Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä

 • seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia
 • huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä
 • suunnitellaan, miten vanhempien kasvatustyötä tuetaan sekä kodin ja koulun yhteistyötä vahvistetaan
 • korostetaan oppilaiden ja huoltajien osallisuutta toiminnassa
 • käsitellään lukuvuosittain siirtymävaiheyhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyöhön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
 • tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR)

 • koordinoi yhteisöllistä oppilashuoltotyötä koulussa
 • kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa
 • ryhmään kuuluu asiasta riippuen opettajia, oppilashuoltohenkilöstöä ja tarvittaessa koulun muuta henkilöstöä
 • oppilaskunnan ja huoltajien edustajat kutsutaan mukaan säännöllisesti
 • rehtori johtaa ja valmistelee kokoukset yhdessä vastuuopettajan kanssa
 • tarvittaessa kutsutaan muita lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita
Asiasanat: