Vammaisten lasten (alle 18-vuotiaat) palvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 1§.) Palveluita suunniteltaessa lapsille ja nuorille, arvioidaan ikätasoisen kasvun ja kehityksen kannalta parhaiten soveltuvia palveluita ja tukimuotoja.

Pienten lasten kohdalla vammasta tai sairaudesta johtuvan avun tarpeen ei ole välttämättä katsottu merkitsevän laissa tarkoitettua vaikeavammaisuutta, sillä pienten lasten voidaan katsoa yleensäkin tarvitsevan jatkuvaluonteista apua selviytyäkseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Lapsen kasvaessa avun tarve suhteutetaan samanikäisen lapsen tavanomaiseen hoivan ja huolenpidon tarpeeseen. Selvästi ikätason ylittävä avun tarve voi johtua vammasta tai sairaudesta. Asiassa on kuitenkin aina otettava huomioon lapsen yksilöllinen tilanne. Tämän jälkeen on erikseen arvioitava, voidaanko palvelun tarpeeseen vastata muun lain nojalla järjestettävällä palvelulla vai onko palvelut järjestettävä vammaispalvelulain nojalla.

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat:

  • kuljetuspalvelut
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen apu kodin ulkopuoliseen vapaa-aikaan
  • sopeutumisvalmennus
  • tukiviittomat


Palveluntarve voi tulla vireille vammaispalveluihin vanhempien tai viranomaisten yhteydenoton perusteella. Palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka liitteenä on ajantasainen (alle 6kk vanha) lääkärinlausunto tai voimassa oleva kuntoutussuunnitelma.

Haetusta palvelusta tehdään palvelutarpeen kartoitus pääsääntöisesti kotikäynnillä. Palvelutarpeen kartoitus on lisäksi mahdollista tehdä tapaamisella vammaispalvelutoimistolla tai etäyhteyden välityksellä.

Kotikäynnin tai tapaamisen sekä käytössä olevien terveydenhuollon lisäselvitysten perusteella, tehdään haettuihin palveluihin viranhaltijapäätökset. Lapsille tehtävät päätökset palveluista voivat olla toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa.

Myönnettyjen palveluiden osalta pyritään tarvetta arvioimaan säännöllisin väliajoin.

Palveluiden hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä lasten palveluiden palveluohjaajiin

Lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaat)  tarpeisiin pyritään ensisijaisesti vastaamaan peruspalveluilla. Mikäli peruspalvelut eivät ole riittäviä tai soveltuvia, lapselle voidaan järjestää erityispalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvion perusteella. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille voidaan järjestää mm. seuraavia palveluita: omaishoidon tuki, tilapäishoito, autismiohjaus, erityisperhetyö, koululaisten loma-ajan toiminta ja laitoshoito. Muita palveluita lapsille ja nuorille ovat vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut kuten kuljetuspalvelu ja henkilökohtainen apu.

Toimipisteet

Toimipisteet

Vammaisten lasten palvelut sisältävät alle 18-vuotiaille vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille tarjottavat palvelut.

Palvelun toteutustapa: 

Muu

Vammaisten lasten palvelut sisältävät alle 18-vuotiaille vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille tarjottavat palvelut.

Palvelun toteutustapa: 

Muu