KTO / Turun tiedepuisto luovien kohtaamisten laboratoriona ja vuorovaikutteisen kaupunkikulttuurin kehittäjänä

Ajatus ”luovasta kaupungista” on pitkään ohjannut kaupunkien kehittämistä ja tutkimista ympäri maailmaa, mutta ymmärrys luovien prosessien ja vuorovaikutteisen kaupunkikulttuurin syntymisestä ja kehittymisestä mikrotasolla on vielä vähäistä. Hankkeen tavoitteena on tutkia luovia kohtaamisia innovaatioalueella. Innovaatioalueita koskevaa kirjallisuutta täydentäen tarkastelemme erityisesti taiteellisen työn roolia luovien kohtaamisten stimuloijana ja haastajana. Tavoitteenamme on tutkia, miten taiteellinen työ eri muodoissaan voi olla osa luovaa vuorovaikusta ja toimintaa innovaatioalueilla. Hankkeessa kehitetään viitekehys, jonka avulla hahmotetaan taiteellisen työn roolia pysyvänä osana innovaatioalueiden toimintaa. Tätä analysoidaan koetilanteissa, jotka toteutetaan hankkeessa sarjana ajallisesti ja paikallisesti rajattuja interventioita toimintatutkimuksen periaattein. Niiden avulla kokeillaan, mitä arkkitehtuurin keinoin moderoitu tieteen, taiteen ja liiketoiminnan vuorovaikutus voi käytännössä tarkoittaa. Tilat koeasetelmia varten luodaan olemassa oleviin Turun tiedepuiston (TTP) tiloihin, joissa erilaiset toimijat voivat kohdata toisensa arjessa ja siten tulevat mahdollisesti haastetuksi omissa toimissaan. Rajattuja tiloja TTP:n alueella käytetään näin luovien kohtaamisten laboratorioina, joissa vuorovaikutuksen muotoja ja sisältöjä analysoidaan luovien prosessien käynnistymisen ja uusien toimintakulttuurien synnyn näkökulmasta. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan myös, voitaisiinko Turun kärkihankkeena kehitettävän TTP:n alueella stimuloida uusia vuorovaikutteisen kaupunkikulttuurin muotoja, jotka vaikuttavat osaltaan koko kaupungin toimintakulttuuriin ja sen brändiin vahvistaen siten osaltaan kaupungin vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

KTO / Turun tiedepuisto luovien kohtaamisten laboratoriona ja vuorovaikutteisen kaupunkikulttuurin kehittäjänä

Projekti alkoi: 
01/2019
Projekti päättyy: 
12/2020
Vastuuhenkilö: 
Janne Alho
Projektin yhteystiedot: 
janne.alho@turkubusinessregion.com
Organisaatio: 
JT/Elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen