Esinevahingot ja niiden korvaaminen

Turun kaupungin koulussa olevan oppilaan henkilökohtaisen omaisuuden korvaamisessa lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse itselleen aiheutuneista vahingoista.

Vahingonkorvauksen saaminen vaatii vastuuperusteen. Korvattaviin tapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia.

Mikäli oppilaalle sattuu esinevahinko oppitunnilla opetustilanteessa (esim. kemian tunnilla happoa roiskahtaa vaatteelle, liikuntatunnilla pallo rikkoo silmälasit), on Turun kaupungilla ollut käytäntönä, että kaupunki yleensä korvaa vahingon saatuaan korvaushakemuksen ja koulun selvityksen vahingosta (Opetuslautakunta 25.8.1993 § 10 5113/601-93).

Kaupunki ei korvaa

opetustilanteessakaan rikkoutunutta omaisuutta

  • mikäli oppilas on toiminut vastoin koulun antamia ohjeita
  • koulun naulakkotiloissa olevaa omaisuutta
  • välitunnilla vahingoittunutta omaisuutta
  • koulumatkalla vahingoittunutta omaisuutta
  • kotivakuutuksen omavastuuosuutta
  • oppilaiden omasta halustaan kouluun tuomaa, opetukseen liittymätöntä omaisuutta esim. matkapuhelimia, cd-soittimia, kameroita

Sivistystoimialan päiväkoti, koulu, oppilaitos antaa tarvittaessa vahingonkärsijälle ohjeita kirjallisen korvausvaatimuksen tekemiseen.

Varkaustapaukset koulussa

Koulussa/päiväkodissa tapahtuneet varkaudet ovat asianomistajarikoksia, joista tulee tehdä rikosilmoitus poliisille.

Koulu/päiväkoti pyrkii myös sisäisesti selvittämään kulloistakin tapausta, mutta rikosilmoituksen tekee vahinkoa kärsinyt tai hänen huoltajansa.

Turun kaupungin vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Turun kaupunki on ottanut vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen, joka koskee mm. päiväkotilapsia ja koululaisia/opiskelijoita.

Joissain tapauksissa esinevahinkoja voidaan korvata Turun kaupungin vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen vakuutusehtojen täyttyessä.

Tästä vakuutuksesta esinevahinkoja korvataan:

  • mikäli ensiapuluonteisen hoidon yhteydessä on jouduttu rikkomaan vaatteita tai
  • silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin tai turvakypärän korjauskustannukset tai

jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankinta mikäli ne ovat rikkoutuneet lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä päiväkodissa tai koulussa/oppilaitoksessa

Oppilaan aiheuttamat vahingot

Oppilas on vahingonkorvauslain mukaan velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle, toisen oppilaan tai koulun henkilökunnan tai ulkopuolisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.