Linnanniemen kilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset

KILPAILUEHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTÖSTÄ

1)        Kilpailuohjelmassa on ilmoitettu kilpailun päättyvän 21.4.2020 klo 15.00 (GMT+2). Mitä aikaa tarkoitetaan, kun Suomi on 21.4. kesäajassa (GMT +3)?

Kellonaika oli epähuomiossa ilmoitettu Suomen normaaliajassa klo 15.00 (GMT+2). Kilpailun palautus on kilpailuohjelman mukainen, kellonaika korjattuna Suomen kesäaikaan. Kilpailijoita pyydetään palauttamaan ehdotukset hyvissä ajoin ruuhkan välttämiseksi verkkosivulla.
HUOM. KILPAILUAIKAA ON JATKETTU KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI JA KILPAILUN UUSI PÄÄTTYMISAIKA ON 28.5.2020 KLO 16.00 (GMT+3).

2)        Onko lähetettävän PDF-tiedoston koko rajoitettu?

Maksimikoko pdf-tiedostolle on 5GT (5 000 000 kt), lähetysongelmien välttämiseksi maksimikokoisia tiedostoja ei kuitenkaan suositella käytettävän.

3)        Miten tekijätiedot lähetetään salaisina? Voidaanko lähettää postin kautta?

Katso kilpailuohjelma kohta 7.3, sivu 92. Tekijätiedot annetaan ehdotuksen palautuksen yhteydessä erikseen nettisivustolla annettujen ohjeiden mukaan. Tietoja ei ole mahdollista lähettää postitse.

OSALLISTUMISESTA

4)        Kysymys: "KAIKILLE AVOIN ?"

Kilpailuohjelman kohta 2.2, sivu 13. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen ja muiden maiden kansalaiset ammattitaustasta riippumatta.

5)        Kuinka monta ihmistä työryhmään voi kuulua?

Ryhmän kokoa ei ole rajoitettu.

6)        Vaatiiko kilpailuun osallistuminen rekisteröitymistä tälle verkkosivulle tai johonkin toiseen portaaliin?

Kilpailuun ei ole rekisteröintiä.

KILPAILUASIAKIRJOISTA

7)        Planssit pyydetään toimittamaan tiedostoina. Eikö paperi printtejä tai pahville kiinnitettyjä kuvia tule lähettää?

Katso kilpailuohjelma kohta 7.2. sivu 92. Kilpailuun ei tule lähettää eikä oteta vastaan paperisia, pahvisia tai muita vastaavia plansseja.

8)        Kysymys kilpailuohjeiden sivulla 90 olevasta kohdasta ”Planssi 3 / Viistoilmakuva: Alueen suunnitelma upotettuna annettuun viistoilmakuvaan, koko planssin kokoinen”: saako piirustuksen tehdä käsin ilmakuvan perusteella?

Piirustustekniikka on kilpailijan vapaasti valittavissa.

9)        Voisiko Historian ja tulevaisuuden museota koskevia ohjeita tarkentaa? Tekstissä puhutaan sijainnista, muodosta, mallinnuksesta, ulkotiloista ja esteettömyydestä, mutta kilpailuohjeissa pyydetään leikkausta ja suunnitelmaa mittakaavassa 1:1 000 sisältäen museon. Kaikkien pyydettyjen asioiden ilmoittaminen tässä mittakaavassa vaikuttaa mahdottomalta.

10)      Voisitteko täsmentää, mitä planssiin 4 (kohdassa 7.1) tulee sisällyttää? Vaaditaanko vain kaksi leikkausta mittakaavassa 1:1 000 vai myös kaksi suunnitelmaa mittakaavassa 1:1 000?

Kilpailuohjelman sivulla 91 / planssi 4 englanninkielinen otsikko on harhaanjohtava. Sanalla ”section” ei tarkoiteta tässä leikkausta (intersection) vaan kohtaa, toimintoa tai paikkaa.
Tarkennettu kilpailuohjelman teksti:  
4) Planssi 4 / Osa-alueet 1:1000 / Tarkempi suunnitelma tärkeimmistä kohdista, vähintään kaksi osa-aluetta. (vapaamuotoinen esitys/piirustus, esimerkiksi näkymä, pohja tms.)
Toisessa detaljisuunnitelmassa esitetään Historian ja tulevaisuuden museon konsepti (vapaamuotoinen esitystapa) toisessa detaljisuunnitelmassa esitetään kilpailijan valitsema oleellinen toiminto tai kohta (vapaamuotoinen esitystapa).

