Yksityiseksi sosiaalipalvelujen palveluntuottajaksi hakeutuminen

Lisätietoa asiasta:

Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyssä laissa (922/2011) yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Yksityisinä sosiaalipalveluina voidaan tuottaa esimerkiksi:

  • perhetyötä
  • kotipalvelua
  • kotihoitoa
  • asumispalveluja
  • perhekuntoutusta
  • lasten päivähoitoa
  • lasten- ja nuorten laitos- ja perhehoitoa
  • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa
  • kuntouttava työtoiminta

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yllä valtakunnallista rekisteriä yksityisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Turun kaupunki pitää yllä rekisteriä kotipalveluihin kuuluvien tukipalvelujen tai niihin rinnastettavien palvelujen tuottajista.