Selvitys avustuksesta tai apurahasta

Tee selvitys

 • Selvitys toimitetaan sähköisessä järjestelmässä hakulomakkeen liitetiedostoihin
 • Kirjaudu avustusjärjestelmään (suosittelemme käyttämään avustusjärjestelmää Mozilla Firefox, Safari tai Google Chrome -selaimella.)
 • Liitä dokumentit hakemuksen liitteisiin kohdasta OMAT LOMAKKEET ja valitsemasi hakulomakkeen kohdasta "Liitetiedostot"
 • Pääsääntöisesti käyttöselvitykset tulee toimittaa avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä
  • Katso poikkeavat päivämäärät ja ohjeet sivun lopusta

Pääsääntöisesti kaikista kaupungin myöntämistä avustuksista on toimitettava selvitys. Selvitykset sekä siihen tarvittavat liitteet lisätään avustushakemuksen yhteyteen Turun kaupungin avustusjärjestelmässä.

Avustusten käyttöselvitykset tulee pääsääntöisesti toimittaa avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään mennessä. Poikkeavat aikataulut ja ohjeet on koottu tämän sivun loppuun.

Avustusten käyttöselvitykset

Toiminta-avustus

Käyttöselvityksenä toimitetaan avustusvuotta koskeva vahvistettu ja allekirjoitettu tilinpäätös, sisältäen:

 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Toiminnan-/tilintarkastuskertomus
 • Toimintakertomus

Kohdennetut erityisavustukset

Käyttöselvityksenä toimitetaan menotositejäljennökset toteutuneista kustannuksista:

 • Kuittikopio TAI
 • Lasku ja tiliote, josta maksusuoritus näkyy

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan myöntämät avustukset ja apurahat

Kulttuuriyhdistysten ja -toimijoiden avustukset

Työryhmät, jotka eivät ole rekisteröityneitä yhdistyksiä (työryhmämuotoiset avustuksensaajat kategorioissa 2, 3 ja 4), sekä yksityiset henkilöt (kategoriat 6 ja 7) toimittavat selvityksen avustusvuoden viimeiseen päivään mennessä.

Rekisteröityneet yhdistykset (yhdistysmuotoiset avustuksensaajat kategorioissa 1a, 1b, 2, 3, 4 ja 5) toimittavat selvityksen avustusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun menneessä.

Kohdennettu erityisavustus nuorisotoimintaan

Selvitys toimitetaan sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona avustus on myönnetty. Toteutuneesta tapahtumasta/toiminnosta toimitetaan vapaamuotoinen selvitys sekä menotositteet, joista käy ilmi toteutuneet kustannukset.

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustus

Toiminta-avustuksen selvitys tulee toimittaa viimeistään seuraavan vuoden toiminta-avustushakukierroksen yhteydessä.

Selvityksenä toimitetaan:

 • tuloslaskelma (tulo- ja menolajeittain) ja tase liitetietoineen
 • toimintakertomus
 • tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus
 • vapaamuotoinen selvitys avustuksen käytöstä

Itse tehty -projektiraha

Itse tehty -rahaa saaneet ryhmät raportoivat hankerahan käytöstä säännöissä ilmoitetulla tavalla raportointilomakkeella, joka on verkkosivuilla turku.fi/itsetehty. Raportti ja kuitit hankinnoista toimitetaan sähköisessä järjestelmässä liittämällä dokumentit hakemuksen liitteisiin.

Nuorisovaltuuston hankeraha

Rahoitusta saaneet hankkeet toteutetaan ja raportoidaan hakuvuoden aikana säännöissä ilmoitetulla tavalla. Raportointilomake on verkkosivuilla turku.fi/nuvaraha. Raportti ja kuitit hankinnoista toimitetaan sähköisessä järjestelmässä liittämällä dokumentit hakemuksen liitteisiin.

 

Liikuntalautakunnan myöntämät avustukset

Avustukset maksetaan, kun sen edellytyksenä olevat liitteet on toimitettu hakemuksen liitteiksi avustusjärjestelmään ja kun avustus on saanut lainvoimaisuuden. Liitteet on toimitettava viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa päätöspäivästä tai avustettavan tapahtuman toteutumisesta tai liikuntapaikkahankkeen valmistumisesta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset

Avustuksen saajan on toimitettava vapaamuotoisen selvityksen lisäksi jäljennökset seuraavista asiakirjoista:

 • toimintavuoden tilinpäätös, josta ilmenee tulopuolella kaupungilta saadut avustukset ja menopuolella avustusten käyttö
 • tilintarkastuskertomus
 • toimintakertomus