11)      Kohdat 5) ja 6) Näkymät, havainnekuvat. Kuinka montaa maantasoista ulkonäkymää pyydetään yhteensä?

            Vähintään kaksi näkymää vähintään yhdellä planssilla. Näkymien kokonaismäärää ei ole rajattu, näkymäplanssien määrä on enintään kaksi (planssit 5 ja tarvittaessa 6), sivu 91. Kilpailuohjelmassa englanninkielisestä ohjeistuksesta on epähuomiossa jäänyt pois sana ”tarvittaessa”.
Selvennyksenä: planssi 5 on pakollinen, mutta planssi 6 on vapaaehtoinen.

12)      Ymmärsimme kilpailuohjeiden perusteella,että- planssien fonttikoon on oltava vähintään 30 pt. Tämä sopii leipätekstiin, mutta piirustuksissa oleviin merkintöihin ja kaavioiden teksteihin fonttikoko on liian suuri. Voiko merkinnöissä ja kaavioissa käyttää pienempää fonttikokoa? Kiitos paljon.

13)      Kohdassa 7.1 sanotaan, että fonttikoon on oltava vähintään 30 pt. Koko vaikuttaa suurelta, voiko siis käyttää pienempää fonttikokoa, jos sen pystyy kuitenkin lukemaan A3-planssilta?

14)      Kilpailuohjelman kohdassa 7.1 Vaaditut asiakirjat todetaan, että A1-plansseilla käytettävän fontin tulee olla vähintään 30 pistettä. Pienennettynä A3-kokoon on se edelleen 15 pistettä. Esimerkiksi selostuksessa leipäteksti lyhenee kohtuuttomasti näin isolla fontilla. Vertailun vuoksi kilpailuohjelman leipäteksti on kooltaan yhdeksän pistettä. Voidaanko tätä fontin minimikokovaatimusta tarkistaa?

Plansseilla olevan tekstin fonttikoko tulee olla otsikoissa ym. vastaavissa vähintään 30 pt (vastaa Autocad-ohjelman tekstiä 7,5 mm), muissa teksteissä fonttikoko voi hieman olla pienempi. Tekstin tulee kuitenkin olla lukukelpoinen myös A3 -kokoisena tulostettaessa, joten 18-20 pt (cad-ohjelmassa 4,5–5,0 mm) on tarkistettu pienin mahdollinen koko (myös kuvissa ja diagrammeissa).

15)      Voiko ”vaiheittaisen toteutuksen visioita" nopeuttaa? Vai onko pakko noudattaa vuosijakoa 2029, 2039 ja 2049?

Visiot on lukittu annettuihin vuosiin, jotta visiot ovat vertailukelpoisia. Kilpailija voi halutessaan esittää näiden vuosien lisäksi myös muita ajankohtia visiokuvissaan.

LIITEAINEISTOSTA

16)      Onko viistoilmakuvan kallistuskulma horisontin suhteen (roll value) sekä näköpisteen (eye point) ja kohdepisteen (target point) koordinaattitiedot saatavissa?

Kuva on koostettu kahdesta kuvasta, tietoja ei ole saatavilla.

17)      Voisiko kilpailualueesta saada korkeusviivat sisältävän DWG-piirroksen?

18)      Voisitteko ilmoittaa kilpailualueen maaston korkeustiedot?

Kilpailualueen pohjakartassa, liite 1 (dwg ja pdf) on esitetty korkeuskäyrät 1,0m välein. Käyrät sekä mitatut maastonkorkeudet lukuina ovat omalla layerillä: ”TKU_KK_korkeus”. Liikennealueilla käyriä ei ole esitetty ja alue on pääosin hyvin matalalla, siksi kartassa on käyriä vain vähän. Maanpinnan korkeuksia on mahdollista muokata.

19)      Voisimmeko saada julkisivupiirustukset kohteista Linnankatu 93, Viking Linen terminaali ja Forum Marinum?

20)      Onko Viking Linen terminaalin sekä Forum Marinumin pohjapiirustuksia saatavissa?

21)      Olisimme kiitollisia, jos voisitte toimittaa meille piirustukset (DWG- tai PDF-muodossa) kilpailualueen tärkeimmistä rakennuksista (Turun linna, Forum Marinum, satama-alueen korttelit, Linnankatu 88-90-93, kauppamakasiinien kortteli, Linnankatu 83, Vallihaudankatu 10...) ja ympäröivien kehittyvien alueiden yleiskaavat (DWG- tai PDF-muodossa) – (Turun uusi satamaterminaali, Linnakaupunkivisio, Harppuunakortteli, Linnanfältti, Turku Energia, Herttuankulma, Lauttaranta, Telakkaranta, Kakola).

Silja terminaalin pohjakuvat on lisätty seminaarin jälkeen sivustolle (liite numero 10). Viking terminaalin pohjapiirustukset (pdf) on nyt lisätty kilpailuliitteisiin. Kilpailu on ideakilpailu. Kilpailun sisältöön ei kuulu rakennussuunnittelu, tämän vuoksi muiden rakennusten tarkempia piirustuksia ei ole liiteaineistossa.
Forum Marinumin rakennuksen toiminnot näkyvät sivuston aluekartasta www.forum-marinum.fi/fi/vieraile/museokaynti/saapumisohjeet-ja-aluekartta/
Turun linnasta löytyy aineistoa, myös pohjakuvia, internetistä hakusivustoilta esim. hakusanoilla ”Turun linna pohjapiirros”.
Voimassa olevat asemakaavat löytyvät linkeistä: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/voimassa-olevat-asemakaavat-ajantasakaava
Voimassa olevat yleiskaavat linkeistä: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/voimassa-olevat-yleiskaavat

22)      Onko mahdollista saada "Yksinkertainen alueen maanpinta- ja rakennusmalli 3D" PDF- tai IFC-formaatissa?

23)      Voisimmeko saada ”kilpailualueen 3D-aineiston laajemmalta alueelta" IFC-formaatissa? Sisältyvätkö Turun linnan julkisivut ja leikkaukset ”kilpailualueen 3D-aineistoon laajemmalta alueelta"?  Jos eivät, voisimmeko saada ne?

Liitteisiin lisätään julkisivukuvilla täydennetyt 3D sketchup –mallit (skp) Turun linnasta, Forum Marinumista ja SeaPort- rakennuksesta. Alueesta ei ole saatavilla IFC tai 3D-pdf -mallia.

24)      Voisimmeko saada lisätietoa alueen Linnakatu - Vallihaudankatu - Satamakatu rakennustyöstä ja tontista – alueelle sijoitettavat toiminnot ja mahdollisuus käyttää tontin eteläistä osaa parkkipaikkana, jne.

25)      Kilpailuohjelman sivulla 50 todetaan, että Vallihaudankatu 10 kohdalla on kilpailualueelle suunnitteilla saneeraus ja pihaan uusia kerrostaloja. Onko kilpailijan huomioitava nämä ehdotuksessaan? Jos on, onko suunnitelmista saatavissa havainneaineistoa?

Alueen rakennustöistä ei ole lisäaineistoa. Alueelle aiemmin tehtyjä suunnitelmia ei ole tarpeen huomioida, alue on vapaasti ideoitavissa. Eteläosassa sijaitsevien rakennusten status on esitetty kartassa sivuilla 43 ja49, tekstissä sivulla 50 sekä suunnittelun suojelulliset ohjeet sivulla 86. Alueen käyttö paikoitusalueena on kilpailijoiden harkittavissa.

LÄHTÖTIEDOISTA JA SUUNNITTELUOHJEISTA

26)      Onko uudisrakennuksilla enimmäiskorkeutta? Tekstissä puhutaan 3–4 kerroksesta, mutta voisiko tätä tarkentaa?

Alueen eri osiin soveltuvaan rakennusten maksimikorkeuteen vaikuttaa rakennuksen sijoittuminen kilpailualueella sekä ehdotuksen kokonaisratkaisu (katso sivut 70, 71, 72) sekä kilpailun kaupunkikuvalliset tavoitteet (sivu 16)

27)      Voidaanko asumiseen soveltumaton melualue määritellä metreinä autolauttojen lastaussilloista? Riittääkö 100 - 150 m?

Asumiseen soveltumaton alue on esitetty kilpailuohjelman sivu 69 kartassa.

28)      Onko tarkkoja tietoja Forum Marinumin laajennustarpeista (neliöt, toiminnot)?

Katso kilpailuohjelma sivu 76. Laajenemistarpeet liittyvät muihin alueen tuleviin toimintoihin ja alueen kehitykseen, tarkkoja tilatarpeita ei ole vielä olemassa.

29)      Sisältääkö Historian ja tulevaisuuden museon vaatima 7 000 bruttoneliömetrin ala palvelutoiminnot kuten hissit, portaat, käytävät, WC:t, tekniset tilat, vierailijalokerikot, yms.?

Kyllä, pinta-alat on ilmoitettu bruttoaloina, niihin sisältyy kaikki tilat.

30)      Tuleeko kaikkien kilpailualueelle suunniteltujen uusien rakennusten sisääntulon olla tasossa 2,65 m?

31)      Sivulla 87 sanotaan: ”Tulvavaara tulee huomioida kaikessa alueen rakentamisessa ja uudisrakennusten lattiatasot tulee suunnitella määräysten mukaisesti.” Mihin rakentamismääräyksiin tässä viitataan?

Ohje viittaa määräyksiin alimman lattian korkeusasemasta. Alimman kerroksen alin sallittu korkeusasema on +2,65m. katso sivu 87 “Rakennettavuus, hulevedet, tulvavaara”.

32)      Kysymys kilpailuohjeen sivusta 72: "Rantaviivaa ja rannan rakenteita voi muokata sataman toiminnan, Aurajoen vesiliikenteen, virtaavan jokiveden ja -jään asettamissa rajoissa. Rantaviivaa ei kuitenkaan ole mahdollista siirtää ulommas nykyisestä kohdasta.” Voiko olemassa olevaa rantaviivaa muokata nykyisen rantaviivan rajoissa?

Kyllä, kilpailualueella vesirajaa voi muuttaa vapaasti nykyisen rantaviivan sisäpuolella.

33)      Tähän sopisi samanlainen alue keskiaikaiseen tyyliin kuten 1990-luvulla rakennettu Jakriborg Ruotsissa.

Alueen tyyli on kokonaan kilpailijan harkittavissa oleva asia.

SUOJELLUISTA KOHTEISTA

34)      Kilpailuohjelmassa Turun linnan puisto on merkitty muinaismuistoalueeksi ja rakenteelliset sekä toiminnalliset muutokset ovat kiellettyjä. Kuinka paljon puistoon saa tehdä muutoksia? Onko Linnanpuiston kulkureittejä, istutusalueita, ojituksia ja muita vastaavia osia mahdollista muuttaa?

Katso sivu 74. Kulkureitteihin ja muihin kevyisiin pintarakenteisiin voi perustelluista syistä ehdottaa kilpailuratkaisun kannalta oleellisia vähäisiä muutoksia.

35)      Sivulla 46 sanotaan: Museoalueella on useita museolaivoja, kuten kaksi esimerkkilaivaa ja s/s Bore. Voiko näitä laivoja siirtää muualle?

36)      Mitä tällä hetkellä sataman ja Forum Marinumin kohdalle ankkuroiduista laivoista ei saa siirtää? Miksei?

Katso sivu 76. Fregatti Suomen Joutsenta ei ole mahdollista siirtää laivan ympärille tehdyn suojarakennelman vuoksi. Muita laivoja on mahdollista siirtää perustelluista syistä. Aluekartassa Suomen Joutsen = numero 1: www.forum-marinum.fi/fi/vieraile/museokaynti/saapumisohjeet-ja-aluekartta/

37)      Voiko Museonosturia siirtää?

38)      Kuvassa “kilpailualueen suojelulliset tavoitteet”, nosturi on merkitty tekstillä “oikeusvaikutteinen suojelupäätös”. Voiko nosturia siirtää? Voisimmeko saada lisää tietoa (piirustuksia) siitä?

Museonosturille on rakennettu nykyiselle paikalle perustukset kovaan pohjaan asti ja nosturin paikka on määritelty asemakaavassa. Erittäin perustelluista syistä nosturin sijaintiin voi ehdottaa muutoksia, mutta kevyillä perusteilla siirtoa ei suositella, sillä siirron kustannukset ovat suhteellisen suuret. Nosturin sijainti näkyy sivun 49 kartassa harmaana pisteenä Suomen Joutsenen keulan lähellä. Aluekartassa nosturi = numero 4: www.forum-marinum.fi/fi/vieraile/museokaynti/saapumisohjeet-ja-aluekartta/
Nosturista ei ole piirustuksia.

