Yleisohje kulttuuriavustuksista ja -apurahoista

Yhteystiedot

Postiosoite
Turun kulttuurilautakunta
PL 248, 20101 Turku

Lisätietoja

Käyntiosoite
Läntinen Rantakatu 1
20100 Turku

TURUN KAUPUNGIN KULTTUURILAUTAKUNNAN AVUSTUKSET JA APURAHAT
Avustuksen hakijan tulee olla turkulainen yleishyödyllinen yhdistys, säätiö tai voittoa tavoittelematon yritys, (kategoriat 1a, 1b, 2, 3, 4 sekä 5), työryhmä (kategoriat 2, 3, 4 ja 5), tai em. toimija, jonka toiminta tapahtuu Turussa. Apurahan hakijan tulee olla turkulainen yksityinen henkilö (kategoriat 6 ja 7). Avustuksia ja apurahoja ei myönnetä yksityisille elinkeinonharjoittajille eikä voittoa tavoitteleville yrityksille.

Avustukset ja apurahat tulee kohdentaa taiteellisen sisällön tuottamiseen. Toiminta-avustusanomuksiin (kategoriat 1a, 1b, 2 ja 3) voi sisällyttää myös toimitilakustannuksia. Avustuksia ei myönnetä laitehankintoihin, julkaisutoimintaan, tallenteisiin, opiskeluun, opinnäytteisiin, matkoihin tai asuihin. Apurahoja ei myönnetä tilavuokriin, matkoihin, laitehankintoihin, tallenteisiin, julkaisuihin, opintoihin, lopputöihin tai opinnäytteisiin. Avustukset ja apurahat ovat harkinnanvaraisia.
 
Avustusta tai apurahaa anovan tahon on pitänyt toimittaa selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä asianmukaisesti. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu tai se on puutteellinen, ei uutta avustusta tai apurahaa voida myöntää. Tarkemmat ohjeet selvityksestä sekä vaadittavista liitteistä eritellään kohdassa ”selvitys avustuksen tai apurahan käytöstä”.

Avustuspäätökset sekä ohje avustuksen käytön selvittämisestä lähetetään avustuksen tai apurahan saajalle kulttuurilautakunnan päätöksen jälkeen. Päätös ja ohje toimitetaan sähköisesti, jos hakija on avustus- tai apuraha-anomuksessaan antanut suostumuksensa sähköiseen tiedonantoon. Muussa tapauksessa päätös ja ohje toimitetaan kirjallisesti.


AVUSTUKSEN TAI APURAHAN HAKEMINEN
Turun kaupungin kulttuurilautakunnan avustusten ja apurahojen hakuaika on vuosittain lokakuussa. Anomuksen voi toimittaa suomen tai ruotsin kielellä.

Avustusta tai apurahaa haetaan sähköisessä järjestelmässä. Hakemuslomakkeessa esitettyihin kysymyksiin tulee vastata. Lisäksi on toimitettava vaaditut liitteet. Rekisteröityneet yhdistykset (yhdistysmuotoiset hakijat kategorioissa 1a, 1b, 2, 3, 4 ja 5) toimittavat avustusvuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhdistyksen vastuuhenkilöiden allekirjoittamana (tuloslaskelma ja tase sekä allekirjoitettu tilin- tai toiminnantarkastuskertomus). Työryhmät (työryhmämuotoiset hakijat kategorioissa 2, 3, 4 ja 5) toimittavat työsuunnitelman, kustannuslaskelman ja vastuullisten toteuttajien ansioluettelot. Yksityiset henkilöt (kategoriat 6 ja 7) toimittavat liitteinä ansioluettelon ja työskentelysuunnitelman. Muita kuin sähköisiä liitteitä (esim. työnäytteet, kirjat, cd-levyt, portfoliot, jne.) voi toimittaa myös postitse. Kaikissa liitteissä on mainittava hakijan nimi. Hakuajan päätyttyä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kategorioissa 1, 2 ja 3 avustettavan tahon talous ei voi perustua ainoastaan kulttuurilautakunnan myöntämään avustukseen. Kulttuurilautakunnan myöntämän avustuksen osuus voi kattaa enintään 80 % avustettavan tahon menoista.


