Liikuntapaikkaverkkoselvitys

Seuraavan kymmenen vuoden aikana liikuntapaikkaverkostossa on merkittäviä uudistamistarpeita, kun useita keskeisiä ja suosittuja liikuntaolosuhteita tulee elinkaariensa päähän. Tästä johtuen Turku on käynnistänyt syksyllä 2019 liikuntapaikkaverkkoselvityksen työstämisen, jota edistävät aktiivisesti kaupungin liikuntapalvelut ja tilapalvelut. 

Liikuntapaikkaverkoston suunnittelu

Liikuntapaikkaverkoston suunnittelussa ydinkysymyksenä on se, miten saatavilla olevilla resursseilla ylläpidetään mahdollisimman liikkumaan aktivoivaa ja monipuolista verkostoa kustannustehokkaasti. Miten turkulaisille tuotetaan liikuntapaikkoja arjen lähi- ja lajiliikunnasta aina kilpa-areenoihin asti mahdollisimman asianmukaisesti ja kannustavasti tyhjäkäyntiä välttäen? Suuren ja vanhenevan verkoston hallintaan vaaditaan pitkäjänteistä suunnittelua etenkin, kun peruskorjausvelkaa kertyy kaiken aikaa ja toisaalta kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne on entistä haastavampi. Miten uudistettavaa liikuntapaikkaverkostoa tulisi rahoittaa: verovaroin, käyttäjämaksuin vai yhteistyöhankkein? Miten kunnallisten liikuntapaikkojen investointi- ja peruskorjauspäätökset, avustusjärjestelmä sekä tilojen käytön hinnoittelulinjaukset vaikuttavat yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suunnittelemiin liikuntapaikkahankkeisiin kaupungin koko liikuntapaikkaverkoston kehittämisen näkökulmasta? Mikä olisi kaikkia turkulaisia liikuttavin tapa kehittää liikuntapaikkaverkostoa kokonaisuutena yhteistyössä eri sidosryhmien kesken?

Turussa on lähes 350 kunnallista liikuntapaikkaa. Laaja ja vanheneva verkosto vaatii monilta osin ylläpitoa ja päivityksiä, joihin kaikkiin rajalliset määrärahat eivät vuosittain riitä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana liikuntapaikkaverkostossa on merkittäviä uudistamistarpeita, kun useita suuria, keskeisiä ja suosittuja liikuntaolosuhteita tulee elinkaariensa päähän. Suurimmat kohteet ja kokonaisuudet, joiden tulevaisuus vaatii ratkaisemista ovat:

Yllämainittujen ratkaistavien ydinkohteiden lisäksi liikuntapaikkaverkostossa on myös muita kokonaisuuksia ja yksittäisiä kohteita, jotka kaipaavat tarkastelua ja tarvittavia päivityksiä tulevien vuosien aikana.

Liikuntapaikkaverkkoselvitys

  Liikuntapaikkaverkkoselvitys on päivitystä vuonna 2016 julkaistuun Liikuntapaikkasuunnitelmaan 2029. Selvitys tarkastelee erityisesti yhdeksää yllä mainittua elinkaarensa päässä olevaa liikuntapaikkaa tämänhetkiseen liikuntapaikkaverkkoon ja sen käyttöön peilaten. Sen tarkoituksena on linjata ja vahvistaa suuntaan kunnalliselle liikuntapaikkarakentamiselle tulevaisuudessa sekä aloittaa syvempi tarkastelu avustus- ja hinnoittelujärjestelmien uudistamisesta liikuntapaikkaverkon rahoittamisen tukemiseksi. Selvityksessä on suuntaa-antava aikataulu näiden yhdeksän ratkaistavana olevan liikuntapaikan peruskorjaamiselle tai uudelleenrakentamiselle. Liikuntapaikkakohtaisissa tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa kartoitetaan tilojen kunnot sekä päätetään niiden lopulliset sijainnit, rakentamis-/korjaamisaikataulut ja sisällöt.

