Julkaisuprosessi

#Käsikirjoituksen tarjoaminen museolle | #Käsikirjoituksen laatiminen | #Vertaisarviointi | #Julkaisupäätös | #Julkaisusopimus ja tekijänpalkkio | #Käsikirjoituksen tekninen viimeistely ja kirjoitusohjeet | #Tekijänkappaleet

Käsikirjoituksen tarjoaminen museolle

Ennen kuin tarjoat käsikirjoitusta museolle julkaistavaksi, tiedustele soveltuuko se museon kustannusprofiiliin. Ota yhteyttä sähköpostitse ja liitä sen oheen tarkempaa tietoa käsikirjoituksesta. Museon julkaisutyöryhmä tarvitsee asiaa käsitelläkseen ainakin seuraavat tiedot:

  • Julkaisun esittely ja sisältösuunnitelma: Mistä teos kertoo ja mihin kysymyksiin se vastaa? Onko teos kuvitettu ja sisältääkö se ennen julkaisematonta kuvamateriaalia?
  • Mikä on teoksen uutuusarvo ja kohdeyleisö: kenelle kirja on kirjoitettu? Onko teos yleistajuinen tietokirja, vai tieteellinen tutkimus?
  • Tiedot kirjoittajista (heidän esittelynsä, oppiarvo, työ)
  • Yhteystiedot

Tarjotun käsikirjoituksen tulee noudattaa museokeskuksen kirjoitusohjeita. Käsikirjoitus toimitetaan omana tiedostonaan ja kuvat, taulukot, tiivistelmät yms. omina tiedostoinaan.

Raportteja -sarjassa on mahdollista myös julkaista väitöskirjoja tietyin edellytyksin. Lisäksi museokeskus voi joissakin tapauksissa julkaista väitöskirjasta muokattuja suurelle yleisölle tarkoitettuja tutkimuksia. Näissä julkaisuissa teoksen luettavuutta tulee parantaa mm. karsimalla tieteellistä käsitteistöä ja määrittelemällä tieteelliset termit selkeästi.

Käsikirjoituksen laatiminen: Kirjoittaja vastaan käsikirjoituksen laadusta

Hyvä käsikirjoitus on sisällöltään ja tyyliltään yhtenäinen kokonaisuus. Teoksen rakenne tulee olla selkeä ja johdonmukainen ja sen kieli luettavaa yleiskieltä. Johdantoluvusta tulee ilmetä, mitä uutta tutkimustietoa teos sisältää. Johdannossa esitellään myös teoksen keskeinen sisältö ja määritellään teoksen tutkimustehtävä.

Kokoomateoksen johdannossa tulee selvittää myös teoksen sisältö ja tavoitteet ja miksi yksittäiset artikkelit on valittu osaksi tätä kokonaisuutta.

Teoksen kirjoittaja tai kokoomateoksen toimittaja huolehtii, että käsikirjoituksessa käytetään johdonmukaisesti samoja käsitteitä. Tekstiviittaukset ja lähteet tulee merkitä yhdenmukaisesti. Kokoomateoksen kirjoittajien on hyvä sopia yhdenmukaisista käytänteistä ennen kirjoitusprosessin aloittamista. Kokoomateoksen toimittaja vastaa tekstikokonaisuuden toimivuudesta ja huolehtii toimitusvaiheessa mahdollisten toistojen ja päällekkäisyyksien karsimisesta.

Vertaisarviointi (koskee Raportteja-sarjaa)

Raportteja-sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia. Vähintään kaksi toimituskunnan ulkopuolista arvioitsijaa tekee vertaisarvioinnin, joka tehdään anonyymisti. Tekijä luovuttaa arviointiprosessin ajaksi Turun museokeskukselle yksinoikeuden kirjan tai artikkelin julkaisemiseen. Raportteja-sarjan toimituskunta tekee arvioitsijoiden lausuntojen perusteella julkaisusuosituksen Turun museokeskuksen julkaisutyöryhmälle. Päätös tehdään saatujen refereelausuntojen perusteella.

Mikäli museokeskus päätyy myönteiseen kustannuspäätökseen, tehdään tekijän kanssa kustannussopimus. Mikäli päätös on kielteinen, on tekijä vapaa tarjoamaan käsikirjoitusta muille kustantajille.

