Matkakeskus

Tulevan matkakeskuksen suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisu, joka ottaa huomioon

 • maankäytön kehittämismahdollisuudet,
 • alueen nykyiset ja potentiaaliset uudet toimijat ja eri toiminnot,
 • kaikkien eri kulkutapojen tavoitteet ja tarpeet,
 • alueen muut hankkeet,
 • sekä viihtyisän, turvallisen ja elinvoimaisen kaupunkiympäristön kehittämisen.

Matkakeskuksen sijainniksi on valikoitunut nykyisen linja-autoaseman ja Aninkaistensillan alue, ratapihan itäpäässä. Alueelle ja ratapiha-alueen ympäristöön on suunniteltu paljon rakentamista ja uutta asutusta. Tämä paikka on yksi Turun liikenteellisistä solmukohdista ja siten erittäin vilkkaasti liikennöity jo nykyiselläänkin. Tulevasta paikasta lähtevät tiet lentokentälle, Helsinkiin ja Tampereelle. Rautatiet johtavat Turun satamaan, Helsinkiin ja Tampereelle. Paikallis- ja seutuliikenteen pysäkkejä sijaitsee alueella runsaasti.

Matkakeskuksen paikka on osoitettu Ratapiha-alueen osayleiskaavassa C-1 ja C-1/LR merkinnöillä.

Matkakeskuksen toteuttaminen ideoidulla tavalla vaatii kalliita infrainvestointeja, jotka kohdistuvat ratapihan toimintojen parantamiseen ja muuttamiseen, katuverkon kehittämiseen, rakennusten pohjatöihin sekä mahdollisen, ratapihan ylittävän kansirakenteen rakentamiseen. On arvioitu, että matkakeskuksen tulisi olla kooltaan noin 100 000 k-m2, jotta hankkeesta saatavat tulot kattaisivat kulut. Laskelma ja hankkeen mitoitus tullaan päivittämään hanketta tarkentavien erilaisten selvitysten perusteella.

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 3.2.2020 (§ 9) Matkakeskus-hankkeelle asettamat tavoitteet pohjautuvat lukuisiin hankkeesta tehtyihin suunnitelmiin ja selvityksiin sekä työpajoihin ja vuoropuheluihin sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa:

 • Matkakeskuksesta tavoitellaan Aninkaisten alueelle uutta julkisen liikenteen yhteisterminaalia sekä viihtyisää ja toiminnoiltaan monipuolista kaupunginosakeskusta.
 • Sijainti kaupunkiseudun liikenteellisessä solmukohdassa mahdollistaa nykyaikaiset ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat julkisen liikenteen yhteydet ja vaihdot liikennevälineestä toiseen. Sujuvien matkaketjujen mahdollistaminen sekä viihtyisän, esteettömän ja turvallisen matkustusympäristön tarjoaminen edistävät Turun kaupunkiseudun ja Turun kaupungin keskustan saavutettavuutta ja kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamista kaupungin ilmastotavoitteiden mukaisesti.
 • Matkakeskus-hankkeessa varaudutaan nopean junayhteyden ja paikallisjunaliikenteen vaatimuksiin (kaksoisraide, nykystandardien mukaiset junalaiturit).
 • Tavoitteena on myös yhdistää radan erottamat kaupunginosat toisiinsa ratapihan ylittävällä silta- tai kansirakenteella, samalla edistäen ratapiha-alueen kehittämistä, toimintojen selkiyttämistä ja tulevaisuuden vaatimuksiin varautumista. Lisäksi sujuva ratapihan suuntainen liikkuminen ja luontevat yhteydet eri alueiden välillä otetaan osaksi suunnittelua.
 • Kaupunginosakeskukseen tavoitellaan ydinkeskustaa täydentäviä ja vahvistavia palveluita, toimitiloja ja asumista, jotka lisäävät keskustan kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Matkakeskus erottuu tarjonnallaan kaupallisesta ydinkeskustasta ja muista keskustan hankkeista ja tukee niitä. Sisällöltään palvelukokonaisuuden ei tule muodostaa uhkaa nykyisen uudistumassa olevan kaupallisen keskustan elinvoimalle.
 • Matkakeskuksesta tavoitellaan arkkitehtonisesti korkeatasoista ja ympäristöönsä tyylikkäästi sovitettua kokonaisuutta, joka parantaa kaupungin imagoa. Kaupungin hyvä ja vahva imago houkuttelee asukkaita, matkailijoita ja elinkeinoelämää.
 • Tavoitteena on, että Matkakeskus-hanke taloudellisesti kannattaisi itsensä. Tämän toteutuminen merkitsee, että yhteisterminaali ja kaupunginosakeskus on arvioitu olevan kooltaan vähintään n. 100.000 kerrosneliömetriä.
 • Matkakeskushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteet ja teemat.

Tavoitteena on saada matkakeskus käyttöön vuoteen 2029 mennessä.