Yhteistyö siirtymävaiheissa

Siirtymävaihe esiopetuksesta kouluun

Lähikoulut tekevät yhteistyötä esiopetusyksiköiden kanssa helpottaakseen lapsen koulunkäynnin aloittamista. Yhteistyömuodot ja -tavat vaihtelevat kouluittain ja alueittain. Jokaisella koululla on nimetty alkuopetuksen yhteysopettaja, joka koordinoi esiopetuksen ja koulun yhteistyötä. Lähikoulut järjestävät keväällä koulutulokkaiden tutustumispäiviä.

Esiopetus välittää oppilaan kouluun opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Tiedonsiirtovälineitä ovat kaikille lapsille laadittu kasvun- ja oppimisen seurantalomake (KOS) sekä tarvittaessa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Nämä suunnitelmat on laadittu esiopetuksessa yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopettajan kanssa.

Lisäksi KOS-lomakkeen tietoja voidaan käyttää 1. luokan laajennetussa terveystarkastuksessa huoltajan kirjallisella suostumuksella.

Siirtymävaihe alakoulusta yläkouluun

Oppilasalueen koulut tekevät yhteistyötä helpottaakseen oppilaan siirtymistä alakoulusta yläkouluun. Yhteistyömuodot ja -tavat vaihtelevat kouluittain ja alueittain. 6. luokan keväällä oppilailla on mahdollisuus tutustua omaan lähikouluunsa tai siihen yläkouluun, johon hänet on hyväksytty oppilaaksi.

Alakoulut tiedottavat oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot vastaanottavalle yläkoululle.

Siirtymävaihe perusopetuksesta toiselle asteelle

Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaalle tarpeelliset tiedot ja taidot jatko-opintoihin. Ohjauksessa ja jatko-opintovalinnoissa painotetaan oppilaan vahvuuksia ja tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa.

Perusopetuksesta tiedotetaan toiselle asteelle alle 18-vuotiaan oppilaan opetuksen kannalta välttämättömät tiedot. Tiedonsiirrossa hyödynnetään 9. luokan oppimissuunnitelmaa tai henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS). Nämä suunnitelmat on laadittu yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja opettajien kanssa.