Rakennus- ja lupalautakunta

Kokousasiakirjat

Esitylistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kokoukset syyskaudella 2018

23.8.
6.9.
20.9.
4.10.
18.10.
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.
27.12.

Rakennus- ja lupalautakunta vastaa kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.

Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Rakennus- ja lupalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Lautakunnan esittelijänä toimii valvontajohtaja Leena Salmelainen. Lautakunnan sihteeri on Harri Lehtinen.

Rakennus- ja lupalautakunnan jäsenet

Rakennus- ja lupalautakunnan pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä verkossa kuukauden ajan pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä lukien. Tämän jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5, 2. kerros arkisin klo 09:00 – 15:00. Tiedot poistetaan verkosta henkilötietolain yksityisyyden suojaa koskevien säännösten vuoksi.

Rakentamista koskevista lupahakemuksista suurin osa ratkaistaan viranhaltijapäätöksinä, jotka ovat myös nähtävänä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa yllä mainittuna aikana.