Linnanfältti-hankkeen tausta

Turun Linnanfältin alueelle ideoitu uusi puinen asuinalue on yksi Suomen hallituksen hyväksymän puu-rakentamisen edistämisohjelman 2004–2010 valtakunnallinen pilottikohde. Tavoitteena on luoda Turun linnan kupeeseen puurakentamisen avulla laadukas historialliseen keskustamiljööseen sopiva ja asukkaiden toiveisiin vastaava asuinalue.

Turun Linnanfältin alue on kaupunkirakenteellisesti erittäin hyvällä paikalla, Turun linnan ja Aurajoen välittömässä läheisyydessä. Vanha satamateollisuusalue liittyy läheisesti myös historiallisesti arvokkaaseen Kakolanmäen ja Port Arthurin puutalomiljööseen. Alueen toteutuksen pääteemoja ovat valtakunnallisen Moderni puukaupunki -hankkeen tavoitteiden mukaisesti synnyttää puurakentamisen avulla viihtyisiä uusia asuinmiljöitä sekä perinteisen puutalokorttelin täydennysrakentaminen, historiallisen puutalorakentamisen perinteiden jatkaminen sekä yhdyskuntarakenteen uudistaminen ja eheyttäminen.

Tavoitteena on rakentaa Turun linnan lähipiiriin matala (2-4 krs) mutta kuitenkin kaupunkimainen asuinalue. Alueelle voi sijoittua myös jossain määrin työpaikkoja ja liiketilaa. Puun käyttöä rakentamisessa tukee uuden alueen luonteva yhteys alueella säilyviin puisiin vanhoihin asuinrakennuksiin. Toisaalta puurakentamisella tavoitellaan myös ilmeikkyyttä ja vaihtelua rakentamiseen, samalla tukien arkkitehtonisesti omaleimaisen, korkeatasoisen ja viihtyisän kaupunkimiljöön syntymistä.

Pääministeri Vanhasen hallituksen ohjelmassa otetaan voimakkaasti kantaa puun käytön edistämiseksi laatimalla Puurakentamisen edistämisohjelma 2004 – 2010. Puurakentamisen edistämiselle on ekologisuuden, työllisyyden, pienen ja keskisuuren yritystoiminnan ja tasapainoisemman aluekehityksen näkökulmasta vankat perusteet. Ekologisesta näkökulmasta puurakentaminen ja pientalovaltainen yhdyskuntarakennetta eheyttävä aluerakentaminen edustavat kestävää luonnonvarojen käyttöä.

Keskeisin ja vaikutuksiltaan suurin keino edistää puun käyttöä rakentamisessa on lisätä uusien kaupunkimaisten, pientalovaltaisten alueiden kaavoittamista ja rakentamista. Tuotannollisten tavoitteiden ja tehokkuusvaatimusten ohella lähtökohtana on oltava asukas ja perhe sekä heidän tarpeensa ja toiveensa. Uudet aluerakentamishankkeet pyrkivät eheyttämään yhdyskuntarakennetta. Kokonainen asuinalue suunnitellaan ja toteutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Rakentamista opitaan vain rakentamalla. Tarvitaan kohteita, joissa lähdetään rikkomaan totuttuja kaavoja ja yrittämään uutta. Puurakentamisen edistämisohjelmaan sisältyy joukko aluerakentamisen pilottihankkeita, joilla vastataan uusien asumisen vaihtoehtojen kysyntään sekä opitaan ja kokeillaan asukaslähtöistä, tehokasta kaupunkimaista puurakentamista. Turun Linnanfältti on yksi näistä valtakunnallisista kärkihankkeista.

Lisätietoja

Arkkitehti Mika Rajala

Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö