Kaupungin toimintaa ohjaavat lait ja ohjeet

Turun kaupungin toimintaa ohjaavat lait ja ohjeet koskevat koko organisaatiota.

Julkisen sektorin hyvän hallinnon periaatteet

 • Hallintolain 2. luku
  avaa hyvää hallintoa koskevat perussäännökset. Niissä on kyse viranomaisten toiminnalle asetetuista laadullisista vähimmäisvaatimuksista.
 • Kuntalain pykälä 37
  säätää kuntastrategiasta, joka on valtuuston merkittävin väline kunnan johtamisessa.

Turun kaupungin strategia, toimintalupaukset ja eettiset ohjeet

 • Kaupunkistrategia ja toimintalupaukset
  Turun kaupunkistrategia ja toimintalupaukset sisältävät valintoja, arvoja ja periaatteita, joita kaupungin toiminnassa halutaan korostaa.
  Strategiansa mukaisesti kaupunki edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Henkilöstöä ohjaaviin toimintalupauksiin kuuluvat asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus sekä uudistuminen ja yhteistyö.
   
 • Eettiset ohjeet 
  Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta. Kaupunki pyrkii, yhdessä kuntalaisten kanssa, rakentamaan vakaan ja turvallisen ympäristön, kunnioittamaan kuntalaisten ja henkilöstönsä laillisia oikeuksia sekä tukemaan heidän hyvinvointiaan ja viihtyvyyttään.