Konsernin yhtiöt ja yhteisöt

Turun kaupungin omistajapolitiikka ja konserniohjeet

Omistajapolitiikka on kaupungin strategisen johtamisen väline, jonka tavoitteena on edistää Turku -konsernin päätöksenteon johdonmukaisuutta, suunnitelmallisuutta ja omaisuuden arvon säilymistä. Omistajapolitiikka -asiakirjaa sovelletaan säätiöitä lukuun ottamatta vain yhtiömuotoiseen omistamiseen. 

Konserniohjeella kunta omistajaohjaa kunnan tytäryhteisöjä ja tietyin osin myös osakkuusyhteisöjä. Kuntalaissa säädetään konserniohjeesta. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräyksen mm. yhteisön velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa ja tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä.

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous - perustietoja Turku konsernista

Turku konserniin kuului vuoden 2021 alussa noin 60 tytäryhtiötä. Kunnan tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä yhteisöjä, joissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta. Näistä tärkeimmät ja merkittävimmät yhteisöt on nimetty kaupungissa strategisiksi yhteisöiksi (23 kappaletta vuoden 2021 alussa), jotka esitellään liiketoiminta-alueittain ja yhtiöittäin tarkemmin jäljempänä.

Turun kaupungilla on myös merkittävä määrä ns. osakkuusyhtiöitä (omistusosuus 20–50 %). Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jolla kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta. Osa osakkuusyhteisöistä on nimetty strategisiksi yhteisöiksi, vaikka kaupungilla ei ole niissä määräysvaltaa.

Lisäksi kaupungilla on lukuisia muita omistuksia (omistusosuus enintään 20 %), joista suuri osa on vähemmistöomistuksia esimerkiksi pienissä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä.

Kaupunkikonsernia johtaa ja ohjaa kaupunginhallitus, mutta se on delegoinut osan toimivallastaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle, jonka tehtävänä on huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta. Jaosto valvoo myös sitä, että näiden yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaiset. Konsernijaosto valmistelee strategisten yhteisöjen hallintoelinten jäsenten nimeämisen kaupunginjohtajan esittelystä ja toimii hallitusten strategisten yhtiöiden nimitysvaliokuntana.

Tarkempia tietoja konsernitilinpäätöksestä ja konsernin ohjauksesta sekä riskienhallinnasta löytyy kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksestä (pdf, sivu 30). 

Alla olevassa listauksessa ovat kaupunkikonsernin liiketoiminta-alueet, joiden alle on ryhmitelty kaupungin strategiset yhteisöt.

Liiketoiminta-alueet

Asunto- ja kiinteistöliiketoiminta
Elinkeino- ja osaamisliiketoiminta
Energia- ja infrastruktuuriliiketoiminta
Matkailu- ja kulttuuriliiketoiminta
Tietopalvelutoiminta
Tuotantoliiketoiminta

Asunto- ja kiinteistöliiketoiminta

Asuntoliiketoiminnan tavoitteena on huolehtia riittävästä vuokra-asuntokannasta Turun kaupungin alueella.

Kiinteistöliiketoiminnan ratkaisuilla voidaan parantaa kaupungin rahoitusasemaa tai tuottaa välillisesti esimerkiksi sosiaali-, kulttuuri- ja elinkeinopoliittista lisäarvoa.

Elinkeino- ja osaamisliiketoiminta

Kaupunki kehittää elinkeinoja luomalla yritystoiminnan harjoittamiselle hyvät edellytykset ja osallistuu itse vain rajatusti kilpailtuun toimintaan. Elinkeinopoliittisten yhtiöiden toimintoja harjoitetaan yhteistyössä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, hyödyntäen niiden voimavaroja ja osaamista elinkeinotoiminnassa ja työpaikkojen synnyttämisessä.

Energia- ja infrastruktuuriliiketoiminta

Yhteiskunnallisten tavoitteiden ja markkinoiden sääntelyn takia kaupungin erityistehtävää hoitavien yhtiöiden tulee säilyä kaupungin yksinomistuksessa tai määräysvallassa. Infrastruktuuriin perustuvia paikallisia ns. luonnollisia monopoleja tai niiden kaltaisia ovat kaukolämpö-, sähkönsiirto-, kaukokylmä, vesijohto- ja viemäriverkkotoiminnot sekä käyttöveden tuotanto ja jäteveden käsittely.

Matkailu- ja kulttuuriliiketoiminta

Yhtiöt tuottavat palveluita kaupungille, kaupunkikonsernille ja kaupunkiseudulle omalla toimialallaan. Kaupungille kertyy lisäarvoa välillisenä hyötynä, kuten korkealuokkaisena kulttuurina ja matkailutuloina elinkeinoelämälle.

Tietopalvelutoiminta

Tietopalvelutoiminnan tavoitteena on tuottaa kaupunkidatan avulla ratkaisuja erilaisiin toiminnan ja palvelujen johtamisen tarpeisiin. Jalostettua dataa hyödyntämällä kaupunki kykenee tehostamaan toimintaansa, tuottamaan parempia palveluja ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyössä elinkeinoelämän, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Tuotantoliiketoiminta

Tuotantoliiketoiminnan yhtiöt on perustettu hoitamaan tuotannollista tai kaupungin peruspalveluja tukevaa tehtävää ja ne toimivat Turun Kaupunkiliikennettä lukuun ottamatta markkinoilla liiketaloudellisin perustein. Yhtiöiden liiketoimintaa pyritään laajentamaan ja ne osallistuvat kaupungin ja tytäryhteisöjen järjestämiin tarjouskilpailuihin.

Monopoliluonteinen liiketoiminta - Vesihuoltoyhtiöt

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta koko maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen perustehtäviin kuuluu ihmisten, omaisuuden, eläimien ja ympäristön pelastaminen sekä suojaaminen. Lisäksi onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja turvallisuuskulttuurin edistäminen ovat avainasemassa pelastuslaitoksen tehtävissä. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita viiden kunnan alueella: Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Paraisilla sekä Naantalissa.