PÄÄTÖKSENTEKO
Avustukset ja apurahat esittelee vapaa-aikatoimialan toimialajohtaja ja päätökset tekee Turun kaupungin kulttuurilautakunta. Pääsääntöisesti kategoriat 1 ja 7 päätetään viimeistään avustusvuotta edeltävän vuoden joulukuussa, muut kategoriat avustusvuoden tammi- tai helmikuussa. Päätöksistä tiedotetaan kaikille hakijoille.


MAKSATUS
Avustus tai apuraha maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Pankkitilin omistajan tulee olla sama kuin avustusta anova taho. Yhdistyksille myönnettyjä avustuksia ei makseta yksityishenkilön henkilökohtaiselle tilille. Työryhmälle myönnetty avustus maksetaan työryhmän tilille tai hakijahenkilön pankkitilille, jolloin hän on henkilökohtaisesti vastuussa avustuksen käytöstä ja selvityksen teosta.


AVUSTUKSEN TAI APURAHAN KÄYTTÄMINEN
Myönnetty avustus tai apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen ja sinä kalenterivuonna, johon se on myönnetty.
    

KILPAILUTTAMINEN (LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA 348/2007)
Hankintoja tehtäessä yksityisiltä tavaran tai palvelun tuottajilta on otettava huomioon julkisia hankintoja koskevat säädökset. Lakia sovelletaan myös yksityisten yhteisöjen hankintoihin silloin, kun hankinnan tekemistä varten on saatu avustusta yli puolet hankinnan arvosta.


KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS JA AVUSTUKSEN TAI APURAHAN PALAUTUS
Mikäli maksettua avustusta tai apurahaa ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, hakijan tulee palauttaa maksettu avustus tai apuraha tai sen osa tai anoa kulttuurilautakunnalta etukäteen käyttötarkoi-tuksen muutosta kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Väärin käytetty avustus tai apuraha peritään takaisin.

Mikäli avustuksen tai apurahan saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen tai apurahan käytöstä määräaikaan mennessä, voidaan myönnetty avustus tai apuraha periä takaisin.


SELVITYS AVUSTUKSEN TAI APURAHAN KÄYTÖSTÄ
Avustuksen tai apurahan saaneiden on toimitettava kulttuurilautakunnalle selvitys avustuksen tai apurahan käytöstä. Selvitys toimitetaan sähköisessä järjestelmässä.

Työryhmät, jotka eivät ole rekisteröityneitä yhdistyksiä (työryhmämuotoiset avustuksensaajat kategorioissa 2, 3, 4 ja 5), sekä yksityiset henkilöt (kategoriat 6 ja 7) toimittavat selvityksen avustusvuoden viimeiseen päivään mennessä. Selvityksen tulee sisältää vapaamuotoinen selostus toteutuneesta työskentelystä, työskentelyn toteutunut kustannuslaskelma hakijahenkilön allekirjoittamana sekä dokumentaatio toteutuneesta työskentelystä (esim. valokuvia, kritiikkejä, lehtileikkeitä, jne.).

Rekisteröityneet yhdistykset (yhdistysmuotoiset avustuksensaajat kategorioissa 1a, 1b, 2, 3, 4 ja 5) toimittavat selvityksen avustusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun menneessä. Selvityksen tulee sisältää yhdistyksen tilinpäätös yhdistyksen vastuuhenkilöiden allekirjoittamana (tuloslaskelma ja tase sekä allekirjoitettu tilin- tai toiminnantarkastuskertomus) sekä yhdistyksen toimintakertomus. Kulttuurilautakunnan avustuksen sekä muiden toimintaan saatujen yleisavustusten on näyttävä erillisinä kohtinaan tilinpäätöksen tulopuolella. Lisäksi on eriteltävä muut kyseiselle vuodelle saadut avustukset ja apurahat tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa.

Mikäli selvitystä ei ole toimitettu tai se on puutteellinen, voidaan avustus tai apuraha tai sen osa periä takaisin. Puuttuva tai puutteellinen selvitys on myös este seuraavan avustuksen tai apurahan myöntämiselle.

Avustusten käytön valvonta järjestetään niin, että jokainen avustuksia saaneen tahon toiminta ja talous voi joutua vuosittain tarkemmin tarkastettavaksi.