39)      Kilpailuohjeen sivulla 43 on oranssilla merkittyjä rakennuksia, joita kuvataan tekstillä ”TURUN MUSEOKESKUKSEN ARVOTTAMA KOHDE”. Mitä tämä tarkoittaa?

Museon arvottamat kohteet on arvioitu museon tekemässä arvioinnissa säilyttämisen arvoisiksi, rakennuksia ei kuitenkaan ole virallisesti suojeltu. Katso myös sivut 42 ja 86.

40)      Kysymys kilpailuohjeen sivusta 86: ”Maakuntakaavan suojelualueella sijaitsevia tai osayleiskaavalla suojeltuja kohteita voidaan korvata uudisrakentamisella vain hyvin painavin perustein.” Tarkoitetaanko sanalla ”kohde” (”sites”) tässä rakennuksia/rakenteita, vai tarkoitetaanko sitä, ettei tälle alueelle tulisi ollenkaan suunnitella uusia rakennuksia? Maakuntakaava-alue kattaa liki puolet kilpailualueesta sivulla 43 olevan kartan mukaan.

”Kohde” (englannin kielisessä tekstissä “sites”), tarkoittaa tässä rakennusta tai rakennelmaa. Maakuntakaavan ja osayleiskaavan suojelualueille voi rakentaa uusia rakennuksia, ympäristön ehdoilla.

41)      Sivulla 43 on kartta, johon on merkitty kilpailualueen suojelutavoitteet. Karttaan on merkitty eritasoisia suojausluokkia eri rakennuksille. Voiko rakennuksia, jotka on merkitty “osayleiskaavan suojelukohde” ja “Turun museokeskuksen arvottama kohde” purkaa uuden kaupunkisuunnittelun arvon kasvattamiseksi?

Katso sivu 86 ja edelliset vastaukset.

42)      Kysymys liitteestä 10 "Tallink Siljan terminaalin pohjapiirustukset”: tuleeko terminaali ja rakennus säilyttää vai purkaa?

43)      Toivotaanko, että sivun 43 kartassa harmaalla merkityt rakennukset huolletaan ja että niiden käyttötarkoitusta muutetaan (etenkin Silja Linen ja Viking Linen rakennukset)? Vai voiko ne purkaa, jos se sopii yleissuunnitelmaan ja strategiaan?

Terminaalirakennukset ja muut sivun 43 kartassa harmaalla merkityt muut rakennukset voidaan kokonaisratkaisun niin edellyttäessä korvata uudisrakentamisella (tai ehdottaa uutta käyttöä). Katso kilpailuohjelma sivu 86, ”Olemassa olevaa rakennuskantaa koskevat suunnitteluohjeet” ja kartta sivu 43. Liite 10 (Silja terminaalin pohjakuvat) sekä nyt lisätyt Viking terminaalin pohjakuvat on lisätty informaation vuoksi, rakennussuunnittelu ei kuulu kilpailun sisältöön.

TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

44)      Onko asuinrakentamisen ehdottamiselle suunnittelualueella rajoituksia (ohjelmassa esitetyn alueellisen rajan lisäksi)?

Katso sivu 68 ohjeistus asuinrakentamisesta.

45)      Onko mahdollisista toiminnoista suunnittelualueelle selkeää kuvaa - mitä toimintoja alueelle voidaan kuvitella suunniteltavan ja toteutettavan taloudellisesti kestävällä tavalla - uuden museon lisäksi?

Toimintojen ideointi kilpailualueelle on kilpailun keskeinen sisältö, tähän odotetaan ehdotuksia kilpailijoilta.

46)      Onko joitain toimintoja, joita kilpailualueelle ei toivota?

Katso kilpailuohjelman kohta ”Alueen toiminnallinen sisältö” sivut 67-68

47)      Voiko kilpailuehdotuksissa esittää tuoreita näkemyksiä koskien tulevaisuuden ja historian museon tilaohjelmaa ja konseptia?

Ideakilpailussa voi esittää ideoita myös tilaohjelmalle ja konseptille, mutta tämä ei kuulu kilpailun varsinaiseen sisältöön.

