa. Halukkuuden lisäksi opiskelijoiden tulee olla opinnoissaan hyvin menestyneitä.

Kursseista sovitaan vuosittain.

Lukuvuonna 2018-2019 järjestetään yhteistyössä mm. Robotiikan ja elektroniikan kurssi.

 

Kerttulin lukion opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan Turun yliopistoon tietotekniikkaa ns. avoimen väylän kautta ilman pääsykokeita.

Avoimen yliopiston hakuväylä Turun yliopisto, tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta diplomi-indinööriksi aikoville kerttulilaisille on kaksi eri vaihtoehtoa:

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukioaikanaan riittävän määrän opintoja yliopistolla hyvin arvosanoin.

Hakukelpoisuusvaatimukset keväällä 2018:

Hakijalta edellytetään pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto, jossa matematiikan pitkästä oppimäärästä vähintään arvosana C. Tämän lisäksi vähintään 13 op Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen / avoimen yliopiston opintoja, joiden painotettu keskiarvo on vähintään 3,0/5. Opintoihin tulee sisältyä seuraavat opintojaksot:

  • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op, jos suoritettu ennen 1.9.2016 tai 6 op, jos suoritettu 1.9.2016 jälkeen) ja
  • Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op, jos suoritettu ennen 1.9.2016 tai 7 op, jos suoritettu 1.9.2016 jälkeen)

Opiskelijat, jotka lukioaikanaan suorittavat tietyt opinnot Kerttulin lukiossa hyvin arvosanoin

Hakukelpoisuusvaatimukset keväällä 2018:

Hakijalta edellytetään pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto, jossa matematiikan pitkästä oppimäärästä vähintään arvosana C. Tämän lisäksi Kerttulin lukion ja Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä suoritetut lukiokurssit Tietotekniikka ja kyberturvallisuus, Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi vähintään keskiarvolla 8,0/10. Opiskelijat valitaan edellä mainittujen kurssien keskiarvon (0-5 p) ja haastattelun perusteella annettujen pisteiden (0-5 p) sekä matematiikan opintojen perusteella (lukion matematiikan laajan oppimäärän pakollisten kurssien suorittaminen 2 p). Hakijan tulee saada haastatteluosuudesta vähintään 2 pistettä ja yhteensä vähintään 5/12 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Lukiossa suoritettujen kurssien arvosanojen keskiarvo pisteytetään seuraavasti:

> 9.66

9.33–9.66

9.00–9.32

8.50–8.99

8.00–8.49

5

4

3

2

1

Lisätietoja: Diplomi-insinööri

Avoimen yliopiston hakuväylä Turun yliopisto, tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta Filosofian maistereiksi aikovat kerttulilaiset:

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukioaikanaan riittävän määrän opintoja yliopistolla hyvin arvosanoin.

Hakukelpoisuusvaatimukset keväällä 2018:

Hakijalta edellytetään pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto, jossa pitkä matematiikka vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään M. Tämän lisäksi vähintään 13 op Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tai avoimen yliopiston opintoja niin, että mukana on:

  • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op, jos suoritettu ennen 1.9.2016 tai 6 op, jos suoritettu 1.9.2016 jälkeen) ja
  • Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op, jos suoritettu ennen 1.9.2016 tai 7 op, jos suoritettu 1.9.2016 jälkeen).

Arvosanojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3,0/5.

Lisätietoja: Filosofian maisteri