Vertaisarvioinnin luottamuksellisuus

Arviointimenettely on anonyymi, ns. double-blind.

Arvioijien lausunnot lähetetään tekijälle mahdollisen saatteen kera. Tekijän tai toimittajan tulee valvoa, että vertaisarvioijien mahdollisesti edellyttämät muutosvaatimukset tulee toteutettua.

Toimituskunta voi edellyttää, että käsikirjoituksen muutoksista tehdään muutosraportti, josta tulee käydä selkeästi ilmi mitä muutoksia käsikirjoitukseen on tehty, mitä ei ja miksi. Muutosraportissa on hyvä perustella miksi joitakin muutosehdotuksia ei ole noudatettu. Muutosraportti lähetetään kustantajalle yhdessä korjatun käsikirjoituksen kanssa. Kustantaja toimittaa sen myös vertaisarvioijien nähtäväksi.

Julkaisupäätös

Julkaisupäätöksen tekee museon julkaisutyöryhmä. Julkaisusopimus voidaan tehdä alustavan suunnitelman ja sisällysluettelon mukaan, mutta lopullinen julkaisupäätös tehdään vasta valmiista materiaalista. Päätös julkaisemisesta Raportteja-sarjassa tehdään referee-lausuntojen ja tämän sarjan toimituskunnan esityksen perusteella.

Julkaisusopimus/kustannussopimus ja tekijänpalkkio

Kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi Turun museokeskuksen julkaisutyöryhmässä, niin sen jälkeen museokeskuksen julkaisukoordinaattori ottaa yhteyttä tekijään tai toimittajaan julkaisusopimuksen laatimista varten. Kokoomateoksissa sopimus tehdään kaikkien kirjoittajien kanssa. Kokoomateoksen toimittaja koordinoi tätä museon ja kirjoittajien välillä ja kerää allekirjoitukset kirjoittajilta ja toimittaa ne museolle. Samalla kerätään kirjoittajien osoitetiedot tekijänkappaleiden toimittamista varten.

Valtaosa Turun museokeskuksen julkaisemasta tieteellisestä kirjallisuudesta on vähälevikkistä, eikä niistä makseta tekijänpalkkioita tai kirjoituspalkkioita. Jos teokselle on odotettavissa tavanomaista suurempia myyntiodotuksia, voidaan näissä tapauksissa harkita kirjoituspalkkion maksamista. Tällöin asiasta on keskusteltava erikseen Turun museokeskuksen kanssa. Turun museokeskus varaa oikeuden julkaista teos joko painettuna tai digitaalisena tai molempina.

Käsikirjoituksen tekninen viimeistely

Tekstin lopullisesta viimeistelystä ja teknisestä toimittamisesta sovitaan kirjalle nimetyn kustannustoimittajan kanssa. Teknisten ohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä näin varmistetaan käsikirjoituksen siirtyminen mutkattomasti graafikon taitto-ohjelmaan. Teoksen toimittaja vastaa käsikirjoituksen viimeistelystä ja kielentarkastuksesta. Kirjoittaja ja toimittaja saavat ennen painatusta tarkistettavaksi julkaisun taitetun vedoksen. Kirjoittajalla on tässä vaiheessa mahdollista korjata kirjoitusvirheitä ja pieniä asiavirheitä. Taittovedoksesta tarkistetaan samalla myös tekstin rivitys, kuvatekstin oikeellisuus suhteessa kuvaan ja taittajan mahdollisesti tekemät virheet.

Kun lähetät tekstin, muista: vain yksi tekstitiedosto, ei muotoiluja (paitsi kursiivi), kuvat ja taulukot omina tiedostoinaan.

Tekijänkappaleet

Tekijänkappaleiden määrät painetuista teoksista ovat seuraavat:

  • 5 kirjaa monografian kirjoittajalle
  • 2 kirjaa kokoomateoksen toimittajalle
  • 2 kirjaa kokoomateoksen artikkelin kirjoittajalle

Julkaisujen kirjoittajat saavat lisäksi ostaa ko. julkaisua museokeskuksen omasta myymälästä julkaisun tuotantokustannusten nettohinnan mukaan.