Kotihoidon tuki

Perhe voi saada kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tukea maksetaan myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista, joiden hoito on järjestetty samalla tavalla.

Kotihoidon tuki on veronalaista tuloa ja se maksetaan vanhemmalle. Kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä. Tuen suuruus ja maksuperusteet löytyvät Kelan sivuilta. Turku ei maksa kotihoidon tukeen kuntalisää.

Tukea haetaan Kelasta, joka hoitaa myös kaikki kotihoidon tukeen liittyvät asiat.

Tukea saava perhe on velvollinen ilmoittamaan Kelalle lapsen hoitomuutoksista sekä muista tukeen vaikuttavista muutoksista (esim. asuinkunnan muutos). Perusteettomasti maksettu tuki peritään vanhemmilta takaisin.

Joustava hoitoraha

Alle 3-vuotiaan lapsen isä tai äiti, jonka työaika viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia, voi saada Kelasta joustavaa hoitorahaa. Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman työajan mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen tulot. Joustavaa hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta. Tukea haetaan Kelasta.