Ruissalon luonto

Lue lisää Ruissalon luonnosta

Rauhoitusmääräykset

Kunnioita Ruissalon luontoa.
Pysy merkityillä poluilla, pidä lemmikit hihnassa äläkä vahingoita kasveja tai hätyytä eläimiä. Tarkempaa tietoa rauhoitusmääräyksistä löydät luonnonsuojelualueiden rajoilla olevista tauluista.

Eläimet maisemanhoitajina

Kesäisin eläimet hoitavat maa-alueita laiduntamalla.

Ruissalon hoito- ja käyttösuunnittelma

Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelmaa päivitetään.

Ruissalon luontokoulu

Luontokoulussa luontoa tarkastellaan sekä luonnontieteellisestä näkökulmasta että poikkitieteellisesti, taiteen ja mielikuvituksen keinoin. Uusia asioita opitaan itse tutkien ja kokien.

Historia näkyy saaren luonnossa, ja yhdessä ne luovat Ruissalosta ainutlaatuisen kokonaisuuden. Sekä luonto- että kulttuuriarvoja turvataan lainsäädäntöön nojaavalla hoitosuunnittelulla, ja näin varmistetaan Ruissalon ominaispiirteiden säilyminen tulevien sukupolvienkin ihailtavaksi.

Tammet havisevat historiaa

Tammimetsien säilymiseen kiinnitettiin erityistä huomiota jo 1500-luvulla, sillä tammet olivat arvokasta materiaalia veistämötoiminnalle. Keskiajalta lähtien Ruotsi-Suomessa saattoi saada sakkorangaistuksen laivanrakennukseen kelpaavan tammen kaadosta. 1647 säädettiin laki, jonka perusteella kaikki tammet kuuluivat kruunulle. Ruissalon metsiä on laidunnettu tehokkaasti 1750-luvulta alkaen. Laidunnuksen aikana tammi pääsi uusiutumaan lähinnä vain pihapiireissä, jonne karjalla ei ollut pääsyä. Metsien laidunnus kiellettiin 1900-luvun alussa, jotta tammen taimien kasvu saatiin turvattua. Metsälaidunnuksen aikakausi näkyy edelleen Ruissalon tammissa lähes kokonaan puuttuvina tammisukupolvina.

Harvinaiset lajit menestyvät Ruissalossa

Vanhassa tammimetsässä luonnon monimuotoisuus on runsaimmillaan. Jokaisen lajin rooli luonnon kiertokulussa on merkittävä. Vanha tammi kätkee runkoonsa hyönteisravintoa tikoille, jotka puolestaan hakkaavat pesäkoloja lehtopöllöille, uuttukyyhkyille, metsähiirille ja vesisiipoille. Tammenonkaloihin pesivien lajien kasaamat ainekset taas luovat elinympäristön Ruissalon suurharvinaisuudelle, erakkokuoriaiselle.

Usean sadan vuoden mittaisen elämänsä aikana tammi tarjoaa kodin ja ravintoa tuhansille eliölajeille. Yksistään noin 500 hyönteislajin tiedetään olevan tammesta riippuvaisia. Monet näistä lajeista ovat uhanalaisia. Erityisesti iäkkäät, sisältä lahoavat Ruissalon tammet ovat keitaita, missä lukuisat muualla Suomessa harvinaiset jäkälät, sammalet, sienet ja selkärangattomat eläimet esiintyvät runsaina.

Laajimpien Suomessa säilyneiden tammi- ja lehtometsien ohella Ruissalo koostuu useista erilaisista elinympäristöistä, kuten rantalepikoista, kangasmetsistä, niityistä sekä merenlahdista. Elinympäristöjen kirjo lisää osaltaan Ruissalon luonnon monimuotoisuutta. Turun kaupunki turvaa Ruissalon luontoarvojen säilymistä vuosittaisilla hoitotoimenpiteillä.