Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus on sosiaali- ja terveydenhuollon laadun perusta. Se käsittää periaatteet ja toiminnot, joiden tavoitteena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta ja asiakasta vahingoittumiselta.

Potilas- ja asiakasturvallisuuteen sisältyy ennakoiva riskien arviointi, vaaratilanteita ehkäisevät ja tunnistetuilta riskeiltä suojaavat toimet, sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, jossa korostuvat turvallista palvelua ja hoitoa edistävä systemaattinen toimintatapa, sitä tukeva johtaminen, sekä arvot ja asenteet.

Potilas- ja asiakasturvallisuutta ja laatua parannetaan riskienhallinnan avulla. Turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoinnilla estetään vahinkoja, vaaratilanteita ja toiminnan kannalta kielteisiä tapahtumia. Tämä edistää myös henkilöstön työturvallisuutta.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden potilasturvallisuus- ja omavalvontasuunnitelmat

Potilasturvallisuussuunnitelma on laadittu Potilasturvallisuusoppaan ohjeiden mukaisesti. Omavalvonta on järjestelmällistä asiakas- ja potilasturvallisuustyötä, mikä kuvataan omavalvontasuunnitelmissa, jotka on laadittu Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoitus vaaratilanteista

Potilas tai omainen voi tehdä HaiPro-järjestelmän kautta ilmoituksen itse kokemastaan haitta- tai vaaratapahtumasta. Ilmoituksessa voi kertoa tapahtumasta vapaamuotoisesti ja tehdä lisäksi kehittämisehdotuksia.