  Liikuntapaikkaverkkoselvitys tehdään yhteistyössä Turun kaupungin eri toimialojen kesken. Käyttäjien näkökulma on myös tärkeässä roolissa kokonaisuuden hahmottelussa. Suunnitelman työstöön on osallistettu mukaan kuntalaiset, liikunta- ja urheiluseurat sekä koulut ja päiväkodit. Kevään 2020 aikana käyttäjille lähetettiin liikuntapaikkakohtaiset Webropol-kyselyt, joiden tavoitteena oli kartoittaa käyttäjien kokemuksia ja kehitysideoita sekä tarpeita ja toiveita liikuntaolosuhteiden osalta. 29.6.-31.7.20 välisenä aikana kaikki halukkaat saivat osallistua julkiseen Kaikkia liikuttava Turku –kyselyyn ja kertoa omat ajatuksensa liikuntapaikkaverkoston päivittämiseen liittyen. Lisäksi syksyllä 2020 liikuntapalvelut järjesti turkulaisille liikunta- ja urheiluseuroille lajiryhmäkohtaisia tapaamisia, joissa kerrottiin liikuntapaikkaverkkoselvityksestä, sen etenemisestä ja käyttäjäkyselyiden tuloksista. 

  Liikuntapaikkaverkkoselvityksen alkuperäiseen valmistumisaikatauluun tuli syksyllä 2020 muutos, kun kaupungin ylimmän virkamiesjohdon toiveesta selvittelyyn otettiin mukaan Messukeskus mahdollisena liikuntatilana. Asia esiteltiin myös kaupunginhallituksen iltakoulussa. Valmistumisen tavoitteeksi asetettiin alkuvuosi 2021. Koska liikuntapaikkaverkkoselvitys on laaja kokonaisuus, jossa ratkaistaan suuntaviivoja Turun liikuntapaikkaverkkoratkaisulle, päätti Turun kaupungin johtoryhmä siirtää asian tuomisen päätöksentekoon alkusyksyyn 2021.

   Liikuntapalvelut ja päätöksenteko

   Liikuntapalvelujen toiminta perustuu Turun kaupungin strategisiin ohjelmiin sekä niitä noudattaviin vapaa-aikatoimialan strategisiin tavoitteisiin. Liikuntalautakunta on yksi vapaa-aikatoimialan kolmesta toimielimestä, joka tekee päätökset koskien liikunnan palvelualuetta. Liikuntalautakunta päättää muun muassa liikuntapaikkaverkoston ylläpitoon, kunnossapitoon, peruskorjaamiseen, uudisrakentamiseen, hinnoitteluun, avustuksiin sekä vuoronvarauslinjauksiin liittyvistä asioista. Ulkoliikuntapaikkainvestoinneista päätetään vuosittain neljän vuoden kokonaisuuksina. Suurien sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkakeskittymien osalta päätökset tehdään vielä pidemmällä aikajänteellä. Liikuntalautakunta jakaa avustuksia turkulaisille liikunta- ja urheiluseuroille noin 1,4 miljoona euroa vuosittain. Näistä noin puolet on varattu liikuntaolosuhteisiin: kunnallisten tilojen ulkopuolisiin harjoitustilavuokriin, liikuntapaikkarakentamiseen ja -peruskorjaamiseen, suunnistuskarttojen tekemiseen sekä kohdennettuihin erityisavustuksiin. Lisäksi kaikki alle 20-vuotiaiden liikuntavuorot ovat pääasiallisesti maksuttomia kunnallisissa liikuntatiloissa. Kaupunki myös tukee yli 20-vuotiaiden liikuntavuoroja vahvasti subventoiduilla tilavuokrilla.

   Liikuntalautakunnan strategisia painopisteitä ovat:

   • Liikkuvat lapset ja nuoret – kaikki lapset ja nuoret omaksuvat liikunnallisen elämäntavan
   • Aktivoiva ympäristö ja olosuhteet luovat edellytykset liikunnalliseen elämään
   • Liikunta innostavana kumppanina elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä
   • Liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen turkulaisten liikkumisen lisäämiseksi

   Turun kaupungin liikuntapalvelut koostuu kahdesta yksiköstä: liikuntapaikkayksiköstä ja liikunnallisen elämäntavan yksiköstä. Liikuntapaikkayksikön henkilökunta vastaa käytännössä mm. liikuntapaikkojen ylläpidosta, asiakaspalvelusta ja vuoronvarauksesta, liikuntaolosuhteisiin liittyvästä suunnittelusta ja kehittämisestä sekä olosuhdeavustusten käsittelystä. Liikuntapaikkaverkostoa koskevaa valmistelua tehdään myös kaupunkiympäristötoimialalla ja tilapalvelukeskuksessa.

   Turun kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää Turun kaupungilta tai yksityiseltä sektorilta vuokraamiaan liikuntapaikkoja sekä tarjoaa ne kuntalaisten, liikunta- ja urheiluseurojen, liikuntaa järjestävien yhdistysten, koulujen, oppilaitosten ja Turun Seudun Urheiluakatemian käyttöön liikunnan sekä urheilun harrastamisen mahdollistamiseksi.