Usein kysyttyä varhaiskasvatuksen maksuista

Mikä on maksupäätös?

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja hoitosopimuksessa sovitun hoitoajan mukaan. Maksupäätös on tiedoksianto lapsen varhaiskasvatusmaksun suuruudesta, se ei ole lasku. Maksupäätös tulee kotiin postitse ensin ja lasku myöhemmin maksupäätöksen mukaisena.

Miksi maksupäätös on syytä tarkistaa?

Lapsen kuukausimaksun suuruus riippuu perheen koosta, tuloista ja sovitusta hoitoajasta. Jos jokin edellä mainituista on päätöksessä väärin, tulee varhaiskasvatuslaskukin virheellisenä. Perheen tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspaikan esimieheen virheen korjaamiseksi.

Milloin tulee uusi maksupäätös?

Jos perheen koko, tulot tai sovittu hoitoaika muuttuu, tulee uusi maksupäätös. Se lähtee automaattisesti päivähoidon asiakastietojärjestelmästä ja siksi perheelle voi tulla useampia maksupäätöksiä saman kalenterikuukauden aikana. Maksupäätöksiä voi tulla kaksi, jos esimerkiksi alkukuussa lapsen sovittu hoitoaika muuttuu kokopäivähoidosta osapäivähoidoksi ja loppukuussa perheen 17-vuotias lapsi täyttää 18 vuotta.

Milloin lapsen sairausajan poissaolo hyvitetään varhaiskasvatuksen laskussa?

Kalenterikuukauden aikana sairausajan poissaolopäiviä pitää olla 11, jotta ne otetaan huomioon laskutuksessa. Sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, päivien määrä voi kertyä yksittäisistä sairauspäivistä kalenterikuukauden aikana. Jos varhaiskasvatuksen henkilökunta ei tiedä lapsen poissaolon johtuvan sairaudesta, poissaolo kirjautuu päiväkirjaan muuna poissaolona. Jotta sairauspäivät voidaan ottaa huomioon laskutuksessa, perheen pitää ilmoittaa ne varhaiskasvatuspaikkaan sairauspoissaolon alkaessa. Laskutukseen ei voi taannehtivasti muuttaa poissaolon syytä.

Miksi 11 päivän yhtäjaksoinen sairausajan poissaolo ei aina vaikuta laskuun?

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu kalenterikuukausittain. Samoin laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain. Jos lapsi on kuukauden vaihteessa sairaana, eikä kumpaankaan kalenterikuukauteen tule 11 päivän sairauspoissaoloa, laskutetaan kummastakin kalenterikuukaudesta koko kuukauden maksu.

Milloin heinäkuu on maksuton?

Lapsen heinäkuun varhaiskasvatus on maksuton, jos lapsen nykyinen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana tai ennen sitä.

Miksi yhdestä hoitopäivästä heinäkuussa joutuu maksamaan koko kuukauden hoitomaksun?

Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä. Puolet kuukausimaksusta peritään, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairautensa vuoksi.
Heinäkuussa peritään asiakasmaksu samoin kuin muista kalenterikuukausista, jos lapsen kohdalla eivät toteudu maksuttoman heinäkuun ehdot (vrt. Milloin heinäkuu on maksuton?).

Jos lapsen heinäkuun varhaiskasvatus ei ole maksuton, laskutetaan heinäkuulta:

  • Puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on poissa koko heinäkuun.
  • Koko kuukausimaksu, jos lapsi on yhdenkin päivän hoidossa heinäkuun aikana. 

Miksi pitää päivittää tulotietoja kerran vuodessa, vaikka tulotiedot eivät ole muuttuneet?

Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys kerran vuodessa maksun tarkastamiseksi ja tuolloin pyydämme toimittamaan ajantasaiset tulotiedot, vaikka tulotiedot eivät olisi muuttuneet.

Miten ilmoitan tulotiedot uudessa työsuhteessa, josta en ole saanut vielä palkkalaskelmaa?

Uudessa työsuhteessa, josta ei ole vielä saanut yhtään palkkalaskelmaa, mutta työntekijällä on tiedossa palkan suuruus, on tehtävä tästä vapaamuotoinen kirje tuloselvityksenä. Tulotiedot esim. palkkalaskelma on toimitettava meille myöhemmin, kun sen saa (virallinen dokumentti). Työsopimuskin käy myös väliaikaisena todistuksena

Mihin otan yhteyttä, kun haluan muuttaa lapsen sopimusta sijoituksesta tai tehdä tuntimuutoksen?

Sopimukset, sijoitusten muutokset ja palveluntarve tehdään päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

Milloin ilmoitan muuttuneista tulotiedoista?

Jos perheen tulotiedot muuttuvat olennaisesti tai perheen koko muuttuu tarkistusten välillä, perheen tulee oma-aloitteisesti toimittaa uudet tiedot.

Milloin lasku lähetetään ja milloin on eräpäivä?

Lasku lähetään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kalenterikuukautta seuraavan kuukauden puolivälissä. Laskun eräpäivä on seuraavan kalenterikuukauden vaihteessa; esim. elokuun asiakasmaksun eräpäivä on syys-lokakuun vaihteessa. Palvelusetelillä olevalle perheelle tuottaja lähettää laskun itse, jolloin kannattaa tiedustella asiaa heiltä.

Mitä tapaa käyttäen toimitan tulotiedot varhaiskasvatukseen?

Tulotiedot lähetetään ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta: Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi | Turku.fi

  • Voit lähettää myös sähköpostin liitetiedostona paivahoitomaksut@turku.fi, postitse tai voit viedä liitteet Kauppatorin Monitoriin (Aurakatu 8). Valitse vain yksi toimitustapa lähettää liitteet, ei tarvitse lähettää usean väylän kautta samoja liitteitä.