48)      Voiko Hotel Seaportin rakennukselle ehdottaa uutta käyttötarkoitusta?

Kyllä, uusia toimintoja on mahdollista ehdottaa.

49)      Aiotaanko joelle ankkuroitujen laivojen määrää kasvattaa tulevaisuudessa?

Mahdollisesti, jos uusille laivoille on tilaa.

SATAMASTA, LIIKENNEALUEISTA JA VESILIIKENTEESTA

50)      Voiko kilpailualueen sisällä olevalle terminaalirakennealueelle (s.79 kilpailuohjelma) suunnitella mitään? Alue sijaitsee kilpailualueen sisällä, mutta kilpailuohjelmassa mainitaan, että alue ei ole käytettävissä. Mitä tämä tarkoittaa?

Alue on varattu sataman toiminnoille, alueelle ei voi suunnitella toimintoja vaikka sijaitsee kilpailualueen virallisen rajauksen sisällä, katso kartta sivu 79. Tästä poikkeuksena Siljan nykyinen terminaalirakennus, johon voi sijoittaa uusia toimintoja, vaikka näyttää kartassa jäävän osittain suljetulle alueella.

51)      Koskien tulevaa yhteisterminaalia: mistä kohtaa terminaalin käyttäjät /kävijät saapuvat Linnanniemen alueelle? Millä tavalla yhteisterminaalin ja kilpailualueen välinen raja on mahdollisesti rajattu, ts. onko liikkuminen vapaata koko rajapinnan osalta vai jollain tavalla rajattu/estetty?

Terminaalirakennealue (violetti alue s.79 kartassa) tulee pääosin olemaan sataman turva-aluetta (ISPS), kulku turva-alueelle tullaan rajaamaan aidoin tms. määräysten mukaisesti yhteisterminaalin rakentamisen yhteydessä. Yhteisterminaalia ei ole vielä suunniteltu, joten sisäänkäyntien sijainti ei ole tiedossa. Kilpailualueelta tulee olemaan vapaa kulku yhteisterminaalirakennukseen. Limittäisalueella (vaaleansininen alue kartassa) liikkuminen on vapaata. Katso kilpailuohjelman sivu 78, yhteisterminaalin liikennejärjestelyt.

52)      Timo Hintsasen Power Point esityksessä (seminaaritiedostot) dioissa 7 ja 8 näkyy uusi ehdotus uudeksi yhteisterminaaliksi: pitääkö meidän ottaa tämä ehdotus huomioon kilpailun ideasuunnitelmissa?

53)      Kysymys tiedostosta “7-tramway_plan_raitiotiesuunnitelma” ja seminaarisesitelmästä: Matkustajasataman uusi suunnitelma esitellään raitiotiesuunnitelman sivuilla 7–8 ja kaupunkisuunnittelun johtajan Timo Hintsasen Linnanniemi-seminaariesitelmän sivuilla 7–8. Asiakirjat eivät vastaa toisiaan rakennuspaikan koon ja uuden matkustajaterminaalin koon osalta. Missä suunnittelun vaiheessa tätä rakennusta tullaan kehittämään? Onko uuden rakennuksen tarkkaa paikkaa mahdollista saada selville? Voisiko uudesta rakennuksesta saada lisätietoa, kuten suunnitelmia ja profiileja, jotta aluetta olisi helpompi suunnitella ja liikenteen tarpeisiin uuden satamaterminaalin alueella olisi helpompi vastata?

Dioissa 7 ja 8 esitetty yhteisterminaalirakennus on varhainen alustava luonnos asemakaavoitusta varten. Kaikki yhteisterminaalialueesta esitetyt kuvat ja suunnitelmat ovat alustavia hahmotelmia. Rakennusta ei ole vielä suunniteltu eikä rakennuksen lopullisesta muodosta tai tarkasta sijainnista ole tietoa. Viimeisin ja paikkansapitävin luonnos rakennuksen sijainnista on liitteessä 11 (Yhteisterminaalin liikennealueen luonnos).

54)      Voiko liitteessä 11 esitetylle ”yhteisterminaalin liikennealueelle" ehdottaa uutta pohjapiirrosta? (Yhteisterminaalin liikennealueen luonnos)

55)      Voiko trafficmap.pdf-tiedostossa esitettyä liikkumismallia muuttaa?

56)      Kilpailuaineistossa näyttäisi olevan merkittävä ristiriita raitiotien yleissuunnitelmassa ja ferryterminaalin liikennealueen luonnoksessa. Onko tekijän itse päätettävissä miten liikennejärjestelyt tulisi järjestää vai tulisiko seurata yhtä tai toista luonnosta.

57)      Kysymys yhteisterminaalin liikennealueen luonnoksesta (pdf, lisätty 12.2.2020): onko luonnos sitova? Tuleeko liikenteen pohjapiirros säilyttää alueen suunnitelmissa?

58)      Tuleeko 12.2.2020 lisättyä yhteisterminaalin liikennealueen luonnosta käyttää kilpailussa? Vai onko se vain ehdotus?

Yhteisterminaalin liikennealueen luonnos (trafficmap.pdf /liite 11) on vain alustava hahmotelma mahdollisesta ratkaisusta alueen liikenteelle. Alustava luonnos on lisätty helpottamaan ideointia ja liikenteen vaatiman tilan hahmottamista, luonnos ei sido kilpailijoita. Kilpailualueen sisällä on mahdollista tehdä muutoksia ja kilpailuehdotuksessa liikennejärjestelyt voi esittää kokonaisratkaisuun soveltuvalla tavalla.

59)      Tapahtuuko ajo laivaan paikalta 1. laivan perästä (pohjoisesta) ja paikalta 2. keulasta (myös pohjoisesta)?

Kilpailun verkkosivujen kuvagalleriaan on lisätty kuva nykytilanteesta.
Lisäselvyyttä sataman nykyiseen toimintaan myös: www.youtube.com/watch?v=aAd8FBXne68
Ajo laivoihin ei vaikuta kilpailualueen järjestelyyn, tulevaisuudessa kulku laivoihin sijoittuu kilpailualueen ulkopuolelle.

60)      Onko superbussi-vaihtoehto nyt kuopattu ja raitiotie valittu vaihtoehto?

Asiasta ei ole tehty päätöstä.

61)      Voisiko rautatien siirtämisestä saada suunnitelman/kaavion?

Junaraiteet sijoittuvat kilpailualueen ulkopuolelle, yhteisterminaalin pohjoispuolelle. Raidesuunnitelma ei vaikuta kilpailualueeseen, suunnitelmaa ei ole saatavilla. Sataman liikenne katso kuva sivu 80, raiteiden suunniteltu uusi sijainti on merkitty vaaleanruskealla ”mahdollisen pysäköintilaitoksen” länsipuolelle.

62)      Pitääkö kilpailualueen halkova rautatie ottaa huomioon vai voiko sen poistaa kokonaan?

63)      Tuleeko Turun linnan lähellä oleva rautatie poistaa?

Junaradan liikennekäyttö tullaan siirtämään pois kilpailualueelta. Junaradan ja kiskot voi halutessaan purkaa kokonaan, pakko ei ole. Katso sivu 61 (liikenne) ja sivu 70 (lähialueiden ideointi). risteily

64)      Onko eri saarten välillä lauttaliikennettä?

Katso sivu 63, “Vesiliikenne”. Lähisaarten välillä ei vielä ole lauttayhteyksiä. Aurajoen laitureilta on olemassa lautta- ja laivayhteyksiä lähisaariin ja kauemmas saaristoon. Yhteyksiä tullaan kehittämään edelleen ja osan liikenteestä toivotaan siirtyvän kilpailualueelle.

65)      Mitkä lautat liikennöivät nimenomaan kilpailualueelta limittäisen alueen sijaan?

66)      Täytyykö kilpailualueella olla lauttaterminaali?

Viking Line ja Tallink Siljan laivojen yhteisterminaali tulee päätösten mukaisesti sijoittumaan kilpailualueen ulkopuolelle ”Ferry terminaali”-alueelle. (Katso viides seminaarikysymys ja vastaus, www.turku.fi/linnanniemen-kilpailuseminaari)
Kilpailualueelle toivotaan sijoitettavan satama- ja laiturialueita saaristoon ja lähisaarille suuntautuvan vesiliikenteen tarpeisiin, (katso sivu 77 ja 84) ja mahdolliseen merellisen keskuksen käyttöön (sivu 76). Kilpailualueelle voi myös ehdottaa muita satamatoimintoja.


Takaisin kilpailusivulle turku.fi/linnanniemi