Puistojen hoito

Puistoja ja muita viheralueita hoidetaan valtakunnallisen puistojen hoitoluokituksen mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokitus määrittyy alueen sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Keskustan puistoja hoidetaan intensiivisimmin.

Puistojen luonteeseen kuuluu monimuotoisuus. Luonnonoloiltaan monimuotoiset puistot takaavat toimivat viheryhteydet myös luonnon kannalta. Tämän vuoksi yhdessä puistossa on monesti eritasoisesti hoidettuja alueita, esimerkiksi jokin osa puistosta voi olla maisemaniityksi tai puistometsäksi luokiteltua aluetta.

Hoitoluokkien keskeiset ominaisuudet

A1 Edustusviheralueet

Edustusviheralueet sijaitsevat kaupunkirakenteessa tärkeiden julkisten rakennusten välittömässä läheisyydessä. Hoidon tavoitteena on paikan omaleimaisen arkkitehtonisen ja historiallisen ilmeen säilyttäminen. Tällaisia puistoja Turussa ovat Suurtorin ympäristön puistot ja Asemanpuisto.

A2 Käyttöviheralueet

Käyttöviheralueet sijaitsevat keskeisesti rakennetussa ympäristössä. Hoidon tavoitteena on monipuolinen, turvallinen ja toiminnallinen viheralue.

A3 Käyttö- ja suojaviheralueet

Käyttö- ja suojaviheralueet sijaitsevat asuinalueilla ja liikenneviheralueilla. Hoidon tavoitteena on puistomaisen yleisilmeen säilyttäminen ja ulkoiluedellytysten turvaaminen.

B1 Maisemapellot

Maisemapellot ovat viljelykäytössä olevia peltoja. Maisemapelloilla viljellään myös maisemakasveja, kuten auringonkukkia.

B2 Maisemaniityt

Niittyjä ovat maatalouden synnyttämät niityt ja laitumet, aktiivisesta viljelykäytöstä poistuneet pellot, perustetut uusniityt sekä luonnonniityt. Niittyjen avulla säilytetään maiseman avoimuutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Niityt ovat avoimia ja valoisia kasvupaikkoja ja elinympäristöjä, joissa on omanlaisensa kasvi- ja eläinlajisto. Ne tarjoavat taajamien asukkaille luontoelämyksiä sekä mahdollisuuden perinteisestä maisemasta nauttimiseen.

C1 Lähimetsät

Lähimetsät ovat asutuksen keskellä olevia pinta-alaltaan pieniä metsäalueita.

Hoidon tavoitteena on maisemakuvan sekä monipuolisen ja elinvoimaisen kasvillisuuden ylläpitäminen.

C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsät

Ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat asuntoalueiden välisiä pinta-alaltaan laajoja metsäalueita. Hoidon tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden ja eläimistön säilyttäminen ja ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen.

C3 Suojametsät

Suojametsät sijaitsevat pääväylien, teollisuusalueiden ja vesistöjen reuna-alueilla. Hoidon tavoitteena on kasvillisuuden monikerroksisuuden ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen.

C4 Metsät

C4-metsät ovat laajoja metsäalueita taajamien reunoilla. Hoidon tavoitteena on ominaispiirteiden säilyttäminen.

Puistot kartalla

Turun puistot ja niiden hoitoluokitukset näet Opaskartta-palvelusta.