Pormestariohjelma

Pormestariohjelma määrittää Turun valtuustokauden 2021–2025 painopisteet. Ohjelman ovat hyväksyneet kaikki Turun kaupunginvaltuustossa edustetut valtuustoryhmät.

Voit selata pormestariohjelmaa klikkaamalla sisällysluettelon otsikoita tai siirtymällä seuraavaan lukuun sivun alalaidassa olevasta nuolipainikkeesta.

Pormestarien Turku - Toiminnan vuosikymmen

Turku on avoin, toimelias ja kansainvälinen kaupunki, joka hyödyntää kaksikielisyyttään rikkautena ja mahdollisuutena. Edistämme kaikkien ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja tasa-arvoa kaupunkilaisten keskuudessa ja kaupungin toiminnassa. Turku on edelläkävijäkaupunki ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja hyödynnämme sitä vetovoimamme vahvistamisessa.

Olemme edelläkävijä ilmastoteoissa ja edistämme siirtymää perinteisestä taloudesta kohti kiertotaloutta. Vahvistamme Turun vetovoimaa koulutus-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina aidon yhteistyön voimin. Osaamis- ja koulutustason nosto lisää turkulaisten hyvinvointia. Hyvän kaupungin ytimessä ovat sujuva arki, laadukkaat palvelut, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ja kiinnostavuus kaupunkina. Kasvun on oltava inhimillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää.

Ohjelman sisältö

Pormestarien Turku -ohjelman pelisääntökirjaus ja rasismin vastainen sitoumus

Jokainen ohjelman allekirjoittava ryhmä sitoutuu kokonaisuutena noudattamaan ohjelmaan kirjattuja tavoitteita kokonaisuudessaan ja kaikilla päätöksenteon tasoilla. Ohjelman hyväksyvät kaikkien yhteistyöhön sitoutuvien valtuustoryhmien valtuutetut ja ryhmien työskentelyyn vaikuttavien järjestöjen päättävät elimet.

Talousarvion osalta jokainen allekirjoittanut ryhmä sitoutuu kokonaisuudessaan yhteiseen, neuvoteltuun talousarvioesitykseen ja toimii sen mukaisesti myös valtuuston talousarviopäätöksestä päätettäessä.

Jokainen allekirjoittanut ryhmä sitoutuu kokonaisuudessaan toimimaan toisia ryhmiä ja niiden jäseniä kohtaan arvostavasti niin päätöksenteon yhteydessä kuin muuallakin. Erimielisyydet pystymme ratkomaan keskustelemalla ja toisia kuuntelemalla. Sen sijaan toisten syyllistäminen tai syyttely eivät ole tapa etsiä yhteisiä ratkaisuja. Mukanaolon on perustuttava luottamukseen ja siksi muilla osallistujilla tulee olla oikeus arvioida yksittäisen ryhmän luottamusta ohjelman toteuttamisessa ja yhteistyössä.

Jos joku ryhmä tai sen jäsen ei noudata näitä pelisääntöjä ja sitoumuksia, ryhmän katsotaan jättäytyneen pois pormestariohjelmaa edistävästä yhteistyöstä ja silloin heidän edustajansa eivät voi myöskään toimia yhdessä neuvotelluissa vastuutehtävissä, kuten apulaispormestarina tai toimielimien puheen- tai varapuheenjohtajina. Yhteistyötä rikkova menettely todetaan ja kirjataan ryhmien yhteisessä neuvottelussa sen varmistamiseksi, että rikkova menettely on yhteisesti todettu ja riittävästi yksilöity.

Turun valtuustoryhmien rasismin vastainen sitoumus 

  1. Ryhmät eivät hyväksy rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tekoja. 
  2. Ryhmät sitoutuvat siihen, ettei niiden ohjelmiin, periaatepäätöksiin, julkilausumiin tai muihin vastaaviin kannanottoihin sisällytetä rasistista tai muukalaisvihamielistä sanomaa. 
  3. Ryhmät ryhtyvät toimiin sellaisia jäseniään kohtaan, jotka julkisesti levittävät rasistisia tai muukalaisvihamielisiä mielipiteitä. Tällaisissa tapauksissa ryhmät sanoutuvat irti yksittäisten jäsentensä toimista. 
  4. Ryhmät eivät ryhdy sellaisiin toimiin, jotka olisivat ristiriidassa Turun kaupungin toteuttamien, ulkomaalaisväestön ja vähemmistöjen aseman parantamiseen tähtäävien toimien kanssa. 
  5. Ryhmät osoittavat julkisesti halukkuutensa toimia erilaisuuden hyväksymiseksi.  Ryhmät sitoutuvat edistämään kaikkien ihmisten yhdenvertaista asemaa, kohtelua ja tasa-arvoa. 
Asiasanat: